14 8 Het zwemwater werd in het verslagjaar regelmatig door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst gecontroleerd. De beoordeling luidde steeds zeer gunstig. In verband met het feit, dat op drukke dagen de kleedcabines niet in de behoefte konden voorzien, waardoor lange wachttijden voor de bezoekers ont stonden en de badtijd, dè tijd voor uit- en aankleden inbegrepen, op slechts 45 minuten kon worden ge steld, werd in het verslagjaar het zg. wisselcabine- vestiairesysteem ingevoerd. De hiervoor benodigde installaties werden opgesteld in de 4 grote algemene kleedkamers. Door deze voorziening was het moge lijk de badtijd te verruimen en op 1 uur te brengen. Evenals vorige jaren werd een gedeelte der bassins behandeld met icositverf. In het financieel overzicht in dit verslag zijn de uitkomsten en de hiertegenover geraamde bedragen opgenomen. Een vergelijking met de totale resultaten over 1953 geeft het volgende beeld: Een overzicht van de lessen in gewoon en ortho- paedisch zwemmen is te vinden in bijlage IX. Het aantal lessen in gewoon zwemmen vertoont nog steeds een stijging. In 1954 werden 39 366 van dergelijke lessen verstrekt, een aantal dat sedert de opening van het bad in 1942 nog niet werd behaald (1953: 38 190). De lessen waren als volgt verdeeld: 38 uur per week verhuurd. Hieronder begrepen zijn de 4 uren dat het bad des Woensdagsmiddags bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in gebruik is voor het geven van zweminstructie aan de leer lingen dezer Academie. Van Januari tot en met Mei en van October tot en met December werd op de Zondagochtenden, ge durende 1 uur, door de K.N.Z.B. in het bad de cursus voor zwemonderwijzer gegeven. De tarieven bleven ongewijzigd. Voor huur van het bad werd aan verenigingen e.d. 7,50 per uur in rekening gebracht. Door de K.N.Z.B. werd geen vast huurbedrag, doch 0,30 per deelnemer per keer aan de Stichting betaald. Deze regeling, welke oorspronkelijk ook voor de Academie voor Licha melijke Opvoeding gold, werd met ingang van 22 September voor dit instituut gewijzigd in de normale huurprijs van 7,50 per uur. Het zwembad beschikt, zowel aan de dames- als aan de herenzijde, over 200 éénpersoonscabines, 2 algemene kleedkamers voor 25 a 30 personen en 1 algemene kleedkamer voor 70 a 75 personen. Deze algemene kleedkamers worden in hoofdzaak gebruikt voor schoolkinderen, die in klasseverband zwem- onderricht krijgen. Van de 400 éénpersoonscabines waren 14 in ge- Het aantal orthopaedische zwemlessen bedroeg 2 246, tegen 1 377 in 1953. Gedurende de uren dat het bad aan derden was verhuurd, werden 42 573 bezoekers geteld, tegen 42 364 in 1953. Op de Zondagochtenden werden door de K.N.Z.B. 176 lessen gegeven. In totaal werden in 1954 in het zwembad Escamp- laan 84 361 baden verstrekt, tegen 82 098 in 1953. De stijging, ten opzichte van 1953, der lasten is voornamelijk een gevolg van hogere uitgaven voor salarissen en onderhoud installaties. De toeneming der baten vindt zijn oorzaak in hogere vergoeding van de Gemeente voor schoolzwemonderricht. Onderstaand overzicht geeft een vergelijking tus sen de totale kosten over 1953 en 1954: 3.230,19 I VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER Lasten. Baten. Jaar. 725,02 2.505,17 meer 1954 1953 Soort school Totaal. zweminrichting 10.477 616 10.477 22.644 616 12.167 Kwaliteit zwemwater. 5.515 178 5.693 11.067 484 9.958 1.071 11.029 21.544 484 15.473 1.249 16.722 Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten Totale kosten Totale opbrengst Exploitatietekort Voorzieningen. Exploitatie-uitkomsten. 1954 1953 14.388,83 13.663,81 j 20.691,96 18.186,79 Bezoekcijfers. 35.080,79 31.850,60 Bijzondere lagere scholen Idem b.l.o. D. Open (Zuiderpark). 13.965,89 13.715,79 4.168,92 31.850,60 13.663,81 18.186,79 15.520,63 15.224,86 4.335,30 35.080,79 14.388,83 20.691,96 Openbare lagere scholen Idem b.l.o. Openbare school voor voortgezet lager onderwijsI Tarieven. Meisjes. Jongens. Cabines. Nadelig exploitatiesaldo.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 179