13 Ihh ïpi PI 1 I 7,5 4 In 101 monsters van het door het Pompstation af geleverde water werd het bij 22° C op bouillongelatine in 3 X 24 uur kweekbare aantal kiemen bepaald. Dit aantal was gemiddeld 41 per cm3. Tweemaal per week werd het reine water in het labo ratorium op colikiemen onderzocht met Mc Conkey- voedingsbodem. Ten gevolge van veelvuldig bezoek van watervogels, vooral gedurende de vorstperiode, op de open nafilters, was de gemiddelde colititer hoger dan in het voorgaan de jaar. Van de 101 in het verslagjaar onderzochte porties drinkwater van 100 cm3 gaven er 21 een positieve reactie, terwijl de 101 onderzochte porties van 1 cm' steeds een negatieve reactie gaven. 25 maal werd een hoeveelheid van 10 cm3 bebroed, waarvan 2 porties een positieve reactie gaven. 78 maal werden 5 gelijktijdig genomen porties van elk 10 cm3 bebroed, waarvan zevenmaal 1 portie en tweemaal 2 porties een positieve reactie gaven. Van de bij laatstbedoelde tweemaal 5 porties van 10 cm' tevens bebroede porties van 100 cm3 gaf 1 portie een positieve reactie. Éénmaal per week werd van de fikraten van alle nafilters het op bouillongelatine kweekbare aantal kie men bepaald, terwijl daarbij tevens de reactie op E.coli met 1 x 100, 1 X 10 en 1 X 1 cm3 werd uitgevoerd. Op de 7 hierna genoemde plaatsen, die over het leidingnet in de stad zijn verspreid, werden éénmaal per maand monsters genomen voor chemisch, bio logisch en bacteriologisch onderzoek. 12 i - De gemiddelden van de uitkomsten, die werden verkregen bij het bepalen van de belangrijkste che mische eigenschappen van het water, zijn in de tabel III samengevat. Noch op bovengenoemde plaatsen, noch bij de voor biologisch onderzoek gespuide brandkranen werd een abnormale groei van organismen waargenomen. Het Laboratorium van de Keuringsdienst van Wa ren controleerde wekelijks de chemische en bacterio logische hoedanigheid van het leidingwater. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING de stijghoogten Tabel II. 2,21 2,58 Gemiddelde van de stijghoogten in de peilputten en de peil- I 0,56 0,29 1,20 0,91 Stadsdeel. Perceel. Noord 1 Tabel IV. Bicarbonaat-hardheid 12,0 12,4 7,8 7,2 6 1 2 3 4 5 7 0,05 1,0 I mg/l 13,1 11,4 10,4 40 30 30 34 31 19 25 0 mg/l 1,5 0,1 52 mg/l 7,9 8,5 8,6 6.9 7,8 7,6 Delflands Peil. 1) D.P. Zuurstof-gehalte Oz IJzer-gehalte Fe Permanganaat-verbruik KMnCh Gemiddelde van de stijghoogten in de peilputten en de peil- filters van de waarnemings posten in de grondwaterlaag 2 filters van de waarnemings posten in de grondwaterlaag 1 mg/l mg/l Gemiddeld zuurstofge halte (O2) in mg/l 4 5 6 7 2 3 Oost Centrum Zuid West Noord Noord Uitkomsten van de bacteriologische onderzoekin gen en van de bepaling van het zuurstofgehalte. 3 0 0 Nummers van de plaatsen, waar de monsters werden genomen. 12 12 12 3 0 0 12 12 2 0 0 12 12 12 1 0 0 0 0 0 3 0 0 11 II II I 0 0 5 •o 12 12x5 12 Aan het begin van het ver slagjaar t.o.v. D.P.l) Aantal op coli-kiemen on derzochte monsters van 100 cm3. 10 cm3 1 cm3 Aan het einde van het ver slagjaar t.o.v. D.P.l) Ammonium-gehalte NH4+ Chloride-gehalte Cl- D° Onderzoek van het water. Aantal coli-positieve monsters van 100 cm’. s 10cm’. 1 cm’ 12 12 12 12 12 12 12,0 1,2 0,05 Gemiddeld aantal kiemen per cm3 na 3 x 24 uur kweken op bouillon gelatine bij 22° C. Gemiddelden van water. van het grond- Gemiddelde van de stijghoogten in de peilputten en de peil- filters van de waarnemings posten in de grondwaterlaag 0 551 ieg K _o Tabel III. Chemische eigenschappen van ruw en van rein water, gemiddeld over het jaar. Pompstationsweg 335 (laboratorium) (controle; vergelijking met het weke lijkse onderzoek) Zwolsestraat 231 (lage-drukgebied) Duinstraat, Brandweer-Politie (hoge- drukgebied) Binckhorstlaan 320 Zuid-Binnensingel 18 Vreeswijkstraat 57 Scheveningselaan (Kijkduin), o.l.-school No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 155