14 van de 7 Gedurende het gehele jaar, met uitzondering van de vacanties, werden aan schoolkinderen zwemles sen gegeven. Leerlingen van 40 scholen namen hier aan deel, t.w. van 21 openbare lagere scholen (w.o. 1 school voor buitengewoon lager onderwijs), 18 bij zondere lagere scholen (w.o. 3 scholen voor buiten gewoon lager onderwijs) en van 1 openbare school van voortgezet lager onderwijs. Behalve de gynmastiekonderwijzers der verschil lende scholen, gaven ook de zwemmeesteres en de zwemmeester van het zwembad les. Op de Zaterdag- en Zondagmiddagen en gedu rende de avonduren der overige dagen was het bad, zowel voor zwemondericht aan kinderen als aan vol wassenen, verhuurd aan zwem-, personeelsvereni gingen enz. Bij de aanvang van het verslagjaar was het bad 38% uur per week, aan het einde ervan gedurende Een mengkraan en 26 puntdouches werden aan gebracht. De tegelvloer en -wanden werden gedeeltelijk ver nieuwd. Eveneens werden, op advies van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, aan daarvoor in aanmerking komende kinderen, wederom ortho- paedische zwemlessen verstrekt. Deze lessen werden gegeven door een leraar heilgymnastiek, geassisteerd door het personeel van het zwembad. Zweminrichti VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. 1953 1954 Zeebaden Scheveningen en Kijkduin. in centen). Zeebad Scheveningen. 1953 1954 Zeebad Kijkduin. 1953 1954 Schoolzwemonderricht. Kinderen 5 870 a 20.681,35 n g i Dagbaden Overschrijding badtijd: Volwassenen Kinderen Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten Totale kosten Totale opbrengst Exploitatietekort Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten Totale kosten Totale opbrengst Exploitatietekort Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten Totale kosten Totale opbrengst Exploitatietekort Vroegbaden: Volwassenen Kinderen Baden van 2 uur: Volwassenen Knipkaarten voor 10 dagbaden: Volwassenen Kinderen Volwassenen Kinderen 1 539 a 0,15 1 079 a 0,05 685 a 3,— 365 a 1,75 57 a 4,50 91 a 2,25 230,85 53.95 256,50 204,75 184,75 6,15 Kosten. i Gemiddeld per bad. j (in gehele guldens), j 36.589,— 47.281,— 1.128.— 84.998,— 39.325,— 45.673,— 26.134,— 9.157,— 16.977,— 13.761,— 12.373,— 101,92 35,71 66,21 35,69 46,11 1,10 82,90 38,35 44,55 53,67 48,25 Kosten. j (in gehele guldens). Gemiddeld per bad. in centen). Voorzieningen. 2.935,— 2.388,— 739 a 0,25 41 a 0,15 9.056,60 9,— 2.600,80 61,25 38.891,— 52.821,— 1.087,— 92.799,— 22.325 70.474,— 15.859,— 11.870,— 500,— 28.229,— 5.163,— 23.066,— 2.055,— 638.75 39,28 46,54 0,88 86.70 37,82 48,88 116,30 87,05 3,67 207,02 37,86 169,16 50.350,— 59.654,— 1.128,— 111.132,— 48.482.— 62.650,— 81,88 96,75 _L37 181,00 41,11 139,89 73,06 99,23 2,04 174,33 41,94 132,39 54.750,— 64.691,— 1.587,— 121.028,— 27.488,— 93.540,— Knipkaarten voor 10 baden van 2 uur: Volwassenen Kinderen Tenslotte volgt hieronder een specificatie opbrengst aan badgelden: 25 876 a 0,35 30 a 0,30 13 004 a 0,20 350 a 0,175„ Orthopaedisch zwemmen. Verhuring van het bad. 0,50 9 552 a 0,25 C. Overdekte (Escamplaan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 178