13 Dienstcommissie. 2 In bovenstaand overzicht is tevens rekening gehou den met de levering volgens abonnement 3,en 2,25 per kwartaal) en met de levering aan hofjes tegen 0,15 per m3. In de desbetreffende overzichten in de verslagen over de jaren 1945 t./m. 1950 waren deze leveringen slechts verwerkt in de percentages over de jaren tot en met 1944, niet in die over de jaren 1945 t./m. 1950. Ideeënbus. Voor verdienstelijk ontwikkelingswerk, verricht ten aanzien van de verbindingen van plastieken water leidingbuizen, werd aan de technisch ambtenaar B, J. Walma, een bijzondere beloning van 120,en aan de hoofdmecanicien J. F. Hageman een bijzondere beloning van 80,toegekend. Afwezigheid wegens ziekte. In 1954 bedroeg het aantal ziektedagen van de amb tenaren op maandloon 3 551, d.i. 6,1 pCt (vorig jaar 3 091d.i. 5,5 pCt.) en van de ambtenaren op weekloon 2 974, d.i. 5,7 pCt. (vorig jaar 2 785, d.i. 5,6 pCt). IV. LEVERINGSVOORWAARDEN. Bij Raadsbesluit van 31 Mei 1954, no. 294, zijn enige wijzigingen in het Duinwatertarief aangebracht. Deze wijzigingen hebben betrekking op de prijs van het water en omvatten het volgende. De in art. 4, lid 1, vastgelegde prijzen van 0,30 per m3 voor de eerste 100 m3 per kwartaal, van ƒ0,22 per m3 voor de volgende 100 m3 per kwartaal, van ƒ0,18 per m3 voor de volgende 300 m3 per kwartaal, van 0,16 per m3 voor het verbruik boven 500 m3 per kwartaal zijn gebracht op respectievelijk ƒ0,35, fü,21, f0,22 en ƒ0,18. De in art. 4, lid 4, vermelde prijzen van ƒ0,10, ƒ0,15, 0,20 en 0,25 werden alle met 5 cent verhoogd. De aan waterstokerijen in rekening te brengen prijs werd van 0,20 op 0,25 per m3 gebracht. Tevens is de redactie van art. 4, lid 7, zodanig ge wijzigd, dat als huurwaarde van de in dit lid bedoelde percelen wordt aangenomen de huurwaarde per 31 De cember 1950. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 22 Juni 1954, no. 357 929, afd. E.Z., zijn de volgende prijzen vastgesteld voor de levering ingevolge bijzon dere overeenkomst, bedoeld in art. 4, lid 3: voor verbruiken van 500 m3 t./m. 2 000 m3 per kwar taal ƒ0,15 per m3, voor verbruiken van 2 001 m3 t./m. 10 000 m’ per kwartaal ƒ0,14 per m3, voor verbruiken boven 10 000 m' per kwartaal ƒ0,13 per m3. Ingevolge het besluit van Burgemeester en Wethou ders van 15 Juli 1954 is het in artikel 16, lid 2, van het Duinwatertarief bedoelde zg. lekkentarief als volgt op nieuw vastgesteld a. voor de eerste 100 m3 ten gevolge van een lek in de leidingen verloren gegaan water ƒ0,15 per m3, b. voor het meerdere ƒ0,10 per m3. Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de aangesloten percelen in de verschillende tariefsklassen. De Dienstcommissie vergaderde tweemaal. De eerste vergadering werd gehouden in het directiegebouw op het werkterrein te Bergambacht en werd gecombineerd met een rondgang over de werken. In deze vergade ring werden de zittende leden van de Veiligheidscom- missies voor Stad en Pompstation herbenoemd, ter wijl tevens in enkele vacatures van die commissies werd voorzien. De tweede vergadering was hoofdzakelijk gewijd aan de uitbreiding van de verstrekking van dienstkleding aan ambtenaren op weekloon, waarbij voorschriften en voorlopige draagtijden met betrekking tot die dienst kleding uitvoerig werden besproken. Personeelsvereniging en Personeelsorgaan. De personeelsvereniging organiseerde ook dit jaar weer de gebruikelijke samenkomsten, zoals Sint-Nico- laasviering, Kerstconcert e.d. Het ledental breidde zich nog iets uit. Speciaal in de onderafdelingen heer ste een opgewekt verenigingsleven. Het orgaan „De Sprang" verscheen driemaal. ƒ0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 V. TOESTAND DER WERKEN. a. Waterwinning c.a. Grootte van het wingebied. In de grootte van de bij de gemeente ’s-Gravenhage ten behoeve van het Bedrijf als waterwingebied direct in beheer zijnde terreinen kwam geen verandering. Van de totale oppervlakte van 1 164.57.92 ha zijn VERSLAG DER DUINWATERLEIDING 1950. 1940. 1945. 1951. 1952. 1953. 1954. 1935. 100 Prijs per m3. Aangesloten percelen in de verschillende tariefsklassen op het einde van het jaar, in percenten van het totaal. 1949. 30,33 14,50 22,35 28,30 4,52 25,69 10,40 18,30 35,99 9,62 100,— 25,74 9,62 17,95 36,80 9,89 100 29,54 9,01 25,78 27,66 8,01 100,— 24,88 9,51 16,47 38,46 10,68 100,— 23,60 8,45 16,09 40,76 11,10 100,— 25,71 9,42 16,99 37,68 10,20 100,— 25,88 11,46 18,05 35,24 9,37 100,— 25,64 9,13 16,26 38,45 10,52 100,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 153