13 op 7 Mei 1954: b. Filters. 7 Er kon niet worden vastgesteld, of deze branden door kwaadwilligheid dan wel door zorgeloosheid (wegwer pen van brandende lucifers e.d.) van het publiek zijn veroorzaakt. Voor het oppompen van het ruwe water naar de voorfilters en voor het oppompen van het reine water naar de stad werden gebruikt 2 609 000 kWh, d.i. 142,4 kWh per 1 000 m3 rein water. Van deze verbruikte energie werden 2 529 000 kWh onder 10 000 V-spanning van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf betrokken, terwijl 80 000 kWh door de eigen Dieselgenerator werden opgewekt. De gemiddelde looptijd van de verbouwde filters was 6,4 dagen, terwijl de gemiddelde specifieke op brengst ongeveer 350 m3 per m2 en per periode heeft bedragen, De verbouwde filters hielden gemiddeld per periode ongeveer 2 kg slib (drooggewicht) per m2 tegen, waarin ongeveer 0,3 kg ijzer (Fe). Het spoelen van een voorfilter van 100 m2 vroeg ge middeld 3,9 manuren per spoeling, alsmede 349 m3 voorgefiltreerd water (d.i. 1,3 pCt van de opgepompte hoeveelheid ruw water) en ongeveer 30 kWh aan elec- trische energie voor het onder druk brengen van het spoelwater. Ten gevolge van de verbouwingen, welke onder het hoofd „Diverse werkzaamheden” zijn gememoreerd, is in het verslagjaar de verhouding van de oppervlakten der onderscheidene nafiltertypen gewijzigd, hetgeen tot uitdrukking komt in het volgende overzicht. Op 1 Januari 1954 was 19 311 m2 nafilteroppervlakte in dienst, waarvan 12 324 m2 niet-overdekt duinzandfilter, 3 991 m2 niet-overdekt rivierzandfilter, 2 996 m2 overdekt rivierzandfilter. Op 31 December 1954 bedroeg de totale in dienst zijnde nafilteroppervlakte 17 391 m2; hiervan was 9 878 m2 niet-overdekt duinzandfilter, 1 185 m2 niet-overdekt rivierzandfilter. 6 328 m2 overdekt rivierzandfilter. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de nafilters verwerkte hoeveelheden water en van de nafilterschoonmaak. De werkzaamheden van de afdeling „Laboratorium” zijn grotendeels hiervóór onder het hoofd „Onderzoek van het water” gememoreerd. Ten behoeve van de nieuwe waterleiding werden smaakproeven verricht met monsters water uit de Lek en monsters voorgefiltreerd water van een waterleiding bedrijf aan de Lek. Hierbij werd de invloed van een behandeling met chloor en/of chloordioxyde van het water nagegaan. Er werd medewerking verleend aan het door de sectie „Water, Bodem, Lucht" van de afdeling Gezond- heidstechniek T.N.O.1) ingestelde onderzoek naar de zuiverende werking van de grond. Voor rekening van het K.I.W.A.2) werd een onder zoek verricht ter bepaling van de eigenschappen van asfalt en steenkoolteerproducten. Voor rekening van enkele gemeentelijke bedrijven en de Provinciale Water staat werden monsters water onderzocht uit diepe put ten, respectievelijk boezemwateren. 600 m2 duinterrein langs het Golfzangpad, begroeid met duindoorns, zE 500 m2 duinterrein ten noordwesten van de Harsten- hoekweg, beplant met duin doorns. op 29 Augustus 1954: 1 500 m2 duinterrein,even eens ten noordwesten van de Harstenhoekweg, met duindoorns. c. Het oppompen van het water. De voornaamste gegevens omtrent de hoeveelheden water, die gedurende het verslagjaar werden opgepompt, en de vergelijking daarvan met de overeenkomstige cijfers van het vorige jaar, zijn in de hierna volgende tabel VI samengevat. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING op 15 Mei 1954: beplant verwerkte hoeveelheden water. 291 dagen J, 5,9 cm/h Voorjaarsschoonmaak. Niet-overdekt duinzand Niet-overdekt rivierzand Overdekt rivierzand Najaarsschoonmaak. Niet-overdekt duinzand Niet-overdekt rivierzand Overdekt rivierzand Aard van het nafilteroppervlak. Grootte van het schoon gemaakte oppervlak. 5 806 3 991 6 328 Gemiddelde looptijd tot de schoonmaak. 195 186 150 154 155 Gemiddelde specifieke opbrengst tot de schoonmaak. 461 m2 per m2 per periode 478 m’ per in2 per periode 937 m1 per m2 per periode 12,9 25,2 Gemiddeld aantal m2 per manuur schoongemaakt. 12,2 13,3 8,5*) 12 324 m2 3 991 2 996 6,1 10,6 20,7 10,7 9,1 H,1 Voorfilters. Nafilters. Gemiddelde filtersnelheid. Tabel V. Nafilters: schoonmaak en de voorfilters. T.N.O. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. K.I.W.A. Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen. 287 m3 per m2 per periode 471 m3 per m2 per periode 744 m3 per m2 per periode Deze filters zijn vervroegd schoongemaakt ten gevolge van een verstopping door enig mangaan en ijzer, doorgelaten door de nog niet ingewerkte, verbouw-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 158