14 ƒ21.000,— 53.000,— 14.000,— 8.000,— 13.000,— 39.000,— 20 Hieronder volgt een samenvatting van alle in de jaarrekening van de Stichting voorkomende bedra gen, welke ten laste van de Gemeente komen. en lagere uitgaven voor onderhoud installaties onderhoud gebouwen 98.275,27 I De ontvangsten overschreden met rond 13.000, de raming en wel door hogere ontvangsten voor verwarming van schoolgebouwen diverse baten 3.000,— 11.000,— 19.000,— 2.000,— De hogere uitgaven voor personeel zijn een ge volg van de met ingang van 1 Januari 1953 en 1 Januari 1954 ingevoerde salarisverhogingen, welke niet in de oorspronkelijke begroting verwerkt waren. Van de hogere uitgaven voor brandstoffen komt rond 16.000,voor rekening van de verwarming van schoolgebouwen. De post voor onderhoud aan gebouwen kwam be langrijk lager uit dan geraamd, omdat een groot ge deelte der in 1954 aan Gemeentewerken verstrekte opdrachten niet of gedeeltelijk in 1954 werden uit gevoerd. Zoals uit dit overzicht blijkt, bedroeg het totaal van de ten laste van de Gemeente komende bedra gen rond 90.000,meer dan oorspronkelijk ge raamd, rond 1.000,meer dan de gewijzigde raming en rond 110.000,meer dan de uitkom sten over 1953. 21.000,— 24.000,— 2.000,— 6.000, Artikel 1. Exploitatie badhuizen. Het exploitatietekort sief het badhuis aan Woningbouwvereniging van de badhuizen (inclu de Harstenhoekstraat der ,,’s-Gravenhage”) is rond 26.000,hoger dan oorspronkelijk begroot. De uitgaven overschreden met rond 39.000, de raming, in hoofdzaak door stijging der uitgaven voor personeel met brandstoffen met water met algemeen beheer met en lagere opbrengst van badgelden 3.000, en van vergoeding voor schoolkinderbaden 5.000,— VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER". Financieel overzicht 1954. 1953. 1954. Begroot Wegens. Uitkomsten. Uitkomsten. Oorspronkelijk. Gewijzigd. 119.304,99 115.000,— 140.829,61 i 150.000,— 4.942,68 256.500,— 366.226,61 Algeheel totaal 476.118,07 386.000,— 475.100,— Algemene beschouwing. 18.186,79 2.621,14 5.151,74 25.959,67 27.313,04 70.962,23 20.000,— 2.700,— 3.500,— 26.200,— I 5.000,— 76.000,— I 22.400,— 2.900,— 6.300,— 31.600,— 62.650,23 I 26.000,— 74.500,— 100.500,— C. Vergoeding voor: a. verstrekte schoolbaden in de gemeentelijke bad huizen b. verwarming van schoolgebouwen Totaal C 28.800,— 74.500,— 103.300,— 4.834,62 93.539,74 86.959,53 326.163,50 20.691,96 2.905,80 i 7,141,41 i 30.739,17 B. Kosten van schoolzwemonderricht: a. in de gemeentelijke overdekte zweminr. Escampl. b. in de gemeentelijke open zweminr. Zuiderpark c. in particuliere overdekte zweminrichtingen Totaal B 25.911,76 I 93.303,64 119.215,40 55.093,,77 241.991,67 7.000,— 96.000,— I 60.500,— 90.000,— 343.000,— A. Nadelig exploitatiesaldo van: 1de badhuizen 2. de badinrichting Harstenhoekstraat der Woning bouwvereniging ,,’s-Gravenhage’’ 3. de zeebad-inrichtingen 4. de open zweminrichting (Zuiderpark) Totaal A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 191