14 I. BEHEER. II. PERSONEEL. 1 Algemeen Bestuur. De heer W. Brusse zag zich, in verband met ge wijzigde werkzaamheden, genoodzaakt om met in gang van 1 Mei 1954 zijn functie van bestuurslid der Stichting neer te leggen. In zijn plaats werd door Burgemeester en Wethouders, op voordracht van de Unie van Overheidspersoneel, benoemd de heer H. Niesen, secretaris-penningmeester van de Algemene Bond van Ambtenaren, Afdeling ’s-Gravenhage. Het Algemeen Bestuur bestond mitsdien op 31 December 1954 uit de volgende leden: de heren Mr J. van Aartsen, voorzitter; J. J. van Langen, ondervoor zitter; Mr M. Blei Weissmann, secretaris; W. Boer, J. G. W. Bolomey, Mr W. F. K. Cost Budde, C. A. M. Diepenhorst, Ir A. J. Gurck, Mr J. J. Hangel- broek, K. Mulder, H. Niesen, J. A. Putto, Drs K. Rijsdorp, Dr P. Spaander, B. Verwaal en A. C. M. Weijters; plaatsvervangend lid-secretaris: de heer D. P. Lindhout. Dagelijks Bestuur. In de samenstelling van het Dagelijks Bestuur kwam geen wijziging, zodat dit op 31 December 1954 bestond uit de volgende leden: de heren Mr J. van Aartsen, voorzitter; J. J. van Langen, ondervoorzit ter; Mr M. Blei Weissmann, secretaris; Drs K. Rijs dorp en B. Verwaal. Personeelsbezetting. Op 31 December 1954 waren 68 personen in dienst van de Stichting, waaronder 1 ambtenaar van de Stichting, gedetacheerd bij de Afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie. Bij de seizoenbedrijven waren 68 personen werk zaam, waaronder 9 ambtenaren op weekloon in vaste dienst gedetacheerd van Gemeentewerken, 2 ambte naren op jaarsalaris in vaste dienst, 3 ambtenaren op weekloon in vaste dienst en 1 ambtenaar op week loon in tijdelijke dienst, afkomstig van de badhuizen. Het zeebad te Scheveningen, dat van 1942 tot en met 1945 niet in exploitatie was, boekte in totaal rond 3 200 000 bezoekers; het zeebad te Kijkduin (niet in exploitatie van 1942 tot en met 1947) rond 500 000 en het open zwembad Zuiderpark rond 5 900 000. De wisselende aantallen bezoekers in deze drie inrichtingen tonen duidelijk de invloed van de weersomstandigheden hierop. Het schoolzwembad aan de Escamplaan, dat in 1942 in bedrijf werd gesteld, boekte in dat jaar ruim 15 000 bezoekers; in 1954 was dit opgelopen tot ruim 84 000; met een totaal gedurende de eerste 13 exploitatiejaren van 663 000. In totaal werden door de Stichting in deze 25- jarige periode ruim 35 260 000 baden verstrekt. Ter gelegenheid van het jubileum werd op 3 Januari 1955 door het Bestuur der Stichting aan het perso neel een feestavond aangeboden, alwaar, namens het gehele personeel aan het Bestuur een herinnering werd aangeboden in de vorm van een wandschilde ring, aan te brengen in het nieuw te bouwen badhuis, annex schoolzwembad, in Duindorp. 3 STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER" TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Nieuw te bouwen inrichting. Het Bestuur der Stichting besloot in zijn vergade ring van 6 Mei 1954 aan Burgemeester en Wethou ders voor te stellen tot de bouw van een badhuis, ge combineerd met een schoolzwembad, in Duindorp over te gaan. In zijn vergadering van 28 Juni 1954 besloot de Gemeenteraad, op voorstel van Burgemeester en Wethouders het hiervoor benodigde crediet van 1.078.000,beschikbaar te stellen. Bij schrijven van 20/27 December 1954 deelden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland mede geen bezwaar tegen de voorgenomen bouw te maken. 25-Jarig bestaan. Met dit verslagjaar sloot de Stichting de eerste 25 jaren van exploitatie van gemeentelijke bad- en zweminrichtingen af. Bij de oprichting der Stichting op 1 Januari 1930 kreeg zij 11 inrichtingen onder beheer, t.w. 8 bad huizen, 2 zeebadinrichtingen en 1 open zweminrich ting. In 1954 waren 16 inrichtingen in exploitatie, t.w. 12 badhuizen, 2 zeebadinrichtingen, 1 overdekte zweminrichting en 1 open zweminrichting. Bijlage I geeft een overzicht van het bezoek in alle, door de Stichting geëxploiteerde, inrichtingen gedurende de jaren 1930 tot en met 1954. De badhuizen genoten een regelmatig stijgende be langstelling van het publiek, hetgeen in de bezoek cijfers tot uitdrukking kwam. Werden er in 1930 in totaal rond 546.000 baden verstrekt, in 1954 be droeg dit aantal ruim 2,5 maal zoveel, t.w. rond 1 390 000. In deze 25 jaren werden in de badhuizen in totaal rond 25 000 000 baden verstrekt. BIJLAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 172