14 9 De tarieven bleven ongewijzigd en bedroegen per bad voor een volwassene 0,30, voor een kind 0,15 en voor een knipkaart van 10 baden respec tievelijk 2,50 en 1,25. Aan personen, die in club verband kwamen zwemmen, werd 0,20 per bad in rekening gebracht. Voor de huur van één bassin voor 1 avonduur per week, werd, evenals vorige jaren, per seizoen (de maanden Juni, Juli en Augustus) aan verenigingen 120,berekend. De huur per Zondagmiddag bedroeg andermaal 75,voor één en 125,voor beide bassins. bruik voor personeel of als bergruimte, terwijl de 116 op de bovengalerij gelegen cabines beschikbaar bleven voor bezoekers, voor wie het bezwaren op leverde om van het vestiairesysteem gebruik te ma ken, zodat in totaal 270 cabines in gebruik waren als wissel-cabine. Het zwembad was gedurende 114 dagen voor het publiek geopend. De exploitatie ving aan op 29 Mei en eindigde op 19 September. Zoals voorheen was het zwembad tot en met 31 Juli op werkdagen van 7 tot 20 uur en van 1 Augus tus af op werkdagen van 7 tot 19 uur geopend. De openingstijd op Zondagen was, gedurende het gehele seizoen van 8 tot 13 uur. In de maanden Juni en Juli was het bad op werk dagen van 20 tot 21 uur en in de maand Augustus van 19 tot 20 uur verhuurd aan zwemverenigingen en andere organisaties. Evenals vorige seizoenen was het damesbassin gedurende deze uren op de Maan dagavonden, in verband met training der leden, gratis afgestaan aan de Haagsche Vrijwillige Brigade tot Redding van drenkelingen. Voor zwem- en polowedstrijden van verschillende verenigingen was het bad op 8 Zondagmiddagen verhuurd, en wel 7 maal 1 bassin en 1 maal beide bassins. o o o Gelegenheid tot gemengd zwemmen werd in het verslagjaar, evenals in het vorig seizoen, gegeven op de Zondagochtenden en op de werkdagen na 13 uur, met dien verstande dat op de werkdagen gedurende seizoen 1954 niet één bassin, zoals in 1953, doch beide bassins hiervoor beschikbaar werden gesteld. Op 1 Augustus en 12 September werd gelegenheid gegeven voor het afleggen van de proeven voor een zwemdiploma. Aan 313 personen (vorig jaar 461), waarvan 171 dames en meisjes en 142 heren en jongens, kon het diploma I en aan 80 personen (vorig jaar 136), waarvan 43 dames en meisjes en Een overzicht van het bezoek is te vinden in bijlage IX. De voor het exploiteren van open baden zeer on gunstige weersomstandigheden beïnvloedden uiter aard het bezoek, dat met een aantal van 197 702 ver beneden het bezoekcijfer van 1953 (268 820) bleef. Het aantal baden verstrekt aan volwassenen be droeg 14 774 of ruim 7 pCt. (1953: 28 215 of ruim 10 pCt.), aan kinderen 163 556 of bijna 83 pCt. 1 (1953: 223 551 of ruim 83 pCt.) en aan school- kinderbaden in klasse-verband 19 372 of bijna 10 pCt. (1953: 17 054 of ruim 6 pCt.) van het totaal. Aan houders van knipkaarten werden 35 166 ba- Gedurende de avonduren, dat de bassins aan ver enigingen waren verhuurd, werd door 17 111 personen van het bad gebruik gemaakt, dat is ge middeld 217 personen per avond. den verstrekt of 18 pCt. van het totaal aantal be talende bezoekers (1953: 40 970 of 16 pCt.). Van de volwassenen nam 23 pCt. (vorig jaar 19 pCt.) en van de kinderen 19 pCt. (vorig jaar 16 pCt.) een bad op een knipkaart. Het grootste aantal bezoekers op een werkdag be droeg 7 944 (Zaterdag 5 Juni) en op een Zondag 1 648 (20 Juni). Voor 1953 waren deze cijfers res pectievelijk 8 157 (Woensdag 1 Juli) en 2 420 (28 Juni). Het kleinste aantal bezoekers op een werkdag werd geboekt op Donderdag 16 September en be droeg 84 en op een Zondag 50 op 18 Juli. (1953: respectievelijk 36 op Dinsdag 2 Juni en 50 op 31 Mei). Het gemiddelde aantal per dag verstrekte baden bedroeg 1 734 (vorig jaar: 2 444). Voor werkdagen was dit gemiddelde 1 955 en voor Zondagen 477. (Vorig jaar respectievelijk: 2 699 en 943). Hierna volgt een overzicht van het verloop van het bezoek in 1953 en 1954: VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER” Totaal. Aantal bezoekers. 1953 1954 1954 1953 Tarieven. 100 500 1 000 2 000 3000 4 000 5000 6000 7000 8 000 9 000 Zondagen. Geopend van 9-13 uur. Openingstijden. Aantal dagen. Werkdagen. Gehele dag geopend. 1953 1 11 11 17 21 10 7 10 4 0 2 94 3 16 12 23 23 10 7 10 4 0 2 110 3 14 28 31 18 12 4 2 0 2 0 114 2 5 1 6 2 0 0 0 16 1 9 5 2 0 0 0 o o o o 17 2 5 23 29 18 12 4 2 0 2 0 97 1954 1 t./m. 101 501 1 001 2 001 3 001 4 001 5 OOI 6 001 7 001 8 001 Gemengd zwemmen. Zwemdiploma's. Bezoekcijfers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 180