13 d. Totaal 11 186 1 DUINWATERLEIDING VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. I. COMMISSIE VAN BIJSTAND. In de vergadering van de Gemeenteraad van 7 Sep tember 1953 werden voor de duur van de zittings periode van de Raad tot leden van de Commissie van Bijstand voor de Duinwaterleiding benoemd de heren Mr A. J. Dankelman, Ir R. C. A. F. J. van Lissa Nessel, Dr B. van den Tempel en N. Veldhoen. Voorzitter van de Commissie is de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen. Het hoofd van de afdeling Economische Zaken der Gemeentesecretarie, de heer Mr M. Blei Weissmann, is secretaris. II. ALGEMENE OPMERKINGEN. De werkzaamheden van de in het vorige verslagjaar gevormde Adviescommissie Duinbeplanting, welke de eisen onderzoekt, waaraan de beplanting van de voor de recreatie beschikbare duinterreinen moet voldoen, vonden normale voortgang. 151 24 175 361 99 57 7 12 Het Meijendel-comité, dat de invloed van de toe komstige duinbevloeiing op de planten- en dierenwe reld in studie zal nemen, vergaderde tweemaal. Onder leiding van het Comité werden hydrobiologische ge gevens verzameld en zoölogische onderzoekingen ver richt. De eerste publicatie van het Comité verscheen in het tijdschrift „De Levende Natuur" van Augustus 1954, afl. 8. b. c. Aan ambtenaren op weekloon werd aan lonen, zie kengelden, vaste en tijdelijke toelagen, kraamgelden, gratificaties enz. in 1954 in totaal uitbetaald een be drag van 572.200,60 (vorig jaar 484.005,64), welk bedrag werd verminderd met 27.505,70 wegens pen sioensbijdragen en 3.269,64 wegens inkoop van pen sioen (vorig jaar onderscheidenlijk 24.519,34 en ƒ1.949,49). Aan kindertoelagen voor ambtenaren op weekloon werd 46.941,82 uitbetaald (vorig jaar 42.745,74). b. Vier personeelsleden werden begiftigd met de ere medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau; aan drie personeelsleden werd deze medaille in brons verleend. Aan ambtenaren op maandloon werd in 1954 aan salarissen, ziekengelden, vaste en tijdelijke toelagen, kraamgelden, gratificaties enz. in totaal uitbetaald een bedrag van 930.872,30 (vorig jaar 859.835,65), welk bedrag werd verminderd met 43.203,25 wegens pensioensbijdragen en 1.285,82 wegens inkoop van pensioen (vorig jaar onderscheidenlijk 41.816,01 en ƒ1.181,93). Aan deze groep ambtenaren werd aan kindertoe lagen 36.968,93 uitbetaald (vorig jaar 36.500,63). III. PERSONEEL. In de vacature van secretaris-directie werd voor zien door de benoeming van Mr J. Voerman, die op 1 Februari 1954 in dienst trad. Begin October 1954 werd Ir J. Bruijn als chemicus bacterioloog bij het Bedrijf gedetacheerd. In verband met het aanvaarden van een functie el ders verliet de hoofdingenieur-afdelingschef Ir H. M. Bos het Bedrijf met ingang van 1 November 1954. Het personeel van de Duinwaterleiding was op 31 December 1954 als volgt samengesteld. Ambtenaren op maandloon: in vaste dienst in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst (waaronder 1 min- dervalide) Van vorengenoemd personeel is één ambtenaar op maandloon sedert 1 Juli 1953 bij het Bedrijf gedeta cheerd. Twee ambtenaren op maandloon en vier ambtenaren op weekloon bevonden zich in militaire dienst. In het verslagjaar ontvielen het Bedrijf twee perso neelsleden door de dood. Twaalf personeelsleden ver lieten de dienst wegens pensionnering, 7 herdachten hun 40-jarig en 4 hun 25-jarig dienstjubileum. Twee perso neelsleden waren gedurende 45 jaren aan het Bedrijf verbonden. Ambtenaren op weekloon: in vaste dienst (waaronder 3 mindervaliden) in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst (waaronder 1 min- dervalide) personen beneden 18 jaar BIJLAGE Adviescommissie Duinbeplanting. Meijendel-Comité. a. Lonen. I a. Koninklijke onderscheidingen. Salarissen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 152