19. 25. 20. 27. 21. 7 Kunstzaken, C. H. P. W. van den Oever, Wet houder van Sociale Zaken, F. D. Bastet Jr., Dr. B. van den Tempel, A. C. M. Weijters, P. J. de Mos en Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck. Commissie tot onderzoek van de mogelijkheid van samenvoeging van de administraties van het G.E.B. en het G.G.B.: J. J. Riem Vis, lid-voorzitter; Ir. E. H. Berkhuijsen, Mr. M. Blei Weissmann, Th. A. van Hilst, V. P. L. Laforêt, Ir. H. F. A. Roodenburg, M. H. A. Schmit, J. Teerlink, leden; D. P. Lindhout, secretaris. Commissie belast met het uitbrengen van een rapport betreffende de overbrenging van de verzorging van de schoolschoonmaak van Ge meentewerken naar de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie: Ir. M. Valkenburg, Drs. W. J. de Blaey en P. C. Koteris, leden; J. F. Commerell, secretaris. Commissie van advies voor de hoge onder scheiding der Gemeente: leden: Ir. J. W. Al- barda, lid van de Raad van State, Jhr. Mr. W. M. de Brauw, advocaat en procureur te ’s-Gra- venhage, Dr. L. Fick, directeur-geneesheer van het Rooms-Katholieke ziekenhuis Westeinde, Mr. S. J. R. de Monchy, oud-burgemeester van ’s-Gravenhage en Mr. J. A. de Wilde, oud- minister; secretaris: W. F. Wijthoff. 28. Commissie van Bijstand voor de Landbouw- statistiek: Jhr. H. J. Repelaer van Driel, Ir. J. M. Riemens en S. G. A. Doorenbos. 29. Commissie van advies inzake de stedebouw- kundige ontwikkeling van ’s-Gravenhage: voor zitter: de Burgemeester; onder-voorzitter: de Wethouder van de Wederopbouw; leden: Ir. G. Friedhoff, Ir. L. T. van der Wal, Prof. N. Lansdorp, Ir. J. J. van der Wal, A. G. Ver beek, Mr. R. H. Woltjer, Dr. Ir. F. Bakker Schut (hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsont wikkeling) en de directeuren van Gemeente werken, van het Gemeentelijk Grondbedrijf en van de Gemeentelijke Woningdienst. 30. Commissie voor het straatmeubilair (ingesteld bij besluit van B. en W. van 4 October 1954): Ir. E. W. A. Staring, lid-voorzitter; Ir. F. van der Sluijs, Ir. A. S. L. Rondel, Ir. F. H. War- naars, J. Boiten, H. H. van der Wusten, J. H. Klijzing en J. C. Herpel. Commissie van advies inzake het geven van straatnamen: de Wethouder van Openbare Werken, voorzitter; Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, C. A. M. Diepenhorst, Dr. Mr. J. A. M. van Staaij, leden (Raadsleden); Dr. W. Moll, N. K. J. Scheffers, H. M. Men- sonides, D. Hans, de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de directeur van het Ge- Commissie van taxatie en advies voor het grondbedrijf: Ir. H. van Rees, H. Lamet Sr en W. Biever. Commissie tot bestudering van de huisvesting van Politie en Brandweer: de Burgemeester, lid- voorzitter; de Wethouder van Openbare Wer ken, de Wethouder van Financiën, de hoofd commissaris van Politie, de commandant van de Brandweer, de directeur van Gemeentewer ken, het hoofd van de afdeling Kabinetszaken der Gemeentesecretarie en het hoofd van de afdeling Openbare Werken der Gemeentesecre tarie, leden; Mr. J. G. Overbeek, secretaris. Commissie distributie Gemeentelokaliteiten: de Wethouder van Openbare Werken, lid-voor zitter; de directeuren van Gemeentewerken en van het Gemeentelijk Grondbedrijf, alsmede de hoofden van de afdelingen Openbare Wer ken, Wederopbouw en Volkshuisvesting en Economische Zaken der Gemeentesecretarie, leden; A. H. de Haan, secretaris. Commissie van voorbereiding voor de bouw van het representatieve gedeelte van het nieu we Stadhuis: de Burgemeester, lid-voorzitter; de Wethouder van Openbare Werken, de Wet houder van Wederopbouw, de Gemeentesecre taris, de directeur van Gemeentewerken, het hoofd van de afdeling Publiciteit der Gemeen tesecretarie en het hoofd van de afdeling Ka binetszaken der Gemeentesecretarie, leden; het hoofd van de afdeling Openbare Werken der Gemeentesecretarie secretaresse; Mr J. G. Overbeek, adjunct-secretaris. 22. Centrale efficiency-commissie: Th. M. Dresmé, Wethouder van Financiën, voorzitter; J. J. Riem Vis, directeur van de Gemeentelijke Accoun tantsdienst, secretaris; W. Dijkshoorn, tech nisch ambtenaar bij het Gemeentelijk Electrici- teits-Bedrijf, P. de Graaff, directeur van de Gemeentelijke Reinigingsdienst, H. L. Kooper, directeur van de Gemeentelijke Credietbank, W. F. Wijthoff, Gemeentesecretaris en G. van Vliet, adjunct-directeur bij Van der Heem N.V., leden; algemeen rapporteur: H. Th. van Zonneveld, plaatsvervangend directeur bij de Gemeentelijke Accountantsdienst. 23. Permanente commissie voor de normalisatie: J. J. Riem Vis, voorzitter; F. Kruuk, V. P. L. Laforêt, E. van der Hert en G. E. Boshuizen, leden. 24. Algemene Raad van de Gemeentelijke Gas voorziening Zuid-Holland”: leden-vertegen- woordigers van de gemeente ’s-Gravenhage: Mr. J. van Aartsen, Wethouder van Economi sche Zaken, Th. M. Dresmé, Wethouder van Financiën, Mr. A. J. Dankelman, W. H. A. Nuij, Dr. Mr. J. A. M. van Staaij, H. Swart en W. Verburg; plaatsvervangende leden: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en 18. 26. 31.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 16