I 4 w lllllllllllllllllll WT WWW BULAGE I u I H g I Iter I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaII 8 2? ft 5 g RE N WAT J1I11JJJ.I III II I R 2 1 WW OPGEPOMPT GRAVENHAGE -4 ”E HOEVEELHEID VERBRUIK PER HOOFD tl 11111111 I'KH 1111IAH i i 1111H111 - 8 2 PER ETMAALIN 4+4-HI I l i 111111111111 1111 .11 DERE VOOR f-f 9 H H 7 60 14 I i Illllllllll o o O' o o O' o o o 2 2 ft o- ft o s 111 n 11 111 ,d> 5 o I- N R o J_L o o o 2 ever I JI II I 11 111 1 I 11 I I I 11 I I I ■4+4 8 11 II I I 111 I 11 I I H I I III I I H 111 I I I I &3EH NgScHsE»!-I^I4 I I I 111 I 1 11 1 I “’ER 2 11111111 rrrn m 111 Un-it+rrTrt nttttt TALLEN 600 5 00 2-1 ■400 20 19 300 i« 17 16 200 15 100 14 13 12 11 WM 100 10 90 80 8 70 50 - 5 ■40 4 I i 30 3 20 2 1O 4 I I IBHaiïiiiiiïiiiïiiliT j__ ID ID CM o in in o tn in O o in O' o O' O' 2 O' O' O' CM O' CM O> O' O 2 a miluoen m3 <D (X in ID O F N O' N LITERS T CM 2 1 I I I I |l II I II O Q 2 2 2 TTTT mill O in I I I I H I I I I I I I I I I I I I I ID in o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 171