12 12 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 111 |1II VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Vergelijking begroting. I. Bedrijfsrekening. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Art. BATEN. LASTEN. Art. I I 1.197.770,61 1.197.800,— 1.109.700,— 1.082.745,— 1.082.300,— 1.082.260,32 Opbrengst keuringsdienst kringgemeenten 34.519,69 34.600,— 39.305,— 12.000,— 10.800,— Exploitatiekosten keuringsdienst kringgemeenten 10.764,41 II 78.736,57 Opbrengst koelruimten diverse waren 78.800,— 88.450,— 87.400,— 87.450,— 87.424,80 III IV 26.157,58 Bijzondere baten 26.200,— 3.500,— 19.900,— 19.863,02 Bijzondere lasten IV I V 1 600,— 16.900,— 16.861,99 1.209.700,— 1.217.350,— 1.217.174,54 Totaal der baten 1.209.700,— 1.217.350,— 1.217.174,54 Totaal der lasten 1.214.000,— 1.337.400,— 1.337.184,45 Nadelig saldo f 1.337184,.45 1.337.400,— 1.214.000,— 4.300,— 120.050,— 120.009,91 Gezien 11 10 De rekening sluit met een verlies ten laste van de gemeente ’s-Gravenhage van ƒ120.009,91. REKENING VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS OVER 1954. Exploitatiekosten kosten slachthuis inbegrepen koel ruimten vers vlees Na regulariserende wijziging Werkelijk bedrag. Verhaal aandeel nadelig saldo ten laste der kring gemeenten Na regualariserende wijziging. Werkelijk bedrag. De waarn.directie, LAFORÊT. AUG. DIEMONT Jr. Oorspron kelijk. Oorspron kelijk. De administrateur, J. KAAL i Exploitatiekosten koelruimten diverse waren In de bedrijfsrekening is onder de baten opgenomen het aandeel in het nadelig saldo ten laste van de kring gemeenten groot ƒ16.861,99. Vergeleken met het oorspronkelijk geraamd verlies blijkt, dat de werkelijke uitkomst ƒ115.709,91 on gunstiger is. De bedragen der lasten en baten liggen respectievelijk hoger 123.184,45 en ƒ7.474,54. De hogere uitkomst der lasten is in hoofdzaak het gevolg van stijging der wedden, lonen en sociale lasten. Opbrengst slachthuis inbegrepen koelruimten vers vlees

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 148