15 De hierboven reeds meermalen genoemde Coöpe ratie verleende ook in dit jaar haar bemiddeling bij de verkoop van afgewerkte ijzeraarde en retortengrafiet. Bij raadsbesluit van 8 November 1954 besloot de Gemeenteraad om 5 in het bezit der Gemeente zijnde obligaties a 1.000,ten laste van de N.V. Centrale Ammoniakfabriek te Weesperkarspel om te ruilen tegen 50 aandelen a 100,— van deze N.V. de vraag naar cokes niet worden voldaan zonder van andere bedrijven bij te kopen. Deze aankopen hebben plaats gevonden door bemiddeling van de „Coöperatieve Vereniging Samenwerkende Cokesproducenten U.A.”. De verkoop van ziftsel (cokesbries), voor welk pro duct ter plaatse geen voldoende afzetmogelijkheden bestaan, is voor een belangrijk deel door de „Coöpera tieve Vereniging Samenwerkende Cokesproducenten U.A.” verzorgd. De definitieve afrekeningsprijs over 1952, welke in 1954 werd ontvangen, bedroeg ƒ32,173 per ton. Over een nieuw koolteerverwerkingscontract is nog steeds geen overeenstemming bereikt, zodat de con- tractloze periode, welke op 1 Januari 1952 is begonnen, ook dit jaar voortduurde. De voorlopige afrekenings prijs voor 1954 werd door de N.V. Teerunie vastge steld op 67,50 per ton watervrije teer. Deze prijs is bij gebrek aan nadere gegevens aange houden als vermoedelijke definitieve prijs. De verkoop van watergasteer geschiedde door be middeling van de „Coöperatieve Vereniging Samen werkende Cokesproducenten U.A.”. De definitieve af rekeningsprijs over 1953, die in 1954 werd verrekend, bedroeg 103,925 per ton. De leidingen naar en van de schroefgashouder met een inhoud van 60 000 m-' op het terrein van de Trek- vliet, welke bestemd is voor de opslag van kraakgas werden zo geconstrueerd, dat deze houder ook dienst kan doen voor de opslag van stadsgas. Daar de totale gashouderinhoud met het oog op de gestegen gas- afgifte nog niet voldoende is, is deze houder, in ver band met de plotseling invallende koude, op 1 Januari 1955 als menggashouder in dienst genomen. aan de productie deel. De exploitatieresultaten zijn zeer redelijk. De nieuwe armgasfabriek met zelfslakkende gene ratoren, voorzien van een H.D. stoommantel werd op 1 Maart in bedrijf genomen. Deze uiterst moderne installatie, de eeiste van dit type in Nederland, bleek niet alleen bij de garantiebeproeving in Juli 1954 dcch ook in het normale bedrijf geheel aan de verwach tingen te voldoen. Voor de droge zuivering van armgas werden twee zg. Ibing-torens in bedrijf gesteld. In het verslagjaar werd de modernisering van de watergasfabriek 1 voltooid. In de watergasfabriek II werd een aanvang gemaakt met het aanbrengen van de apparatuur, benodigd voor het thermisch kraken van raffinaderijgas. Wegens gebrek aan grondwater moet in de toekomst in hoofdzaak het water uit de Trekvliet als koelwater worden gebruikt. Daartoe is nodig dat dit water wordt gezuiverd en ten dele gekoeld. De bouw van deze Vlietwatervoorziening werd gedurende het verslagjaar voorbereid en besteld. Met de uitvoering werd nog niet begonnen. De compressorinstallatie, nodig voor de distributie van het gas in het verzorgingsgebied, werd uitgebreid met een derde compressor van Duits fabrikaat, welke zeer goed voldoet. TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN. Stokerij A, welke door Otto-Simon-Carves N.V. te ’s-Gravenhage volgens het semi-continu systeem werd gebouwd, werd op 9 April in bedrijf gesteld. Een oven van een dergelijk geheel nieuwe constructie moet men als het ware leren kennen. Dit nu werd bemoeilijkt doordat na de in bedrijfstelling bleek, dat een belang rijk onderdeel, geleverd door één der onderaannemers, een onverwacht korte levensduur bleek te bezitten. De vervanging van dit onderdeel uit ander materiaal, heeft zeer lang geduurd. Op het einde van het verslag jaar was de oven dan ook nog niet officieel opgeleverd. Wel is de hoop gewettigd, dat dit niet al te lang meer zal duren, daar zowel de gasmaak per ton kolen als de kolendoorzet en de cokeskwaliteit aan de gestelde eisen voldoen. Stokerij E werd, evenals in 1953, in het voorjaar uit bedrijf genomen en na reparatie in het najaar weer in bedrijf gesteld. Van 7 October af neemt deze oven weer De schroefgashouder aan de Leyweg, welke vol maakt gelijk is aan de houder op het terrein aan de Trekvliet, kwam nog niet gereed. De Gemeenteraad besloot 2 gashouders van het distributiestation Gaslaan met een gezamenlijke in houd van 20 000 m3, welke gebouwd zijn in 1876, te vervangen door 2 houders van 60 000 m3 elk. Gashouder 1 op het terrein aan de Trekvliet, welke werd gebouwd in 1908, werd door het afbreken van enkele rollen zodanig beschadigd, dat de onderste ring buiten gebruik moest worden gesteld. Daar de inhoud van deze houder in de winter niet kan worden gemist is de reparatie uitgesteld tot het voorjaar van 1955. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. HOOFDSTUK II. 2 Diversen. Teerprijzen. Kraakgas. Productie watergas. Diversen. Productie steenkoolgas. Distributie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 196