14 Artikel IV. Exploitatie open zweminrichting. 21 Artikel III. Exploitatie overdekte zweminrichting. De vergoeding door de Gemeente van het exploi tatietekort van de overdekte zweminrichting (Es- camplaan) is rond 700,hoger dan de oorspron kelijke raming en bedraagt rond 20.700, Artikel II. Exploitatie zeebadinrichtingen Het nadelige exploitatiesaldo der zeebadinrichtin- gen is rond 17.500,hoger dan oorspronkelijk begroot. Door de voor de exploitatie van zeebaden zeer ongunstige weersomstandigheden in de zomermaan den van 1954, bedroeg het aantal bezoekers slechts 67 000, tegen een geraamd aantal van 130 000. De opbrengsten bleven als gevolg daarvan rond 19.000,beneden de raming. Evenals bij de zeebaden bleef het aantal bezoe kers als gevolg van de weersomstandigheden, be neden de raming van 230 000 en bedroeg 178 000. De opbrengst aan badgelden was daardoor 10.000,lager dan oorspronkelijk begroot. De vergoeding door de Gemeente voor school- zwemonderricht in particuliere zweminrichtingen was rond 2.000,hoger dan de raming. De personeelsuitgaven beliepen, door de eerder genoemde salarisverhogingen, rond 8.000,meer dan de raming. De uitgaven voor onderhoud van de installaties kwamen rond 2.000,hoger uit dan begroot. De uitgaven voor invoering van het wisselcabine- vestiairesysteem, welke niet in de oorspronkelijke begroting waren opgenomen, bedroegen rond 11.500,—. Een en ander heeft tot gevolg dat het nadelig exploitatie-saldo van de open zweminrichting rond 26.500,hoger is dan oorspronkelijk geraamd. De lagere opbrengst aan badgelden is niet het ge volg van een minder aantal baden dan waarop bij de raming was gerekend (raming 1 245 000; verstrekt 1 253 000), doch van het feit dat het aantal ver strekte stortbaden van 0,25 en 0,20 minder en dat van stortbaden van 0,15 en 0,10 meer be droeg dan oorspronkelijk geraamd. Doordat het aantal verstrekte schoolkinderbaden 21 000 minder bedroeg dan geraamd, komt het be- I drag der vergoeding hiervoor 5.000,lager uit I dan oorspronkelijk begroot. verslag van de STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 192