11 3 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. BATEN. Werkelijk bedrag. Art. I. 1.700,— 1.605,— II. Memorie. III. 2.000 742,50 ÏS IV. 41.466,20 41.466,20 V. 72.278,63 72.278,63 »5 VI. 3.353,83 125.734,70 125.734,70 7.027,36 489,87 J, 6.537,49 B. ten bate van de gemeenten 7.027,36 13.564,85 13.564,85 Bijzondere inkomsten Memorie. X. 75,71 264.944,38 264.473,22 Nadelig saldo 11.773,74 I. 4.311,28 4.311,28 Gezien: De directeur, W. MEIJER. VII. VIII. IX. Totaal der lasten Totaal der baten Begroot bedrag. De boekhouder, Th. SCHIPPER. 181,57 8.824,06 B. Kapitaaldienst. INKOMSTEN. Door afschrijving op de gebouwen vrijgekomen gelden: Gemeente ’s-Gravenhage3.178,23 Het Rijk1.133,05 Memorie. 8.200,— 276.246,96 264.473,22 Rente van kasgeld Verhaal van pensioensbijdragen Batig saldo der laatst afgesloten rekening A. 1. ten bate van het Rjjk 2. meerdere kosten der retributie- heffing over 1952 A Gewone dienst. Vergoeding door de Gemeente voor speciale onderzoe kingen ten dienste van Gemeentelijke instellingen en be drijven i Vergoedingen door het Rijk van kosten voor werkzaam heden, bedoeld bij art. 13, lid 4, der Warenwet (Stbl. 1935, No. 793) Vergoedingen voor speciale onderzoekingen ten dienste der Kringgemeenten Bijdragen der Kringgemeenten, ingevolge art. 13, lid 1, der genoemde wet Bijdrage van de gemeente ’s-Gravenhage, ingevolge art. 13, lid 1der genoemde wet Bijdrage van het Rijk, ingevolge art. 13, lid 1der genoem de wet: A. in contanten122.380,87 B. aandeel van het Rijk .in de rente en afschrijving der uitbreidingskosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 135