14 10 De rijwielstalling van het zwembad was, evenals vorig seizoen, verpacht aan de exploitant van de lunchroom, de heer W. v. Berkel. In totaal werden 78 250 rijwielen in bewaring gegeven, tegen 112 750 in 1953. Ingevolge het bepaalde in de met de Stich ting gesloten overeenkomst, werden aan schoolkin deren, die in klasseverband aan het zwemonderricht deelnamen, geen stallingskosten in rekening gebracht. Voor de uitkomsten en geraamde bedragen over het verslagjaar wordt verwezen naar het financieel overzicht in dit verslag. Een vergelijking met de totale resultaten over 1953 geeft het volgende beeld: 25 a 3,— Het zwemwater werd gedurende het seizoen regel matig door de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst gecontroleerd en steeds als uitste kend zwemwater gekwalificeerd. De bij het zwembad behorende lunchroom werd, ingevolge de in 1952 voor 5 jaren gesloten overeen komst, geëxploiteerd door de heer W. van Berkel te ’s-Gravenhage. 37 heren en jongens, het diploma II worden uitge reikt. Voor diploma I werden 4 meisjes en 3 jongens en voor diploma II 2 meisjes en 2 jongens afge wezen. De gelegenheid tot het behalen van zwemdiplo ma C voor schoolgaande jeugd, opengesteld op 6 Juli, werd in de loop van de dag, in verband met de slechte weersomstandigheden, afgelast en op 14 Sep tember herhaald. Van de 251 candidaten slaagden er 171. De stijging, ten opzichte van 1953, der lasten is een gevolg van hogere uitgaven voor personeel, onderhoud installaties, onderhoud gebouw en be- drijfsinventaris; de beide laatste door voorzie ningen ten behoeve van het wisselcabinevestiaire- systeem. De daling, ten opzichte van 1953, der baten vindt zijn oorzaak in een lagere opbrengst aan bad- gelden door een kleiner aantal bezoekers. Het hiernavolgend overzicht geeft een vergelijking tussen de kosten over de jaren 1953 en 1954: De op 13 Juli vastgestelde wedstrijden voor het onderdeel zwemmen van de Schoolsportdag, georga niseerd door de Gemeentelijke Centrale Schoolsport- commissie, werden, eveneens als gevolg van de weersomstandigheden, afgelast. Op Zaterdagmiddag 4 September werden, voor de 3e maal, de jaarlijkse jeugd-zwemwedstrijden om de Ben Verwaal-wisselbeker gehouden. De beker, welke in 1952 en 1953 aan de Delftse zwemvereniging D.Z.V. werd toegekend, kwam thans voor een jaar in het bezit van de Haagse zwemvereniging Z.I.A.N. Tenslotte volgt hieronder een specificatie van de opbrengst aan badgelden: VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER". Lasten. Baten. Jaar. -ƒ 8.329,14 31.865,76 23.536,62 1953 1954 Exploitatietekort 55.093,77 86.959,53 Gewone baden Volwassenen: 19,20 Kinderen Diploma-zwemmen Kwaliteit zwemwater. 28.203,30 81,— 75,- Rijwielbewaring, Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten Totale kosten Totale opbrengst meer: minder: Exploitatie-uitkomsten. 1954 1953 Knipkaarten voor 10 baden: Volwassenen Kinderen ƒ139.922,63 116.386,01 285 a 2,50 3 233 a 1,25 18 a 4,50 Nadelig exploitatiesaldo. 712,50 4.041,25 54,50 132.90 Lunchroom. Schoolsportdag. Ben Verwaal-wisselbeker. Trainings-abonnementen K.N.Z.B. Volwassenen Kinderen 11 288 a 0,30 3.386,40 96 a 0,20 131 337 a 0,15 19.700,55 436 a 0,12= 443 a 0,30 116.386,01 61.292,24 51.178,65 I 32.888,82 I 32.318,54 139.922,63 52.963,10 54.985,19 51.773,05 33.164,39 52.963,10 86.959.53 61.292,24 55.093,77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 181