13 200 000 m3 6.30 tot 8.45 uur, 5 100 000 m3 150 000 m3; 17 Januari 18 Januari 4 Maart 24 Mei September 1954 de voorfilters 6, 7 en 8 voor een zelfde verbouwing, waarbij door het vergroten van de aan- en afvoerleidingen en door het vullen met grover grind de capaciteit der filters wordt verdubbeld, buiten dienst werden gesteld. In December 1954 konden de voorfilters 7 en 8 weer in bedrijf gesteld worden, waarmede aan het einde van het verslagjaar van de 16 voorfilters totaal 11 filters verbouwd en in bedrijf waren. De in het jaar 1953 gelegde nieuwe leiding voor de afvoer van het voorfiltraat werd in het verslagjaar ver lengd met een 1 500 mm wijde betonnen leiding. Tussen deze leiding en de nafilters werd een put- beluchting gebouwd, welke op 9 Juli 1954 in bedrijf kon worden gesteld. Door deze beluchtingsinstallatie wordt het zuurstofgehalte van het naar de nafilters ge voerde water bij een drukverval van 75 cm van 1,2 mg/1 op 7 mg/1 gebracht. In December 1954 werd begonnen met het maken van een tweede putbeluchting ter vervanging van een installatie, welke het zuurstofgehalte van het water verhoogde door middel van een roterende borstel. Het magazijn op het Pompstation werd van een nieuwe overkapping voorzien, terwijl werd begonnen met het verbouwen van de verschillende magazijn ruimten. Ten behoeve van de Dienst van de Gemeentewerken werden 3 grondboringen verricht in de Made-Polder. Ter verkrijging van meer gegevens over de grond waterstanden en de ligging van de zoutgrens werden in het duingebied en in de omgeving er van nieuwe waarnemingsposten en peilbuizen geplaatst, terwijl be staande, door verstopping van het filter niet meer be trouwbare peilbuizen werden vernieuwd. De in het verslagjaar in het duingebied begonnen werkzaamheden ten behoeve van de duinbevloeiing zijn onder het hoofd „Rivierwaterleiding ’’vermeld. De afdeling Winning en Filters" voerde onder ande re de normale onderhouds- en exploitatiewerkzaam- heden uit, zoals het schoonhouden van de voor- en nafilters, het verwijderen van slib uit de verzamelkom en van drijvende algen uit de nafilters, het opnemen van de standen van het grondwater enz. De verbouwing en de overdekking van de nafilters 9a en 9b kwamen gereed; deze filters (met een geza menlijk oppervlak van 3 332 m2) konden na een in- werkperiode van 20 dagen op 6 Mei 1954 in bedrijf worden gesteld. In Augustus 1954 werden de met duinzand gevulde nafilters 6a en 6b (met een gezamenlijk oppervlak van 2 446 m2) buiten dienst gesteld en werd ten behoeve van de verbouwing tot overdekte, met rivierzand ge vulde filters, begonnen met het verwijderen van het duinzand. In September 1954 werd een aan vang gemaakt met het overdekken van de met rivierzand gevulde nafilters 7a en 7b (met een gezamenlijk oppervlak van 2 806 m2). Aan het einde van het verslagjaar was de stalen spant- constructie gesteld. De in het najaar 1953 begonnen verbouwing van de voorfilters 9, 10, 11, en 12 kwam gereed, terwijl in Serie S (Spoorbaan) Serie H (Harstenhoek) Serie K (Kijfhoek) Serie B (Bierlap) Serie D (Kaswetering I) Serie Z (Klein Zwitserland) De werktijden en de opbrengsten van de bemalings- installaties op diepe putten waren als volgt. De afdeling „Machinekamer" verzorgde de bedie ning en het regelmatige onderhoud van de pompen en motoren aan het Pompstation en in de onderpomp- stations. Enige onvolkomenheden in de pompen en de aanzet- controllers van Machinekamer IV werden in overleg met de desbetreffende fabrikanten tot een bevredi gende oplossing gebracht. Gedurende de maanden Januari, November en De cember werd tijdens de spitsuren in verband met de bepalingen van de stroomleveringsovereenkomst zo veel mogelijk energie opgewekt met de eigen Diesel generator. Buitendien moest de Dieselgenerator wegens sto ringen in de stroomlevering door het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf op de volgende uren de benodigde energie leveren: De diepe putten, die hevelend op Sprang A zijn aan gesloten, leverden de volgende hoeveelheden water: Serie R (in Meijendel) Serie A (in Meijendel) (geschat) Serie C (in de Vlakte van Waalsdorp (geschat) In het geheel leverden alle diepe putten te zamen in het jaar 1954 rond 14 millioen m3 water. In Maart 1954 werden 19 nieuwe putten van de waterwinning Kaswetering 1 in bedrijf gesteld, welke putten geplaatst zijn ter vervanging van een aantal putten, gelegen in terreinen, die voor bebouwing zijn bestemd. Alvorens de nieuwe putten werden aangesloten werd een aantal van de reeds enige jaren in bedrijf zijnde putten van de Serie Kaswetering I met zoutzuur be handeld, waardoor, bij gelijkblijvende opbrengst van de gehele serie, de afpomping op de putfilters met 25% verminderde. 1954 van 2.30 tot 3.00 uur, 1954 van 1954 van 7.15 tot 9.15 uur, 1954 van 22.15 tot 23.30 uur. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Installatie. 243 36 354 361 350 318 550 000 90 000 1 900 000 2 800 000 5 600 000 2 500 000 Diverse werkzaamheden. Winning van diep water. Opbrengst gedurende 1954 in m3. Aantal dagen in bedrijf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 156