13 ii VI. RIVIERWATERLEIDING. Het afbouwen van het filtergebouw te Bergambacht werd in het begin van het afgelopen verslagjaar geheel voltooid. De installatie van de spoelnetten voor water en lucht in de filters, alsmede het inbrengen van het filtergrind in de filters, kwam eveneens gereed. De installatie van leidingen en afsluiters, alsmede de electrische kracht- installatie, die in 1953 werd opgedragen aan de N.V. Installatiebedrijf Gebr. Van Swaay te ’s-Gravenhage, vorderde naar wens. Met het opstellen van de door de N.V. Gebr. Stork te Hengelo geleverde pompaggregaten werd een aan vang gemaakt. De bouw van de 65 m hoge standpijp bij het filter gebouw, de aanleg van de twee hevelleidingen over de noorder Lekdijk en de bouw van twee vlottergebouw- tjes aan deze dijk werden opgedragen aan de N.V. tot Aanneming van werken v/h H.J. Nederhorst te Gouda. De aanleg van de twee hevelleidingen kwam gereed en de uitvoering van de standpijp en de vlottergebouwtjes vorderde zodanig, dat deze werken, naar het zich laat aanzien, in de eerste helft van 1955 gereed zullen komen. Met de aanleg van de bezinkbekkens, die achter de vlottergebouwtjes zijn geprojecteerd, zal in het begin van het komende jaar een aanvang worden gemaakt. De aanleg van de buitendijks aan de rivier de Lek geprojecteerde inlaatwerken werd in April aanbesteed. Het werk werd opgedragen aan Gebr. Visser te Wer kendam. Door verschillende omstandigheden onder- van het verslagjaar van 403 tot 392. Het aantal ver gunninghouders voor eigen installaties vermeerderde met 1. Op 31 December 1954 bedroeg dit 35. Het hoge nachtverbruik in de maand Februari werd veroorzaakt door de vorstperiode. De als bijlage I bij dit verslag gevoegde grafiek geeft over de jaren 1934 tot en met 1954 in procenten van de opgepompte hoeveelheid water een overzicht van de over watermeters geleverde en door die meters aan gewezen hoeveelheid water (waaronder de aan andere voorzieningsgebieden geleverde hoeveelheid), de even eens over watermeters geleverde, doch niet door de meters aangewezen hoeveelheid, de geschatte hoeveel heden, die door lekken in hoofd- en dienstleidingen zijn weggestroomd, en de hoeveelheden, die naar schat ting of volgens meting voor verschillende, op de bijlage genoemde, doeleinden zijn gebruikt. In 2 400 gevallen is een onderzoek ingesteld in per celen, waarin een abnormaal verbruik werd veronder steld. In 1 020 gevallen werden min of meer ernstige ge breken aan drinkwaterinstallaties geconstateerd. Daar bij werden onder andere 130 gebreken aan closetstort- bakken, 516 lekken in binnenleidingen (waaronder 406 ondergrondse lekken), 117 defecte stop- en tapkranen en 129 aftapkranen in geopende stand aangetroffen. Door de genoemde gevallen van abnormaal verbruik was naar schatting ongeveer 102 000 m' water extra verbruikt. In 1954 werden 7 nieuwe bewijzen van inschrijving als plaatselijk waterfitter uitgereikt; 18 inschrijvingen werden doorgehaald. Dientengevolge verminderde het aantal uitgereikte bewijzen van inschrijving in de loop i J 1\ Z| - VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Het filtergebouw te Bergambacht met de in aanbouw zijnde standpijp naar de toestand van September 1954 Indeling van het waterverbruik. Dienst voor abnormale verbruiken. Regeling voor de erkenning van waterlitters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 162