14 62 4 127 000 I De stijging, ten opzichte van 1953, der lasten is voornamelijk een gevolg van hogere uitgaven voor salarissen (rond 20.000,en brandstoffen (rond 24.000,De stijging der baten is hoofdzakelijk ontstaan door hogere vergoeding voor verwarming van schoolgebouwen (ruim 22.000,waarvan 16.000,voor brandstoffen). Het hierna volgend overzicht geeft een vergelijking tussen de totale netto-kosten en tussen de gemid delde kosten per bad, van de 12 badhuizen te zamen, over de jaren 1953 en 1954. Bijlage VI geeft een overzicht van de in de bad huizen verstrekte baden gedurende de jaren 1930 (oprichting der Stichting) tot en met 1954. Voor de uitkomsten en hiertegenover geraamde bedragen over het verslagjaar wordt verwezen naar het financieel overzicht in dit verslag. Een vergelijking met de totale resultaten over 1953, inclusief die van het badhuis aan de Harsten- hoekstraat, volgt hieronder: Wat de stortbadcellen betreft bedroegen deze per centages respectievelijk 42 en 72. In het badhuis aan de Paets van Troostwijkstraat werd op de Zaterdagen de capaciteit van de kuip- badcellen vrijwel volledig benut (96 pCt.), terwijl de badhuizen aan de Jan van Gojenstraat en de Spion- kopstraat deze zelfs enigszins overschreden (respec tievelijk 107 en 110 pCt.). In het op één na kleinste badhuis, dat aan de Harstenhoekstraat, 11 stortbadcellen bevattende, werd, ten aanzien van de stortbaden, op de Zater dagen de capaciteit eveneens vrijwel volledig benut (95 pCt.), terwijl het kleinste badhuis, t.w. het bad huis aan de Parallelweg, 9 stortbadcellen bevattende, op de Zaterdagen boven de gestelde capaciteit uit kwam (116 pCt.). De totale capaciteit over 1954 van alle badhuizen te zamen bedroeg: VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER” Jaar. Lasten. Baten. 21.416,56 44.885,81 23.469,25 meer 2 137 000 1 266 690 59 1954 1953 OMSCHRIJVING Netto-kosten. Gemiddeld per bad. 123 634 1 390 324 Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten Totaal netto-kosten Totaal netto-opbrengsten Exploitatietekort Kapitaallasten Aflossing Rente Personeelsuitgaven Productieve salarissen en lonen Sociale lasten 2 010 000 73 262 1 193 428 58 59 1954 1953 440.756,10 417.286,85 Nadelig exploitatiesaldo. Zakelijke uitgaven: Onderhoud installaties Brandstoffen en krachtstroom Water Dienstkleding en inventaris Kosten handdoeken Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Verlichting Telefoon- en bureaukosten Belastingen en verzekeringen Aandeel algemene beheerskosten Diversen 586.420,33 541.534.52 145.664,23 124.247,67 3,79 1,61 5,40 12,77 14,85 5,40 33,02 24,11 8,91 0,82 6,35 1,40 0,24 0,57 1,35 0,49 0,40 0,18 0,98 1,82 0,25 14,85 9,40 3,37 12,77 4,- 1,55 5,55 14,14 14,98 5,55 34,67 24,20 10,47 0,43 6,76 1,47 0,29 0,57 0,82 0,48 0,41 0,25 1,— 2,24 0,26 14,98 10,16 3,98 14,14 Verstrekt in capac. 141.232,— 55.357,— 196.589,— 123 000’) 2 260 000 1) Zelfde aantal aangehouden als verstrekt 11.457,— 88.481,— 19.485,— 3.375,— 8.012,— 18.861,— 6.821,— 5.583,— 2.535,— 13.719,— 25.345,— 3.505,— 207.179,— 55.599,— 21.593,— 77.192, — 196.589,— 208.325,— 77.192, — 482.106,— 336.442,— 145.664,— 5.939,— 93.977,— 20.497,— 3.996,— 7.871,— 11.368,— 6.645,— 5.885,— 3.410,— 13.910,— 31.165,— 3.662,— 208.325, 52.871,— 22.398,— 75.269,— 178.128,— 207.179,— 75.269,— 460.576,— 336.328,— 124.248,— Netto-kosten. Gemiddeld per bad. i j (in gehele guldens), (uitgedrukt in centen) (in gehele guldens), (uitgedrukt in centen) Exploitatie-uitkomsten. Gedurende de uren voor pu bliek geopend: Kuipbaden Stortbaden Schoolkinderbaden in en buiten klasseverband tijdens de uren vooi publiek gesloten en tijdens de openingsuren, voor zover hiervoor niet van badcellen voor publiek ge bruik wordt gemaakt. Capaciteit. I aantal. 131.052,— 47.076,— 178.128,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 175