R I ft - I It 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 8 Commissie van toezicht op het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting: Mr. A. M. Engels, voorzitter; mevr. Mr. A. Arndt-Lubbe, secre taresse; G. J. Th. Bakker, A. J. van Hagen, W. F. van Niekerk, C. Voormolen en N. F. A. Vugts, leden. Commissie voor de Flatgebouwen: J. A. Putto, arts, voorzitter; mevr. N. C. Bouma-Van Strie- land, Ir. F. W. E. Buijs, mevr. A. Haussmann- Van Middelkoop, P. J. van Kesteren, mej. T. Langeraap, D. J. Lucas, mej. E. Mesdag, J. B. Fels en mevr. G. Sytsma-Schuitmaker, leden. Schadevergoedingscommissie (ingesteld ten ein de het Gemeentebestuur van advies te dienen omtrent verzoeken om schadevergoeding ten gevolge van een stedebouwkundige maatregel): Prof. Dr. G. A. van Poelje, lid-voorzitter; W. B. Bruyns, H. Lamet, D. J. Lucas en P. Th. Zeidenrijk, leden; A. H. Bessem, W. Biever, E. Snoeck en C. W. Pfeiffer, plaatsvervangende leden; Mr. M. van der Feen, plv. voorzitter. 41. Gemeentelijke Monumentencommissie: Dr. H. E. van Gelder, voorzitter; Ir. J. F. van Hoyte- ma, Prof. Mr. M. Ozinga, Prof. Dr. E. H. ter Kuile, Wibbo Hartman, Jan Wils en A. H. J. Molkenboer, leden; de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de directeuren van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, Ge meentewerken, Gemeenteplantsoenen en van de Gemeentelijke Dienst voor Schone Kunsten, ambtshalve leden; B. van Heijningen, mej. Charlotte Noë, Dr. W. Moll, Dr. W. J. A. Visser, Jhr. Dr. E. van Nispen tot Sevenaer, Dirk Wolbers en Co Brandes, plaatsvervangen de leden; dienstdoend secretaris is de secretaris van de Gemeentelijke Welstandscommissie. Adviescommissie voor de woningbouw: de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, lid-voorzitter; de hoofdinspectrice van de Stich ting „Centraal Woningbeheer”, ambtshalve lid; mevr. N C. van Heijningen-Mulder, mevr. M. A. A. van der Togt-Haussmann, mevr. L. H. F. Beijer-De Roode, mevr. M. C. van Bueren- Schalker, mevr. P. A. Koppeschaar-Ooms, mevr. Ir. A. P. van Rood-Van Rijswijk en mevr, de weduwe B. F. Wijers-Nort, leden; Mr. P. C. Zandee, secretaris. Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbe heer”. Zie het verslag van die Stichting. BI meentelijk Grondbedrijf, de directeur van Bouw- en Woningtoezicht en het hoofd van de afdeling Openbare Werken der Gemeentesecre tarie, leden (niet-Raadsleden); A. Klaver, secretaris. r K Urgentiecommissie voor Openbare Werken: Dr. Ir. F. Bakker Schut, voorzitter; W. F. Wijt- hoff (Gemeentesecretaris), Mr. M. Blei Weiss mann (hoofd van de afdeling Economische Za ken der Gemeentesecretarie), F. Bekink (hoofd van de afdeling Financiën der Gemeentesecre tarie), Mr. W. A. Schouten (hoofd van de af deling Wederopbouw en Volkshuisvesting) en mej. Mr. A. C. Stas (hoofd van de afdeling Openbare Werken), leden. Urgentiecommissie voor niet-Gemeentelijke bouwwerken: Dr. Ir. F. Bakker Schut, voor zitter; Ir. C. Tellegen, W. J. R. Dreesmann Jr., Ir. K. Dees, Mr? G. W. A. de Veer, D. J. Lucas en K. E. Oudendijk, leden; F. C. H. Böhmermann, secretaris. E 39. Commissie van advies, bedoeld in artikel 8 van de Woonruimtewet 1947 (Stbl. H 291) voor de gemeente ’s-Gravenhage (Commissie Vorde ring Woonruimte). Kamer I. Mevr. Mr. C. de Vos-Versteeg, lid- voorzitster; J. O. van Griethuysen, H. Berends en W. H. Kobes, leden; mevr. A. M. Geensen- Roos, K. J. Nieukerke, W. de Ridder, M. J. Rotteveel en Mr. D. Bos, plaatsvervangende leden; H. Smitskamp, lid-secretaris. Kamer II. G. W. Hijlkema, lid-voorzitter; H. de Kraa, Jac. Dubbeldam en Mr. H. J. Nijland, leden; Dr. Mr. J. A. M. van Staaij, mevr. J. W. J. Schat—Wagner, H. Snoeck, N. J. Vaassen en Mr. K. A. Nederlof, plaatsvervangende leden; mevr. Mr. B. E. A. C. van der Walle-Bosch, lid-secretaresse. 40. Welstandstoezicht. De bij Raadsbesluit van 2 November 1953 vastgestelde definitieve Regeling van het Welstandstoezicht trad in de loop van het verslagjaar in werking. De nieuwe Welstandscommissie ving op 3 April 1954 haar werkzaamheden aan; de installatie van de Raad voor de Welstand had op 25 November 1954 plaats. 1 40a. Welstandscommissie: C. A. Abspoel, voorzit ter; J. J. Hornstra en Ir. A. van Kranendonk, leden; C. W. van der Kolff, H. C. P. Nuyten en Ir. J. Piets, plaatsvervangende leden; de hoofddirecteur van de Dienst van de Weder opbouw en de Stadsontwikkeling en de direc teur van het Gemeentelijk Bouw- en Wo ningtoezicht, ambtshalve leden met adviseren de stem; Ir. F. H. Warnaars, secretaris. 40b. Raad voor de Welstand: voorzitter: Mr. D. G. W. Spitzen; leden: Ir. J. J. van der Wal als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, G. Westerhout, F. Ottenhof, W. Verschoor, Ir. W. S. van de Erve, J. S. E. Luyt, Ir. D. Roosen- burg, M. J. Luthmann en Jan Wils, als su perviseren, alsmede de leden van de Welstands commissie. j. -- .1^.'-: -f ;A s f- V ift

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 17