14 3 Bijlage III geeft een overzicht van het bezoek aan de badhuizen in 1954 per dag, tijdens de uren dat de badhuizen voor het publiek geopend waren. Wat de aantallen stortbaden betreft, zijn hierbij inbegre pen de schoolkinderbaden buiten en in klassever- band, voor zover hiervoor van badcellen voor het publiek gebruik werd gemaakt. Uitgaande van deze absolute cijfers, de verschil lende openingstijden derhalve buiten beschouwing latende, was de verdeling van het bezoek over de week gemiddeld als volgt: Bijlage II geeft een overzicht van het bezoek aan de badhuizen in het verslagjaar. In vergelijking met 1953 vertonen de totale cijfers het volgende beeld: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 4,9 pCt. 6,8 7,6 16,2 27,1 37,4 100 pCt. De tarieven voor het publiek bleven ongewijzigd en bedroegen: De sedert 1949 optredende achteruitgang in het aantal verstrekte kuipbaden zette zich in het verslag jaar voort. In vergelijking met 1953 bleef het aantal ver strekte stortbaden in 1 badhuis gelijk, in 6 badhuizen werd enige teruggang (van ló pCt. tot ruim 4 pCt.) en in 5 badhuizen enige vooruitgang (van 3A pCt. tot bijna 7 pCt.) geboekt. Van het aantal stortbaden werden in het verslag jaar 92 pCt. aan volwassenen en 8 pCt. aan kinde ren verstrekt. (In 1953 respectievelijk 92,6 pCt. en 7,4 pCt.). De vergoedingen van de Gemeente voor schoolkin derbaden bleven eveneens ongewijzigd en bedroegen: schoolkinderbad buiten klasseverband .ƒ0,10 schoolkinderbad in klasseverband (incl. zeep) „0,12 idem (incl. zeep en handdoek) 0,24 Aan 71 pCt. (vorig jaar 72 pCt.) der schoolkinde ren, die in klasseverband een bad namen, werd een handdoek verstrekt. 0,8 pCt. 2,4 4,2 21,7 26,1 44,8 100 pCt. Het aantal in 1954 verstrekte schoolkinderbaden vertoont, ten opzichte van 1953, hetzelfde beeld als 1953 ten opzichte van 1952 vertoonde, nl. terug- gang van het aantal schoolkinderbaden in klasse verband en toename van het aantal schoolkinder baden buiten klasseverband. In alle negen badhuizen, waar gelegenheid voor het verstrekken van schoolkinderbaden in klasseverband aanwezig is, liep het aantal dezer baden terug. De grootste teruggang boekte het badhuis aan de Jan van Gojenstraat en wel met 1 520 baden. Wat de schoolkinderbaden buiten klasseverband betreft, boekten vijf badhuizen enige teruggang en zeven badhuizen vooruitgang. Dit soort baden nam het meeste toe in het badhuis aan de Nieuwe-Haven- dwarsstraat en liep aldaar op van 88 in 1953 tot 2 141 in 1954. Gemiddeld werden per week ruim 26 700 baden verstrekt, tegen ruim 26 800 in 1953. Het grootste aantal baden in één week werd ver strekt in de week van 1520 Maart en bedroeg 30 189 (vorig jaar 31 616 in de week van 1823 Mei). Van de intensiteit van het gebruik der badcellen in 1954 geeft bijdage IV een overzicht, terwijl op bijlage V deze intensiteit is weergegeven, uitgedrukt in percentages van de capaciteit. De capaciteit van een kuipbadcel is te stellen op 1,33 (kuipbad per uur), die van een stortbadcel op 2,50 (stortbad per uur). Uit de overzichten blijkt dat de gemiddelde inten siteit van alle badhuizen te zamen, zowel wat de kuipbaden als wat de stortbaden betreft (respectieve lijk 0,77 en 1,48), ver beneden de capaciteit bleef en respectievelijk 58 pCt. en 59 pCt. hiervan bedroeg. De gemiddelde intensiteit van het gebruik der kuip- badcellen van alle badhuizen te zamen van Maandag tot en met Donderdag (laag tarief) bedroeg 38 pCt. en van Vrijdag tot en met Zaterdag (hoog tarief) 82 pCt. van de capaciteit. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER Badhuis. ,50 ,55 —.45 —.50 -,15 ,25 —.10 Jaar. Totaal. 1 394 781 2 000 4 457 99 99 99 99 Bezoekcijfers. Escamplaan Torenstraat Overige badhuizen, waarvan 5 met en 5 zonder kuip baden 1 179 768 1 176 879 2 028 2 889 73 262 75 290 Kuip baden. Stort baden. 21 346 19 346 Vrijdag en Zaterdag. Maandag t./m. Donderdag. ,20 ,20 25 ,25 ,10 ,10 Vrijdag en Zaterdag. I in klasse- I verband. Kuipbaden. Jeugd. Maandag t./m. Donderdag. Schoolkinderbaden buiten kl. verb. Tarieven. Kuipbad. 1954 1953 Meer Minder— Stortbad. Volwassenen. Maandag t./m. Donderdag. 115 948 1 390 324 123 266 IT"0’ 7 318 Stortbaden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 174