14 14 tot 6 Het gemiddelde aantal per dag verstrekte baden bedroeg te Scheveningen 467 en te Kijkduin 120. (Vorig jaar respectievelijk 958 en 240). De zeebaden werden door circa 6 000 vreemde lingen bezocht, waarvan 4 500 Duitsers, 800 Engel- sen, 300 Belgen, 200 Fransen en diverse andere nationaliteiten. Hierna volgt een overzicht van het verloop van het bezoek aan de zeebaden in 1953 en 1954: Evenals vorige seizoenen werd de bij het zeebad Scheveningen behorende rijwielstalling gepacht door de heer H. J. Koens te 's-Gravenhage. In totaal wer den 30 900 rijwielen in bewaring gegeven tegen 50 700 in 1953. Een overzicht van de verhuring volgt hieronder. Op 7 en 17 Augustus werden in totaal zes perso nen, die buiten het bad, ter hoogte van de golfbrekers 27 en 28, in levensgevaar verkeerden, met behulp van personeelsleden van het bad te Kijkduin, van de verdrinkingsdood gered. Door het Bestuur der Stichting werd de zwemmer J. E. de Wert, personeelslid der Stichting, die met gevaar voor eigen leven aan één der reddingen deel nam, bij het Camegie-Heldenfonds voor een beloning voorgedragen. De stijging, ten opzichte van 1953, der lasten is voornamelijk een gevolg van hogere uitgaven voor salarissen (ruim 4.000,en voor vernieuwing van de opstallen (rond 8.000,de kosten voor opho gen en egaliseren van het strand kwamen 3.000, lager uit dan over 1953. Het mindere bezoek aan de zeebaden is de oorzaak van de daling der baten. Onderstaande overzichten geven een vergelijking tussen de totale kosten en tussen de gemiddelde kos ten per bad, over de jaren 1953 en 1954, van de baden te Scheveningen en te Kijkduin tezamen en van elk afzonderlijk. De op het terrein van het zeebad te Scheveningen staande consumptietent was in exploitatie bij de heer F. W. Mulder te ’s-Gravenhage, die ook in de jaren 1952 en 1953 de exploitatie voerde. voor huur van een stoel van 10 14 tot 18 uur 0,50 10 tot 18 uur 0,70 1 uur 0,40 Voor de uitkomsten en hiertegenover geraamde bedragen over het verslagjaar wordt verwezen naar het financieel overzicht in dit verslag. Een vergelijking met de totale resultaten over 1953 volgt hieronder: Evenals vorig seizoen, toen de verhuur van lig stoelen op de terreinen van de zeebaden voor de eerste maal plaats vond, was de exploitatie hiervan in handen van de heer A. Velgersdijk te ’s-Graven hage. Op verzoek van de exploitant werden de voor 1953 vastgestelde tarieven verhoogd en bedroegen: De voor het recht van exploitatie door A. Velgers dijk aan de Stichting te betalen vergoeding bleef on gewijzigd en bedroeg 0,05 voor elke per ochtend of middag en 0,10 voor elke per dag verhuurde ligstoel. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER". Tijdsduur. aantal aantal aantal Aantal bezoekers. 114 107 107 114 Jaar. Lasten. Baten. ƒ30.889,51 99 99 99 99 99 99 meer minder 1 6 6 11 26 23 10 6 8 8 2 0 0 18 19 48 11 9 1 7 1 0 8 15 25 10 31 11 7 0 0 0 0 5 39 33 9 20 6 2 0 0 0 0 1014 uur 14—18 uur 10—18 uur 653 1 152 899 2 704 1,2 2,2 1,7 5,1 387 820 348 1 555 Kykduin. in van het bezoek Nadelig exploitatie-saldo. 1.040 1 972 1.247 4 259 Totaal. in van het bezoek 1,6 2,9 1,9 6,4 M 99 2,8 6 2,6 11,4 Rijwielbewaring. 1954 1953 Zeebad Scheveningen. Aantal dagen. 1953 1954 Zeebad Kijkduin. Aantal dagen. 1953 1954 Scheveningen. in van het bezoek Reddingen. 27.488,20 48.482,06 Consumptietent. 10 50 100 500 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 5000 Geen 1 t/m 11 51 101 501 1 001 1 501 2 001 3 001 4 001 121.027,94 111.132,29 9.895,65 ƒ20.993,86 93.539,74 62.650,23 Exploitatie-uitkomsten. Verhuur ligstoelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 177