5 Op 31 December 1954 waren leden-vertegenwoor- digers van de gemeente ’s-Gravenhage: Mr. J. van Aartsen, Wethouder van Economische Zaken, K. J. Nieukerke, Dr. Mr. J. A. M. van Staaij en Dr. B. van den Tempel. 20. Commissie voor de Economische Ontwikkeling: Wethouder Mr. J. van Aartsen (voorzitter), Jac. Dubbeldam, Mr. G. J. de Lint, Mr. G. L. Mens Fiers Smeding, Dr. Mr. J. A. M. van Staaij, Dr. B. van den Tempel en Dr. E. J. Tobi (leden); 21. Stadhuiscommissie: de Burgemeester (voorzitter), Wethouder D. W. Dettmeijer (onder-voorzitter), de leden van de Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen, mej. Mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, W. A. Rensen, Mr. H. Schür- mann en N. Veldhoen (leden); 22. Commissie voor de algemene begraafplaatsen: Wethouder D. W. Dettmeijer (voorzitter), Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, mej. Mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, Ir. R. C. A. F. J. van Lissa Nessel, P. J. de Mos, Dr. Mr. J. A. M. van Staaij en A. van Velsen (leden). ’s-Gravenhage (plv. lid: A. A. Nicolaï, ambte naar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te ’s-Gravenhage), Mr. Dr. A. van Praag, hoofd van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeentesecretarie (plv. lid: J. H. van Engelen, plv. hoofd van de af deling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeentesecretarie), Mr. W. Nieuw- hoff Jr, hoofd van de afdeling Personeelszaken der Gemeentesecretarie (plv. lid: Mr. J. A. Zandee, plv. hoofd van de afdeling Personeels zaken der Gemeentesecretarie) en mej. R. L. van Voorthuijsen (plv. lid mej. J. M. Smelik); secretaris: R. P. Baas, directeur van het Ge meentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (plv. secretaris: H. Sta- tema van vermeld Bureau). 3. Commissie van advies inzake het verlenen van tegemoetkomingen in studiekosten aan het Ge- meentepersoneel: de Gemeentesecretaris, lid- voorzitter; het hoofd van de afdeling Perso neelszaken der Gemeentesecretarie, de direc teur van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf, de directrice van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze en H. Berends, leden; E. J. Chr. van den Berg, lid-secretaris. 4. Adviescommissie voor de dienstkledingver- strekking: lid-voorzitter: P. de Graaff, directeur van de Gemeentelijke Reinigingsdienst; leden: C. van der Kruit als ambtenaar van de Brand weer, L. van der Weide en H. Berends, (plaats vervangende leden: P. M. Verbruggen en P. G. Pattijn) namens de aan het centraal overleg deelnemende organisaties; J. J. Riem Vis, directeur van de Gemeentelijke Accountants dienst, Mr. W. Nieuwhoff Jr., hoofd van de af deling Personeelszaken der Gemeentesecretarie; secretaris: H. J. J. Witteman, adjunct-referen- daris ter Gemeentesecretarie. 5. Controlecommissie op de consumptieverstrek- king in het nieuwe Stadhuis (ingesteld bij be sluit van B. en W. van 5 Januari 1954): Ir. J. E. Willemsen, lid-voorzitter, mej. M. Osewoudt, L. A. Haest, E. A. Brockbernd, leden; J. J. van Manen, secretaris. 6. Adviescommissie Motorvervoer Gemeenteper- soneel: de Wethouder van Economische Zaken, lid-voorzitter; het hoofd van de afdeling Eco nomische Zaken der Gemeentesecretarie, de directeuren van de Gemeentelijke Reinigings dienst, van de Gemeentelijke Accountantsdienst en van Gemeentewerken, leden; D. P. Eind hout, secretaris. 7. Bestuur van de Stichting Sociaal Voorzienings- fonds: Mr. J. A. Zandee, lid-voorzitter; C. Guyt, plv. voorzitter; F. Bekink, A. A. Goud, J. C. Haak, P. J. Hendriks en P. A. Sewalt, leden. Op 31 December 1954 waren deze commissiën de volgende. 1. Commissie van advies inzake personeelsvoor ziening en personeelsbeheer: de Wethouder Van Sociale Zaken, lid-voorzitter; W. F. Wijthoff, R. P. Baas, P. de Graaff, Th. M. Gundlach, H. Berends, S. L. P. van der Lans en Mr. W. Nieuwhoff, leden; E. J. Chr. van den Berg, lid-secretaris. 2. Commissie Zedelijk Gedrag (ter beoordeling van personen op hun toelaatbaarheid tot de Gemeentedienst): Mr. L. B. J. Vermeulen, oud- advocaat-generaal bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, lid-voorzitter; Mr. M. A. van Rijn van Alkemade, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, lid-plv. voorzitter; leden: Ir. H. F. A. Roodenburg, directeur van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf (plv. lid: Dr. P. J. Platteel, directeur van de Gemeente lijke Dienst voor Sociale Belangen), J. G. W. Bolomey, directeur van Gemeentewerken (plv. lid: Ir. H. G. C. Cohen Stuart, directeur van de Gemeentelijke Woningdienst), H. Berends van de Haagse afdeling van de Algemene Bond van Ambtenaren, vertegenwoordiger van de ge organiseerde werknemers (plv. lid: P. Th. Siep, hoofdbestuurder van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel), F. M. Steinmetz, direc teur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Publiekrechtelijk lichaam Industrieschap „De Plaspoelpolder". Commissiën, waarvan alle of enkele leden door de Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn benoemd, besturen en andere commissiën.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 14