11 FINANCIEEL GEDEELTE. Administratief Overzicht 1954. Blijft ƒ239.186,73 1 742,50 181,57 Dit is ƒ11.207,20 boven het volgens de begroting over 1954 geraamde bedrag. Dit nadelig saldo zal moeten worden verrekend op de begroting over 1956. Het Rijk en de aangesloten gemeenten gezamenlijk betalen elk 50 pCt., derhalve 5.603,60. De kosten van administratie en van inning van het recht, bedoeld in artikel 13, lid 2, der Warenwet (Stbl. 1935, no. 793) hebben 566,54 meer bedragen dan het volgens de begroting over 1954 geraamde bedrag. Met dit bedrag zal de Rijksbijdrage over het jaar 1956 worden vermeerderd. Bij een totaal der kosten over 1954, groot ƒ252.751,58 en een aantal inwoners op 1 Januari 1953, groot 919.725, bedragen de kosten over 1954 per inwoner 27,5 cent. Worden de rente en afschrijving van het gebouw en de inventaris (stichtingskapitaal en uitbreidingskosten) buiten beschouwing gelaten, dan bedragen de over blijvende kosten over 1954 252.751,58, verminderd met 13.768,38, dit is 238.983,20 of per inwoner i 26 cent. De niet door inkomsten gedekte uitgaven over 1954 hebben dus bedragen 252.751,58 Te verminderen met het batig saldo over het jaar 1952, ten bedrage van 13.564,85 Omtrent de rekening van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage over het jaar 1954 valt het volgende op te merken. De bijdragen van het Rijk (excl. de kosten van de retributieheffing), de Centrale gemeente en de Kring- gemeenten in de kosten van de Keuringsdienst be droegen volgens de begroting over 1954 ƒ227.979,53. De bijdrage van elke gemeente afzonderlijk werd berekend naar het aantal inwoners per 31 December 1952. De lasten (excl. de kosten der retributie heffing) bedroegen264.180,42 De baten, bestaande uit Vergoeding door de Ge meente voor speciale on derzoekingen ten dienste van Gemeentelijke instel lingen en bedrijven 1.605, Vergoedingen voor speciale onderzoekingen ten dienste van de Kringgemeenten Rente van kasgeld Verhaal van pensioensbij dragen Bijzondere inkomsten 8.824,06 75,71 - 11.428,84 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. BIJLAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 133