11 2 25 I 11 2 72 geen sulfiet 0,01—0,02 0,03—0,12 boven 0,12 17,2 24,3 51,0 6,8 46,0 25,7 25,0 3,3 Nog steeds is het percentage worstmonsters met een te hoog watergehalte vrij aanzienlijk. In 36 ge vallen werd hiervoor proces-verbaal opgemaakt. Ook het kleuren van vleeswaren met het doel deze mooier en beter te doen schijnen dan ze in werkelijk- h id zijn, wordt nog steeds toegepast, hetgeen blijkt uit het feit, dat er dit jaar 21 maal kleurstof in werd at ^getroffen. Voor deze afwijking wordt steeds een st afvervolging ingesteld. Een te hoog zetmeelgehalte werd herhaalde malen geconstateerd en gaf aanleiding tot 6 processen verbaal. Vleeswaren welke onder de aanduiding „zoutloos” werden verkocht, bleken niet altijd op dit predicaat aanspraak te kunnen maken. Zo werd in zoutloze boterhamworst en zoutloos gehakt resp. 1,1 pCt. en 0,8 pCt. keukenzout gevonden. Een monster zoutloos rookvlees bevatte niet min der dan 6 pCt. keukenzout. Het behoeft geen nader betoog, dat het gebruik van een dergelijk product door personen die op een zoutarm dieet moeten leven funeste gevolgen kan hebben. Tegen het in de handel brengen van zoutloze of zoutarme artikelen met een te hoog zoutgehalte werd derhalve streng opgetreden. Het toevoegen van meer sulfiet aan rauw gehakt dan de wettelijk toegestane norm van 0,03 pCt. kwam in de eerste helft van dit jaar nog zeer dikwijls voor. Na de wijziging van het Vlees- en Vleeswarenbe sluit van 26 Juli 1954, waarbij het verboden werd om sulfiet aan rauw gehakt toe te voegen, valt een sterke daling van het aantal sulfiethoudende gehakt- monsters waar te nemen. Voor geringe hoeveelheden sulfiet (0.01 a 0,02 pCt.) bleef de frequentie practisch gelijk terwijl voor hoeveelheden tot ca 0,12 pCt. weer een daling valt waar te nemen; ook de frequentie van monsters met een zeer hoog sulfietgehalte nam af. Opslagplaatsen, bereidplaatsen, marktkramen, win kels en ventersbedrijven werden geregeld geïnspec teerd. In totaal werden 13 349 inspecties verricht, hetgeen aanleiding gaf tot 244 waarschuwingen en 3 processen-verbaal. Het boorzuurgehalte van garnalen was enkele malen te hoog. In „haring in aspic” werd het niet- toegelaten conserveermiddel hexamethyleentetramine aangetroffen. Van een paar monsters Bismarckharing was de inhoud lager in gewicht dan op de verpakking was aangegeven. Een tijdelijke aanbieding van pilchards bleek voor altijd haring te zijn; tegen de leverancier werd proces verbaal opgemaakt. Door particulieren werden 41 klachten ingebracht, waarvan 10 gegrond bleken te zijn. In tabel H op blz. 11 wordt een overzicht gegeven van de verrichte werkzaamheden. I 2 j VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN Tabel H. Vis. Aantal gekeurde partijen. Gemeente 1 1 20 1 44 70 16 I 12 8 4 5 5 12 34 17 88 3 2 5 3 19 5 11 697 78 1 72 10 1 win kels. 85 96 499 13 269 171 4 173 36 24 16 27 15 23 2 13 150 24 72 7 II 4 6 33 120 294 931 46 7 13 1 028 1 137 13 670 790 Vóór de wijziging van het Besluit frequentie per 100 monsters 114 24 16 77 15 95 2 103 2 98 2 161 13 817 1 066 2 147 1 183 39 102 8 36 Totaal aantal afge keurde partijen. ven ters. Verse vis. Totaal aantal I gekeurde I partijen. 9 7 121 Bleiswijk Delft Gouda s-Gravenhage 's-Gravenzande Leidschendam De Lier. Maassluis Moerkapelle Monster Moordrecht Naaldwijk Nootdorp Oudewater Pijnacker Reeuwijk Rijswijk Stolwijk Voorburg Waddinxveen Wassenaar Zevenhuizen Zoetermeer Totaal Vleeswaren. Gecon ser veerde vis. 1 151 10 736 4 1 062 167 582 36 165 51 358 4 98 2 169 2 252 33 148 7 34 9 746 Aantal inspecties van opslag- plaat- I sen. 2 177 3 266 39 153 8 40 12 837 827 9 857; 6 915 140 49 16 106 16 160 2 125 13 922 1 107 8 475 i 7 028 j 99 35 16 101 16 115 2 98 64 4 081 4 658 37 412 546 185 80 400 76 573 10 477 129 29 78 7 25 8 416 550 570 4 221 58 17 13 835 868 8 870 j 6 124 101 40 16 78 15 127 2 88 6 mark- j ten. 2 161 1 260 29 145 7 33 107 41 16 71 15 113 2 84 6 9 1 497 113 349 Na de wijziging van het Besluit frequentie per 100 monsters. I Totaal bereid- Plaat- I sen. Gerookte j Gebakken Gezouten vis. I vis. vis. 238 37 109 7 37 11 563 I 9 936 114 2 61 1 16 5 927 707 5 120 125 45 16 73 15 123 104

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 126