J I I f openbaar lager onderwijs, M. J. Knaap, hoofdambte naar voor sociale arbeid bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, J. M. Koelé, technisch hoofd opzichter bij Gemeentewerken, C. J. Timmer, toneel meester bij de Koninklijke Schouwburg, mej. A. W. Ch. de Bruin, onderwijzeres (kleuterleidster) aan een openbare school voor voorbereidend onderwijs, H. J. van Wijk, kassier D ter Gemeentesecretarie. 9. Commissie voor de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen: Wethouder Mr. J. van Aartsen (voorzitter), F. D. Bastet Jr, C. P. Damme, F. H. M. Lem, P. J. de Mos, Dr. B. van den Tempel en W. Verburg (leden); 10. Commissie voor het Openbaar Slachthuis: Wet houder Mr. J. van Aartsen (voorzitter), F. D. Bastet Jr, F. H. M. Lem, P. J. de Mos en W. H. A. Nuij (leden); 11. Commissie voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), mevr. E. van den Bosch-De Jongh, mevr. A. C. Mayer- Landmann, H. Smitskamp, H. Swart, A. C. Toet en A. C. M. Weijters (leden); 12. Commissie voor de Gemeentelijke Reinigings dienst: Wethouder Mr. J. van Aartsen (voorzit ter), mej. Mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, F. H. M. Lem, mevr. A. C. Mayer-Landmann en P. J. de Mos (leden); 13. Commissie voor de Gemeentelijke Credietbank: Wethouder Mr. J. van Aartsen (voorzitter), F. H. M. Lem, F. D. Bastet Jr, W. H. A. Nuij en W. Verburg (leden); 14. Commissie voor Arbeidszaken: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), C. P. Damme, Mr. A. J. Dankelman, C. A. M. Diepenhorst, Jac. Dubbeldam, P. J. de Mos en A. C. M. Weijters (leden); 15. Commissie voor de Koninlijke Schouwburg: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter), mevr. E. van den BoschDe Jongh, Mr. J. J. Hangel- broek, Ir. R. C. A. F. J. van Lissa Nessel en W. A. Rensen (leden); 16. Commissie voor de Kunstzaken: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter), mevr. E. van den Bosch-De Jongh, A. van Velsen, Mr. J. J. Han- gelbroek, W. A. Rensen, Mr. H. Schürmann en N. Veldhoen (leden); 17. Commissie voor Verkeersaangelegenheden: de Burgemeester(voorzitter), Mr. J. J. Hangelbroek, Ir. R. C. A. F. J. van Lissa Nessel, Mr. G. L. Mens Fiers Smeding, Mr. G. J. de Lint en A. C. Toet (leden); Commissie voor Maatschappelijk Werk: Wet houder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), mej. Mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, Jac. Dubbeldam, A. J. van Hagen, mevr. A. C. Mayer-Landmann, P. J. de Mos en mej. Mr. M. H. Walhain (leden); Bestuurvan de Gemeentelijke Dienstvoor Sociale Belangen: Wethouder: C. H. P. W. van den Oever(voorzitter), mej. Mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, C. P. Damme, Jac. Dubbeldam, N. Veldhoen, N. F. A. Vugts en mej. Mr. M. H. Walhain (leden); |g fr De vaste commissiën uit de Raad waren op 31 De cember 1954 de volgende. 1. Raadberoepscommissie: Dr. B. van den Tempel (voorzitter), Mr. J. G. M. Broekman en Mr. A. J. Dankelman (leden); Mr. J. J. Hangelbroek, mej. Mr. L. W. van Lindonk en Mr. G. J. de Lint (plaatsvervangende leden); 2. Commissie voor de Verzoekschriften: W. A. Rensen (voorzitter), mej. Mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, G. van Praag, Mr. H. Schür mann, H. Smitskamp en H. Swart (leden); 3. Commissie voor de Verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd: de Burgemeester (voorzitter), Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, Mr. J. G. M. Broekman, mej. F. ten Cate, Mr. A. J. Dankelman, mej. Mr. L. W. van Lin donk en Mr. G. J. de Lint (leden); 4. Commissie voor de Gemeentefinanciën: Wethou der Th. M. Dresmé (voorzitter), D. Buys, mej. Mr. L. W. van Lindonk, Mr. G. J. de Lint, Mr. G. L. Mens Fiers Smeding, Mr. H. Schürmann en H. Smitskamp (leden); 5. Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen: Wethouder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter voor zover het betreft de werkzaam heden inzake de wederopbouw), Wethouder D. W. Dettmeijer (voorzitter voor zover het betreft de werkzaamheden inzake de Dienst van Ge meentewerken, Gemeenteplantsoenen en het Bouw- en Woningtoezicht), Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, A. J. van Hagen, G. W. Hijlkema, K. J. Nieukerke, Dr. Mr. J. A. M. van Staaij en H. Swart (leden); 6. Commissie voor het Onderwijs: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter), mevr. E. van den Bosch- De Jongh, Mr. J. G. M. Broekman, mej. F. ten Cate, C. A. M. Diepenhorst, Mr. J. J. Hangel broek en H. Swart (leden); 7. Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf: Wethou der Mr. J. van Aartsen (voorzitter), Mr. A. J. Dankelman, W. H. A. Nuij, Dr. Mr. J. A. M. van Staaij en W. Verburg (leden); 8. Commissie voor de Duinwaterleiding: Wethou der Mr. J. van Aartsen (voorzitter), Mr. A. J. Dankelman, Ir. R. C. A. F. J. van Lissa Nessel, Dr. B. van den Tempel en N. Veldhoen (leden); 1 18. 19. 4 Vaste commissiën uit de Raad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 13