12 J I. 3EHEER. II. PERSONEEL. 1 OPENBAAR SLACHTHUIS VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Beheer. De Commissie van Bijstand in het beheer van het Openbaar Slachthuis bestond gedurende het gehele jaar uit de heren T. D. Bastet Jr., F. H. M. Lem, P. J. de Mos en W. H. A. Nuij. Voorzitter was de Wethouder van Economische Zaken de heer Mr J. van Aartsen. Slachthuisreglement. Wegens overtreding van het Slachthuisreglement zijn de volgende straffen opgelegd: Geldboeten 31 maal. Voorwaardelijke geldboeten 4 maal. Ontzegging van de toegang tot het terrein 6 maal, nl. 2 maal voor de tijd van 2 weken, 2 maal voor de tijd van 1 week, 1 maal voor de tijd van 3 weken, 1 maal voor de tijd van 1 dag. Voorwaardelijke terreinont- zegging 3 maal. V. SLACHTHUIS, INBEGREPEN KOELRUIMTEN VERS VLEES. De achterstaande staat geeft een vergelijkend over zicht der slachtingen van 1953 en 1954 in de keurings- kring ’s-Gravenhage. Koelruimten diverse waren. De vriesinrichting was ook dit jaar geheel in ge bruik en verschillende aanvragen voor ruimten moes ten worden afgewezen. Verschillende ruimten in pekelhuis II werden ont ruimden hiervoor meldden zich geen nieuwe gegadigden. Dit moet gezien worden als een gevolg van het feit, dat er meer vraag is naar bevroren dan naar gezouten spek. Sterkte. Op 31 December 1954 waren in vaste dienst, tijdelijke dienst of krachtens arbeidsovereenkomst naar burger lijk recht werkzaam: Ongevallen. Onder het personeel kwamen 34 bedrijfsongevallen voor. Door de Rijks verzekeringsbank werd uitgekeerd voor ambtenaren op jaarsalaris ƒ178,41 en voor amb tenaren op weekloon 2.946,75. Straffen. In het verslagjaar werden geen straffen aan het per soneel opgelegd. III. GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. De in 1953 aangevangen modernisering van de var- kenshal kwam dit jaar gereed, waardoor het Haagse Slachthuis kan bogen op het bezit van een der best geoutilleerde slachthallen, welke men in een modern slachtbedrijf kan vinden. Voorts werd voor de inning der rechten een centraal- gelegen gebouwtje verbouwd en ingericht, hetgeen voor de gebruikers een belangrijke verbetering be tekent. In de paardenhal, welke gebruikt wordt voor de slachtingen ten behoeve van het Amerikaanse leger, werden de vereiste voorzieningen getroffen. Twee nieuwe bronnen werden geslagen, terwijl be langrijke onderhoudswerken aan het koelhuis en andere objecten werden uitgevoerd. Over het algemeen kan worden gezegd, dat zowel gebouwen en inrichtingen als werktuigen en gereed schappen zich in goede staat van onderhoud bevinden. IV. ALGEMENE MEDEDELINGEN. Slachthuis c.a. In strijd met de verwachtingen lagen de aantallen slachtingen in totaal over 1954 lager dan in het vooraf gaande jaar. In het bijzonder betrof dit de slachtingen van varkens voor binnenlands gebruik en die van run deren en schapen voor export. Daarentegen hadden meer slachtingen plaats van runderen, bestemd voor het binnenland. Wat de export betreft moet de oorzaak worden ge zocht in de geringere mogelijkheden van uitvoer naar Amerika en Duitsland. Niettemin was de vleesomzet, welke 29 221 232 kg bedroeg slechts ruim 0,4% minder dan in 1953. BIJLAGE 67 68 Ambtenaren op weekloon. 1953. 91 Directie en keuringsdienst Administratie Technische dienst Toezicht en contröle Administratie Technische dienst Hal- en staldienst Diverse diensten 1953. 23 20 7 17 1954. 42) 31 51 5 1954. 25 19 7 17 33 2) 54 7>) 94 Ambtenaren op jaarsalaris. 0 Waaronder 1 gedetacheerd van de afdeling Algemene Zaken der Gemeente secretarie. 2) Waarvan 1 in militaire dienst. 3) Waaronder 1 gedetacheerd van het Gasbedrijf. 4) Waaronder 1 gedetacheerd van Gemeentewerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 139