14 5 gebleken in verband met het feit, dat het wissel- cabinevestiairesysteem wordt toegepast. 0,25 0,35 0,15 0,20 3,— 0,50 4,50 0,15 De exploitatie van de zeebaden ving aan op 29 Mei, eindigde op 19 September en duurde der halve 114 dagen. Evenals vorige seizoenen was het bad te Scheve- ningen op werkdagen geopend van 7 tot 19 uur en op Zondagen van 9 tot 19 uur, het bad te Kijkduin dagelijks van 10 tot 18 uur. Van het zeebad Scheveningen werden 28 cabines (kleedhokjes) overgeplaatst naar het zeebad te Kijk duin, zodat het aantal cabines voor zeebad Scheve ningen 276 (1953: 304) en voor zeebad Kijkduin 80 (1953: 52) bedroeg. Van de cabines te Scheve ningen was een 32-tal in gebruik voor het personeel en als bergruimte, zodat voor het publiek 244 cabi nes beschikbaar waren. Deze capaciteit is voldoende Bijlage VIII geeft een overzicht van het bezoek aan de zeebaden, hetwelk, door de voor de exploi tatie van zeebaden zeer ongunstige weersomstandig heden, ver beneden de verwachtingen bleef. Het be zoek aan het zeebad te Scheveningen was het laagste en aan het zeebad te Kijkduin op één na het laagste gedurende de 25 jaren dat deze baden door de Stich ting werden geëxploiteerd. Het zeebad te Scheveningen verstrekte 53 230 ba den, waarvan 32 846 (62 pCt.; vorig seizoen 67 pCt.) aan volwassenen en 20 384 (38 pCt.; vorig sei zoen 33 pCt.) aan kinderen. In het zeebad te Kijkduin werden 13.636 baden genomen, waarvan 6 716 (49 pCt.; vorig seizoen 57 pCt.) door volwassenen en 6 920 (51 pCt.; vorig seizoen 43 pCt.) door kinderen. Aan houders van knipkaarten werden te Scheve ningen 9 555 baden verstrekt of 18 pCt. (vorig sei zoen eveneens 18 pCt.) van het totaal en te Kijkduin 1 849 baden of 14 pCt. (vorig \seizoen: 9 pCt.) van het totaal. In het zeebad te Scheveningen nam 19 pCt. der volwassenen en 16 pCt. der kinderen een bad op een knipkaart; deze percentages bedroegen te Kijkduin respectievelijk 12 en 15. Het grootste aantal bezoekers op één dag werd te Scheveningen geboekt op 1 September, nl. 3 235 (1953: 4 251 op 12 Augustus) en te Kijkduin op 27 Augustus, nl. 1 227 (1953: 1 390 op 9 Augustus). In het kader van de in 1950 aangevangen uitvoe ring van het plan tot geleidelijke vernieuwing van de opstallen van het zeebad te Scheveningen, werden van 1950 tot en met 1952, jaarlijks 10.000,in 1953 12.000,en in het verslagjaar, in verband met de slechte toestand waarin de nog niet vernieuw de gedeelten der opstallen zich bevonden, 20.000, uitgetrokken. Hiervoor werden van een groot gedeelte der cabines de vloeren en schotten hersteld en de op stallen gedeeltelijk geschilderd. De opstallen van het zeebad te Kijkduin werden uitgebreid met een hokje voor eerste hulp bij onge lukken. 1,75 0,25 2,25 0,05 zwembroek 6,26 cent 6,09 8,18 8,91 10,47 De tarieven bleven ongewijzigd en bedroegen: Vroegbaden van 78 uur (alleen te Scheveningen) Bad van 2 uur Knipkaart 10 baden van 2 uur Dagbad Knipkaart 10 dagbaden Overschrijding badtijd Voor huur van een badcostuum of werd 0,50 en voor huur van een handdoek 0,25 in rekening gebracht. In aansluiting aan het voorgaande overzicht geeft bijlage VII een beeld van de gemiddelde kostprijs, opbrengst en tekort per bad, per badhuis in 1954. Tenslotte volgt hieronder een specificatie van de opbrengst aan badgelden en van de vergoeding voor schoolkinderbaden Het exploitatietekort per bad bedroeg in de laat ste 5 jaren: 1950 1951 1952 1953 1954 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER” 73 262 Stortbaden: 93 931 153 745 94 713 1.179 768 Openingstijden. Cabines. Bezoekcijfers. 0,12 4.050,36 0,24 19.726,80 25.911,76 B. Zeebaden. Voorzieningen. Opbrengst aan badgelden. Kuipbaden: 32 180 van ƒ0,55 17.699,— 35 938 5 144 Kinderen, (tot 16 jaar). 0,50 17.969,— 0,45 2.314,80 37.982,80 21 346 van ƒ0,10 2.134,60 33 753 82 195 137 294 23.061,75 9.471,30 „260.664 ƒ298.646,80 I Vergoeding voor schoolkinderbaden. Buiten klasseverband In klasseverband: Tarieven. Volwassenen. (vanaf 16 jaar). 837 379 van 0,25 ƒ209.344,75 0,20 18.786,20 0,15 0,10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 176