3 jouw, technisch hoofdambtenaar B bij het Gemeen telijk Electriciteits-Bedrijf, mevr. N. J. G. Labordus- Glerum, lerares bij het gemeentelijke voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs, Dr. G. G. van An- del, leraar bij het gemeentelijke middelbaar onderwijs, Dr. H. A. Enno van Gelder, leraar bij het gemeente lijke middelbaar onderwijs, F. van der Laan, leraar bij het gemeentelijke middelbaar onderwijs, Dr. P. M. Vader, leraar bij het gemeentelijke middelbaar onder wijs, mej. W. Strengers, lerares bij het gemeentelijke middelbaar onderwijs, T. van Hulsentop, hoofdboek- houder-afdelingschef bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, L. J. H. Kuypers, referendaris A ter Gemeentesecre tarie, C. J. de Voogd, referendaris A ter Gemeente secretarie, J. Erades, technisch hoofdambtenaar-afde- lingschef bij de Gemeenteziekenhuizen, C. A. ’s-Gra- vendijk, secretaris-directie bij de Gemeenteziekenhui zen, mej. J. A. A. van Vrijberghe de Coningh, lerares bij het gemeentelijke middelbaar onderwijs, D. A. S. Oortman, hoofd van een openbare school voor uit gebreid lager onderwijs; de zilveren medaille aan C. Mooiman, ambtenaar voor sociale arbeid C bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, mej. M. H. J. Milikan, onderwijzeres (kleuterleidster) aan een openbare school voor voorbereidend onderwijs, mej. K. A. van Eek, onderwijzeres in handwerken bij het openbaar lager onderwijs, mej. A. P. Bal, onderwij zeres aan een openbare school voor uitgebreid lager onderwijs, mej. J. C. W. Korteweg, onderwijzeres aan een openbare school voor lager onderwijs, mej. B. de Vries, onderwijzeres aan een openbare school voor lager onderwijs, mej. E. van der Horst, onder wijzeres (kleuterleidster) aan een openbare school voor voorbereidend onderwijs, mej. L. Ch. H. Gisolf, hoofd van een openbare school voor voorbereidend onder wijs, J. G. de Ridder, bureauchef C bij de Duin waterleiding, mej. M. Zondervan, hoofd van een openbare school voor voorbereidend onderwijs, J. Th. van Hagen, onderwijzer aan een openbare school voor lager onderwijs, Tj. van der Sluis, onderwijzer aan een openbare school voor uitgebreid lager onderwijs, J. J. A. Stolk, onderwijzer aan een openbare school voor uitgebreid lager onderwijs, mej. E. Bomli, hoofd van een openbare school voor voorbereidend onder wijs, mej. A. M. Willems, onderwijzeres aan een openbare school voor lager onderwijs, mej. P. M. Visbach, onderwijzeres aan een openbare school voor lager onderwijs, A. L. Verschoor, hoofdambtenaar voor sociale arbeid bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, mevr. J. C. Veltmeijer, onderwij zeres bij het openbaar lager onderwijs, F. L. J. Wille- boordse, onderwijzer bij het openbaar lager onder wijs, M. C. J. Konijnendijk, districtschef bij de Ge meentelijke Reinigingsdienst, W. Kramer, bureauchef C bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst, C. A. van Dommelen, commies B ter Gemeentesecretarie, mej. E. Kuipers, onderwijzeres (kleuterleidster) bij het openbaar voorbereidend on derwijs, G. J. Nijbacker, boekhouder C bij de Duin waterleiding, mej. D. M. Meijer, onderwijzeres bij het de leden van de Nederlandse Bond van Gemeente ambtenaren (2 September); het Engels Instituut voor Bestuurswetenschappen (7 September); de deelnemers aan het Symposium over de Staatkundige Ontwikke ling van de Antillen (10 September); leden van de International Society for the Welfare of Cripples (13 September); een delegatie van het Gemeentebe stuur van Sheffield (15 September); de leden van het Engelse Jeugdorkest van de Leicester County School of Music (15 September); een aantal genodigden ter gelegenheid van de Benelux-herdenking (17 Septem ber); de deelnemers aan het Interacademiale Congres (17 September); de leden van het Symphonie-Orkest van de Belgische Nationale Radio-Omroep (21 Sep tember); een aantal burgemeesters uit de provincies Gelderland en Overijssel (21 September); de leden van de Broederschap der Notarissen in Nederland (22 September); de leden van de ’s-Gravenhaagse Boekhandelaarsvereniging ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan (24 September); een studiegezel- schap Stadsontwikkeling uit Malmö (27 September); een aantal leden van de Haagse Voetbalbond ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan (30 September); een aantal genodigden ter gelegenheid van de opening van de Haagse Kunstmaand (6 October); een aantal Luxemburgse hoteliers (7 October); een aantal leden van de Bond van Onderwijzeressen bij het Voorbe reidend Onderwijs (9 October); de Kring van Burge meesters en Secretarissen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen (11 October); een aantal genodigden ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van Johan van Oldenbarneveldt (14 October); de Regionale Dag bladpers (15 October); de leden van de Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen in de provincie Zuid-Holland (16 October); een aantal genodigden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Museum voor het Onderwijs (3 November); de Ver eniging van Directeuren van Gemeentewerken (4 No vember); een aantal genodigden ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling „Betje Wolff en Aagje Deken” (9 November); een aantal genodigden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Residentie-Orkest (20 November); de deelnemers aan de Conferentie der Nederlandse Letteren (26 Novem ber); de Minister van Wederopbouw van Nordrhein- Westfalen (D.) (27 November); de European Asso ciation of Exploration Geophysicists (9 December). De grote gouden medaille werd in 1954 toegekend aan Ir. E. H. Berkhuijsen, directeur van het Gemeen telijk Gasbedrijf; de gouden medaille aan J. H. de Ridder, accountant B bij de Gemeentelijke Accoun tantsdienst, Mr. H. J. van de Poel, referendaris C ter Gemeentesecretarie. De grote zilveren medaille werd toegekend aan mej. J. A. van Nieuwenburg, lerares bij het gemeentelijke middelbaar onderwijs, M. Aarnoudse, technisch hoofdambtenaar-afdelings- chef bij Gemeentewerken, M. Venema, hoofd van een openbare school voor lager onderwijs, J. Lan- Toegekende medailles.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 12