13 465.22.26 ha het eigendom van de Gemeente, terwijl 699.35.66 ha van de Staat der Nederlanden in erfpacht zijn ontvangen. Op grond van de overeenkomsten, goedgekeurd bij Raadsbesluit van 4 Augustus 1947 (Verzameling 1947, no 311) heeft het Bedrijf toestemming om diep grond water te onttrekken aan gronden, in eigendom toebe horend aan derden, gelegen langs de Kaswetering te Wassenaar. Op grond van de door de gemeente ’s-Gravenhage In het eigenlijke duingebied waren aan het einde van het verslagjaar aanwezig: 232 peilputten, waarvan: 50 boven verspreide veenlagen, die ongeveer op D.P. J) liggen (peilputten in de grond- waterlaag 0), 133 in het bovenduinzand boven de waterschei- dende laag van D.P. 7 tot D.P. 20 m (peilputten in de grondwaterlaag 1 Met behulp van deze waarnemingsmiddelen werden de stijghoogten van het grondwater éénmaal per maand bepaald. Een zeer globale indruk van deze stijghoogten kan worden verkregen uit tabel II. In het binnenduingebied en in de omgeving van de waterwinning op „Klein Zwitserland” (de diepe putten, serie Z) waren aan het einde van het verslagjaar voor het waarnemen van de stijghoogte van het grondwater beschikbaar: 32 peilputten en 7 waarnemingsposten met te zamen 36 peilfilters. Een uittreksel uit de gegevens omtrent de bij het Pompstation waargenomen neerslag is in de onder staande tabel I samengevat. 33 waarnemingsposten, d.z. boringen, in elk waar van enige filters op verschillende diepten zijn geplaatst, met te zamen 145 peilfilters. 12 in deze waterscheidende laag, 37 in het diepe duinwater beneden de water scheidende laag (peilputten in de grond waterlaag 2), De grootste hoeveelheid neerslag, die in één etmaal werd opgevangen, bedroeg 34,5 mm (afgetapt op 18 Juli 1954). Uit tabel 1 blijkt, dat de neerslag in het 2e kwartaal belangrijk minder en in het 3e kwartaal (in het bijzonder in de maand Juli) belangrijk meer was dan het gemid delde over die perioden in de jaren 1907 t./m. 1954. Het jaartotaal was hoger dan het gemiddelde over de jaren 1907 t./m. 1954. met de Staat der Nederlanden en met de desbetref fende grondgebruikers gesloten overeenkomsten heeft het Bedrijf vergunning tot het exploiteren van een serie diepe putten op het terrein „Klein Zwitserland”. 36 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING boven maaiveld. 1954. Maand. alsmede 3 Hydrologische waarnemingen. 1) D.P. Delflands Peil. Gemiddelde neerslag per dag in mm. Neerslag. Neerslag in mm. Neerslag in pCt. van het jaartotaal. Neerslag in mm. Gemiddelde neerslag per dag in mm. Neerslag in pCt. van het gemiddelde over 48 jaren. Januari Februari Maart 1ste kwartaal April Mei Juni 2de kwartaal Juli Augustus September 3de kwartaal October November December 4de kwartaal 241,0 Gehele jaar 781,9 1) Maand met de geringste gemiddelde neerslag. 2) Maand met de grootste gemiddelde neerslag. 1,96 1,64 1,55 1,72 1,55 1,56 1,88 1,66 2,22 2,61 2,83 0 2,55 2,69 2,78 2.39 2,62 2,14 60,8 45,9 48,2 154,9 46,6 48,5 56,3 151,4 68.9 80,9 84,8 234,6 83,5 83,3 74,2 49,1 47,8 55.5 152,4 14,3 30,9 65.6 110,8 146,7 110,9 88,8 346,4 103,6 77,0 68,9 249,5 859,1 1,58 I, 71 J, 79 1,69 0,48 1,00 2,19 1,22 4,73 3,58 2,96 3,77 3,34 2,57 2,22 2,71 2,35 81 104 115 98 31 64 117 73 213 137 105 148 124 92 93 104 110 7,8 5,8 6,2 19,8 6,0 6,2 7,2 19,4 8.8 10.3 10,9 30,0 10,7 10,7 9.4 30,8 100,0 Neerslag j in pCt. van het jaartotaal. 5,7 5,5 6,5 17,7 1,7 3,6 12,9 17,1 12,9 10,3 40,3 12.1 9,0 8,0 29,1 100,0 Tabel I. Neerslagwaarnemingen van het Pompstation; regenmeter op 0,40 m De neerslag werd éénmaal per dag, nl. om 8.00 uur, afgetapt. Gemiddelde over de jaren 1907 t./m. 1954.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 154