15 BEHEER EN REGELINGEN. Zonder omzetbelasting voor gascokes I en II Zonder omzetbelasting voor parelcokes Met omzetbelasting voor gascokes I en II Met omzetbelasting voor parelcokes Het Bedrijf wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk Electri- citeits-Bedrijf, benoemd uit en door de Gemeente raad. De Commissie bleef ongewijzigd en bestond uit de heren Mr A. J. Dankelman, W. H. A. Nuij, Dr Mr J. A. M. van Staaij en W. Verburg. Voorzitter (tevens lid) was de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen. 57,25 57,75 58,25 58,75 59,50 59,65 61,90 In de gasprijzen werden gedurende het verslagjaar geen wijzigingen gebracht. Deze prijzen waren als volgt: a. Vastrechttarief. Tot en met 150 m3 per 2 maanden 12,5 cent perm3. Boven 150 m3 tot en met 300 m3 per 2 maanden 11 cent per m3. Boven 300 m3 per 2 maanden 13 cent per m3. Vaste rechten voor de vijf huurwaardeklassen onder scheidenlijk ƒ0,70, 1,—, 1,20, 1,40 en 1,60 per maand. b. Metertarief. Voor elke hoeveelheid 16,5 cent per m3. De onder a en b genoemde prijzen worden voor de verbruikers in de vijf Westlandse gemeenten verhoogd met 0,5 cent per m3 over de eerste 200 m3 per twee maanden. In de Nederlandse Staatscourant nr. 255 van 31 De cember 1954 werd de intrekking van de „Prijzenbe- schikking Gas 1947, nr. 2” per 1 Januari 1955 bekend gemaakt. Bij het einde van het verslagjaar waren 2 191 speciale overeenkomsten met grootverbruikers van kracht als bedoeld in Art. 24, 3de lid, van de Gasvoorwaarden 1934. Mei Juni Juli Augustus September Oct. t./m. Dec ƒ57,50 59,25 60,— 61,50 GEMEENTELIJK GASBEDRIJF VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. De prijzen van Amerikaanse gaskolen, die in het 4de kwartaal 1953 zeer laag waren, zijn reeds in het begin van 1954 iets gestegen ten gevolge van de stijging van de vrachtprijzen. In het najaar van 1954 zette deze stijging nog verder door. Na 1 April 1954 pasten de prijzen van de kolen uit de E.G.K.Sdj-landen zich aan de lagere prijzen van de Amerikaanse kolen aan, wat tot gevolg heeft gehad, dat de gemiddelde kolenprijs over 1954 aanzienlijk beneden die van 1953 is gebleven. Als gevolg van de vrijstelling van omzetbelasting van cokes voor huisbrand met ingang van 1 Januari 1954 werden de maximumprijzen per ton (20 hl) met de „Prijzenbeschikking gascokes 1954” (Staatscourant nr. 253 van 31 December 1953) voor de maanden Janu ari tot en met Maart als volgt vastgesteld: Met de „Wijziging Prijzenbeschikking gascokes 1954” werden deze prijzen ook van toepassing verklaard voor de maand April. Met ingang van 1 Mei 1954 werd de „Prijzenbeschik king Gascokes 1954” ingetrokken. In overeenstemming met het advies van de „Coöperatieve Vereniging Samen werkende Cokesproducenten U.A.” werden de cokes- prijzen per ton (20 hl) als volgt vastgesteld Gedurende het gehele verslagjaar bedroeg de meter- huur 2,70 per jaar met dien verstande, dat voor me ters met een doorlaatcapaciteit van meer dan 8 m3 per uur hogere huurprijzen gelden (Art. 12, Gasvoor waarden 1934). De geiserhuur bedroeg 12,per jaar. Met ingang van 1 April 1954 werden de prijzen van industriekolen vrijgelaten (Staatscourant nr. 63 van 31 Maart 1954). Deze cokesprijzen hebben betrekking op de afleve ring in zakken aan kleinhandelaren. Bij aflevering aan groothandelaren, waarvoor volgens de Prijzenbeschik king de minimumkorting ƒ0,95 per ton (20 hl) bedroeg, werd een groothandelskorting van 1,20 per ton ge handhaafd. Ten gevolge van het feit, dat oven B begin Maart werd gedoofd en oven A gedurende de zomermaanden nog niet op volle capaciteit heeft gewerkt, kon aan ƒ56,75 ƒ57,75 ƒ59,15 ƒ60,25 58,25 59,65 60,75 58,75 „60,15 „61,25 59,25 60,65 „61,75 59,75 „61,15 „62,25 60,50 61,90 63,— BIJLAGE HOOFDSTUK I. 1) Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 1 Beheer. 60,15 60,65 61,15 Gasprijzen. Zonder omzetbelasting. Parelcokes Met omzetbelasting. Parelcokes Meter- en geiserhuren. Kolen-, cokes- en ziftsel prijzen. Gascokes Parelcokes Gascokes I en II I en II

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 195