51. I 9 (plv. N. C. Colenberg), J. van den Brink (plv. J. Schotman). 49. Stichting „Haagse Taxi-Telejooncentrale H.T.T.” Algemeen Bestuur: lid-voorzitter: Ir. Th. M. B. van Marie; leden: J. Hooijmans, H. P. Scheffer, S. Stijnman, C. J. van Bolés, J. Goudzwaard, H. Overmeijer, L. Th. Span jaard; J. van den Brink en W. F. Gutterswijk; plaatsvervangende leden: J. P. M. Kohler, Th. Streefland, J. de Vries, C. F. van den Berg, J. Bakker, G. Hameetman, N. C. Colenberg, J. Schotman en L. Poons; gemeentelijk gede legeerde: Mr. M. Blei Weissmann, hoofd van de afdeling Economische Zaken der Gemeente secretarie; secretaris: J. L. Ancion. 50. Commissie van advies betreffende de Scheve- ningse Haven: Prof. Ir. J. W. Thierry, lid- voorzitter; Ir. A. Wiebes, D. A. den Duik, A. Tuijt Jzn., C. P. Damme, C. van der Wal, J. Vooys, P. Knoester, A. Zuurmond Jzn., S. Bakker, J. G. W. Bolomey, H. E. Nottrot, C. M. Zoetmulder, Mr. W. C. A. Riem Vis en Ir. J. J. van der Wal. Gemeentelijke Stichting voor het beheer van de Scheveningse visafslag: Mr. J. van Aartsen, voorzitter; C. P. Damme (plv. F. H. M. Lem), P. J. de Mos (plv. K. J. Nieukerke), de ad- junct-directeur van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen, D. A. den Duik, J. van der Zwan, S. Bakker, F. R. Ommering, H. J. van Wingerden, J. van der Deijl, M. Plug- ge, M. Keus, H. Overmeijer en C. van der Wal, leden; Mr. M. Blei Weissmann, hoofd van de afdeling Economische Zaken der Gemeente secretarie, plv. voorzitter en lid-secretaris; Mr. W. C .A. Riem Vis, plv. secretaris. 52. Commissie voor de badplaats Scheveningen: Voorzitter: de Burgemeester; leden: Mr. A. Adama Zijlstra, Dr. H. E. van Gelder, Mr. E. Polis, Prof. H. Rosse, A. J. G. Verster, Jan Wils, W. F. Wijthoff en D. A. den Duik; secre taris: Mr. R. H. Woltjer. 53. Gemeentelijke Commissie herstel Hotelcapaci- teit. Bij besluit van B. en W. van 21 October 1954 werd de naam van de commissie gewij zigd in: Gemeentelijke adviescommissie inzake logiesaccommodatie: Mr. J. van Aartsen, Wet houder van Economische Zaken, voorzitter; Mr. A. Adama Zijlstra, Dr. Ir. F. Bakker Schut, F. Bekink, Mr. M. Blei Weissmann, Ir. H. H. Buss, Ir. G. Kirchmann, C. Kuipers, J. G. Meyer, J. Panman, J. Rensen, Mr. Jac. G. Wittkampf en Mr. R. H. Woltjer, leden; Drs. W. Drechsel, lid-secretaris. 54. Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoe venden: C. H. P. W. van den Oever, Wethou der van Sociale Zaken, voorzitter; G. H. J. Berckenkamp, 1ste secretaris; Mr. E. Heringa, 42. Commissie voor de bedrijfsbelangen: F. Schiff, voorzitter; Ir. W. S. van de Erve, W. G. Schee res en Ir. C. Tellegen; Ir. J. P. van der Ploeg, secretaris. 43. Commissie tot onderzoek van de mogelijkheden voor de oprichting van collectieve bedrijfsge bouwen voor industrie en ambacht te ’s-Gra- venhage: het hoofd van de afdeling Economi sche Zaken der Gemeentesecretarie, voorzitter; Ir. W. S. van de Erve, Drs. W. Hofman, J. C. Koop, Mr. Th. van der Meer en Ir. J. P. van der Ploeg, leden. 44. Middenstandscommissie: voorzitter: B. Krop- veld, namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken; leden: J. Smeenk en J. W. Oltmans, namens de Algemene Middenstandsvereniging voor ’s-Gravenhage; F. D. Bastet en L. Ponsen, namens de ’s-Gravenhaagse Middenstandsver eniging; F. Bakker en C. J. van Kempen na mens de ’s-Gravenhaagse Katholieke Midden standsvereniging; B. Tanja en B. Visser, na mens de Vereniging van Christelijk Handel drijvende en Industriële Middenstand; het se cretariaat wordt verzorgd door het secretariaat van de Kamer voor Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage. 45. Commissie van advies voor de straathandel: Wethouder C. H. P. W. van den Oever, voor zitter; H. E. Nottrot, C. M. Zoetmulder, W. C. A. Riem Vis, Th. P. H. van Maastrigt, C. Roos, G. Simonis, J. F. Schiffer, J. van Wingerden, M. Keus, A. Buis, R. P. Baas, leden; M. W. van Daalen, plv. lid; W. M. Schauten, secretaris. 46. Contactcommissie inzake de financiering van het afbetalingscrediet: Mr. J. A. M. Borghols, voorzitter; Mr. J. A. Luyerink, secretaris; J. B. van de Waal, P. Brinckman, N. P. Vlasveld, J. P. van Laar, A. L. Bothe, R. Dijk, H. Jur gens, J. Wennekes, J. H. Krooshof, H. Beuk- man, J. C. de Cocq, W. J. Berends, M. Kamst, G. Gieben, mevr. J. A. J. Snoeck Henkemans- Vos en mej. Mr. M. A. Koning. 47. Commissie van advies bedoeld in artikel 22, 1ste lid, van het Bankreglement. (Commissie van advies inzake credietverlening zonder borg stelling in door Burgemeester en Wethouders aangewezen gevallen.) H. L. Kooper, voorzit ter; mevr. C. J. J. Feber-Hodes, F. H. M. Lem, P. Sanders, leden; D/ van der Niet, secretaris. 48. Commissie van advies voor het huurautobe- drijf: Mr. C. B. Reinhold, lid-voorzitter; Ir. Th. M. B. van Marie, plv. lid-voorzitter; B. Vos Jzn. (plv. J. de Vries), J. Hooijmans (plv. A. de Jong), A. N. van Duin (plv. G. J. Langen kamp), P. de Ruit (plv. N. Pons), H. Over meijer (plv. G. Hameetman), L. Th. Spanjaard

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 18