r 15. 10. Commissie van advies met betrekking tot aan gelegenheden van rechtsherstel: Wethouder C. H. P. W. van den Oever, lid-voorzitter; W. F. Wijthoff, P. de Graaff, Mr. W. Nieuwhoff Jr., W. Brusse, W. D. Lelieveld en A. A. Basoski, leden; Mr. J. Velders, lid-secretaris. 11. Gemeentelijk Scheidsgerecht: Prof. Dr. G. A. van Poelje, lid-voorzitter; Mr. S. J. R. de Mon- chy, plv. lid-voorzitter; Ir. Drs. B. B. C. Felix, Jhr. Mr. R. W. J. den Tex, W. Bokeloh, Meyer de Vries, leden; W. C. A. Riem Vis, Mr. D. J. Veegens, Dr. F. H. van der Laan, Ir. W. J. Harders, Mr. J. van Wolferen, Mr. Dr. F. A. Helmstrijd, Mr. J. G. M. Overmars en H. A. J. Wolters, plaatsvervangende leden; Mr. W. Nieuwhoff Jr., secretaris; Mr. J. A. Zandee, plv. secretaris. 12. Commissie Loosduinen (Adviescommissie voor het gebiedsdeel Loosduinen): de Burgemeester, voorzitter; mevr. H. C. Motshagen-Van der Zalm, mevr. M. A. van Noort-Den Boer, J. van Stel, H. Bakker, P. Bergenhenegouwen, E. van der Gaag, O. Bottinga, A. Janssen, C. Schungel, H. A. van Tol, A. Verschoor, G. van Vliet en G. van der Zalm, leden; J. Rensen, secretaris. h; i? 13. Algemene commissie voor het wijkenvraagstuk (ingesteld bij besluit van Burgemeester en Wet houders d.d. 14 October 1954): Mr. F. M. A. Schokking, Burgemeester, lid-voorzitter; C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, Dr. Ir. F. Bakker Schut, hoofddirec teur van de Gemeentelijke Dienst van de We deropbouw en de Stadsontwikkeling, J. Rensen, referendaris-afdelingshoofd ter Gemeentesecre tarie, contactambtenaar voor wijkorganisaties, Mr. H. J. van de Poel, hoofd van de afdeling Sociale Zaken der Gemeentesecretarie, Mr. J. Velders, hoofd van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie, leden; W. A. van Dam, lid-secretaris. 14. Adviescommissie voor het Verkeer: de hoofd directeur van de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, lid-voorzitter; de hoofdcommissaris van politie, de directeur van Gemeentewerken, de directeur van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maat- schappij, Mr. B. Ph. baron van Harinxma thoe Slooten (vertegenwoordiger der Koninklijke Nederlandse Automobiel Club), Mr. Dr. G. W. Sannes, (vertegenwoordiger der Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging), Ir. C. A. Kuysten (vertegenwoordiger van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond), mevr. G. P. Broertjes (vertegenwoordigster der Vereniging voor Veilig Verkeer) en J. Vork (beroeps chauffeur), leden; Ing. A. L. Roscam Abbing, F. A. Mastenbroek, Th. K. Molenaar, A. Koh ier en C. van der Ploeg, plaatsvervangende leden; Ir. F. van der Sluijs, secretaris; Ir. M. Müller, wnd. secretaris. Commissie van advies inzake de straffen, op gelegd aan bestuurders van motorrijtuigen, waarmede wordt gestationneerd: Mr. C. B. Reinhold, voorzitter; L. Th. Spanjaard, A. B. Venema, J. M. H. Dolk, S. van der Klugt, leden; C. Houtzager, J. P. Plomp, plv. leden; Jhr. Mr. W. C. Six, secretaris; W. M. Schau- ten, plv. secretaris. 16. Commissie van advies inzake het af geven van bewijzen van goed gedrag aan personen, die een of meer strafvonnissen te hunnen laste hebben, behoudens voor zoveel die bewijzen moeten strekken voor plaatsing in Gemeente dienst: Mr. L. B. J. Vermeulen, voorzitter; Mr. A. Ikman van Burck en Ds. P. Nomes, leden. 17. Commissie voor de begraafplaatsen: het hoofd van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeentesecretarie, lid- voorzitter; de hoofddirecteur van de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de directeur van Gemeenteplantsoenen, de direc teur van de Algemene Begraafplaatsen en het hoofd van de afdeling Financiën der Gemeen tesecretarie, leden. 8. Bevorderingscommissie: de Wethouder van Sociale Zaken, lid-voorzitter; de Gemeente secretaris, het hoofd van de afdeling Personeels zaken der Gemeentesecretarie, de directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst, leden; de directeuren van de Gemeentelijke Reinigings dienst, van het Gemeentelijk Electriciteits-Be- drijf en van de Gemeenteapotheek, leden-ver- tegenwoordigers van het Instituut van Directeu ren van Gemeentelijke Diensten en Bedrijven; de hoofdadministrateur in algemene gemeente dienst Th. M. Gundlach, lid-vertegenwoordiger van de Vereniging van Administrateurs van Be drijven der gemeente ’s-Gravenhage; H Be rends, B. Werkman en L. van der Weide, le- den-vertegenwoordigers van de organisaties ver tegenwoordigd in de Centrale Commissie van Overleg; H. J. J. Witteman, adjunct-referen- daris ter Gemeentesecretarie, secretaris. 9. Commissie van advies, bedoeld in artikel 7 van het Mindervaliden-reglement 1932: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, lid-voorzitter; leden: H. L. Kooper, directeur van de Gemeentelijke Credietbank, H. Berends en P. Siep; plaatsvervangende leden: R. P. Baas, directeur van het Ge meentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Per soneelsvoorziening, S. G. A. Doorenbos, direc teur van Gemeenteplantsoenen; A. J. Klaren- berg en J. Vlieger; secretaris: H. J. J. Witte man, adjunct-referendaris ter Gemeentesecre tarie. i 6 SB1 j If V I -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 15