11 10 Een monster vleeskruiden was niet voorzien van de aanduiding „gemengde specerijen”. Een lager ge wicht dan op de verpakking was aangegeven, werd enkele malen waargenomen bij peper, gemalen noot muskaat en kaneel. Van een monster mosterd was het keukenzoutge- halte van de droge stof te hoog. Een monster kruidnagelen bevatte te weinig vluch tige olie. Vis. Gekeurd werden 51 358 partijen vis waarvan 151 ondeugdelijk bleken. Afgekeurd werd in tota. 1 16 673 kg (verse, gerookte, gebakken, gezouten en gedroogde) vis. Van een paar monsters olie was de inhoud minder dan op het etiket was vermeld. Reuzel afkomstig van een bepaald bedrijf vertoon de bij herhaling een te hoge zuurgraad, terwijl het gesmolten product niet helder was en een afwijkende smaak bezat. Bij onderzoek bleek, dat een nieuwe machine in gebruik genomen was welke niet goed functioneerde en daardoor een onzuiver product leverde. De vochtgehaltecijfers van margarine vertoonden een bevredigend beeld; 2,6 pCt. van het aantal on derzochte monsters (232) bevatte meer dan 16 pCt. vocht. Behoudens één enkel geval bedroeg deze afwijking niet meer dan 0,1 a 0,2 pCt. Een gehalte van 16,5 pCt. was aanleiding tot een strafvervolging. Enkele malen werd een geringe tekortkoming ten opzichte van het aangegeven nettogewicht gevonden. Bij een aantal monsters huishoudstroop werd een te gering gewicht gevonden. Enkele monsters honig bevatten oxymethylfurfu- rol, hetgeen er op wijst, dat het product verhit is geweest hetgeen, in strijd met de voorschriften, niet op de verpakking was vermeld. De door een honighandelaar gevulde potten honig bleken 10 a 15 gram minder te bevatten dan op de verpakking was aangegeven. Aangezien, ondanks herhaalde waarschuwingen het nettogewicht steeds te laag bleef, werd proces-verbaal opgemaakt. Op hetzelfde adres werd sterk verontreinigde ho nig aangetroffen welke men door filtratie trachtte te zuiveren. Niettemin was de smaak van dit gezuiverde product afwijkend en werden gistingsverschijnselen waargenomen. Bij onderzoek bleek, dat deze partij honig afkomstig was van een zending waarvan de vaten gedurende het zeetransport waren beschadigd waardoor de honig uit het ruim van het schip moest worden opgeschept. Met enige moeite kon de eigenaar overtuigd worden van het grote risico, dat men loopt door dergelijke afwijkende honig, die mogelijk met giftige stoffen in aanraking is geweest, in de handel te brengen. De betreffende honig werd aan de consumptie onttrokken. van de gevallen een te hoog kiemgetal en in 7 pCt. waren er colibacteriën aanwezig. Een te hoog kiem getal of de aanwezigheid van colibacteriën gaf aan leiding tot 5 strafvervolgingen. Een te laag vet gehalte kwam dit jaar niet voor. Bij ruim 7 pCt. was de inhoud te gering; dit percentage is belangrijk hoger dan het vorig jaar. Ook bij yoghurt werd een te laag vetgehalte niet aangetroffen; wel was in Bulgaarse yoghurt het ge halte aan vetvrije droge stof herhaaldelijk te laag, hetgeen wijst op onvoldoende indikken. In ruim 11 pCt. van de gevallen was een geringere hoeveel heid aanwezig dan op de fles was aangegeven. Dit percentage is t.o.v. het vorig jaar sterk toegenomen. Enkele melkinrichtingen leverden bij herhaling ge steriliseerde chocolademelk af met te laag vetgehalte, waardoor bijna 21 pCt. van de onderzochte monsters deze afwijking vertoonde. Eén monster bevatte een kunstmatige kleurstof; 2,5 pCt. was niet steriel en eveneens 2,5 pCt. had een te geringe inhoud. Bij gepasteuriseerde chocolade- en vanillevla is het percentage afwijkingen wegens te hoog kiemgetal t.o.v. het vorige jaar enigszins verminderd. Tegen de fa brikant, die aan de chocolademelk een kunstmatige kleurstof toevoegde werd proces-verbaal opgemaakt. De bacteriologische gesteldheid van havermoutpap is in dit jaar belangrijk verbeterd. Nog 5 pCt. van de monsters had een te hoog kiemgetal. Een monster karnemelkspap was kennelijk met water verdund en een monster was beschimmeld Gisten en schimmels kwamen in ruim 6 pCt. van de gevallen voor. Colibacteriën werden echter, evenals verleden jaar, in het geheel niet aangetroffen. Bij rijstepap kwamen zeer weinig afwijkingen voor. Het kiemgetal was slechts éénmaal te hoog, colibac teriën waren afwezig. Daar de inhoud van papflessen slechts zelden werkelijk 1 liter bedraagt, zijn de meeste melkinrichtingen er toe over gegaan op cap sules of etiketten een kleinere inhoud te vermelden, die het werkelijke volumen beter benadert. Slechts bij één monster karnemelk werd een te laag vetgehalte aangetroffen, 2 hadden een te laag gehalte aan vetvrije droge stof. Colibacteriën kwamen meer voor dan verleden jaar, terwijl bij bijna 10 pCt. te veel gisten en schimmels aanwezig waren. Bij ruim 3 pCt. was de inhoud te gering. Gecondenseerde melk met en zonder suiker vol deed over het algemeen aan de eisen. Het vetgehalte was wel eens iets aan de lage kant. Evenals andere jaren was ook nu weer een aantal ontbrekende, onleesbare of onjuiste aanduidingen op de verpakking. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Specerijen en zout. Ij: Spijsvetten en oliën. Suiker, stropen en honig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 125