4 12 I VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Verlies- en winstrekening. III. Saldo. Rekeningen. Lasten. Baten. Verlies. Winst. 165.423,15 Winstsaldo 1953: 3.123,25. Gezien IV. Balans per 31 December 1954. BEZITTINGEN. Boekwaarde. SCHULDEN. 0. 0. ƒ2.916.288,92 ƒ1.141.899,59 ƒ1.774.389,33 1.269,98 1. 45.906,53 64.356,93 635.219,87 175.947,60 1.063.929,66 168.904,80 153.627,71 Huren vooruit ontvangen 15.033,36 1.269,98 1. Sociale lasten 26.987,89 2. Wedden en lonen 2.015,47 Diversen 6,42 655.587,17 J, 3. Verlies 4.586.485,36 ƒ4.586.485,36 13 M ƒ3.752.324,66 M Vorderingen. Debiteuren Geschatte debiteuren Diversen Sociale lasten Te verrekenen met de kringge- meenten Emballage Werken in eigen beheer. Onderhanden werken Goederen in bewerking Financierings- en Beleggingsfonds Geldmiddelen. Kas Postcheque- en Girodienst. Rekening-Courant Gemeente ’s-Gravenhage Ziekenfondscouponbladen Gezien: De waarnemende directie, LAFORÊT. AUG. DIEMONT Jr. 859.904,70 158.648,84 5.052,82 118,19 5.171,01 120.009,91 51.312,98 809,65 Schulden. Crediteuren Geschatte crediteuren Gelden in rekening-courant Keurloon buitenlands vlees Rijkskeurloon Omzetbelasting Loonbelasting Diversen Geldmiddelen. Gemeenteontvanger De administrateur, J. KAAL 115.510,29 23.755,28 26.157,58 De waarnemende directie, LAFORÊT. AUG. DIEMONT Jr. 690.999,90 158.648,84 Kapitaal gemeente -s-Graven- hage Kapitaal Openbaar Slachthuis De administrateur, J. KAAL 20.186,83 14.272,38 111,19 25,59 M 16.716,99 4.032,79 2.821,01 647.878,37 855,— 8.688^23 19.863’02 16.861,99 45.413,24 165.423,15 120,009,91 I ƒ5.284.983,18 ƒ1.532.658,52 ƒ3.752.324,66 1.082.260,32 10.764,41 87.424,80 19.863,02 16.861,99 1.217.174,54 i-ï “S Verliessaldo 1954 Gebouwen, grond en plantsoenen Riolering en bestra ting, losplaatsen, afrastering en luchtspoor 110.263,46 Kracht- en verlich-l tingsinstallatie en technische installa- ties1.239.877,26 Inrichting der gebou-; wen, werktuigen en gereedschappen, meubilair, automo-j bielen en rijwielen.!,, Voorraden 1.197.770,61 34.519,69 78.736,57 26.157,58 Exploitatiekosten slachthuis, inbegrepen koelruimten vers vlees Exploitatiekosten Keuringsdienst kringgemeenten Exploitatiekosten koelruimten diverse waren Bijzondere lasten Bijzondere baten Aandeel i.h. nadelig saldo t.l.v. de kringgemeenten I f 1.337.184,45 86.491,12 27.510,44 11.669,31 4.160,48 1.411,— 5.066,71 12.005,71 5.312,94 Aa“85- Afgeschreven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 150