I te r 61. 65. 10 2de secretaris: Mr. W. C. C. van Romondt Vis, penningmeester; J. J. van Langen, H. R. Plomp, W. van Zon, P. de Wit en J. C. van Straaten, leden; K. J. v. d. Mijl en J. J. van Weeren, plaatsvervangende leden. 55. Commissie, belast met de liquidatie van het Haags Crisis Comité: (sedert 1 November 1942 in liquidatie): C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, G. H. J. Ber- ckenkamp en Mr. W. C. C. van Romondt Vis. 56. Commissie van onderzoek ouderdomsuitkerin- gen: Wethouder C H. P. W. van den Oever, lid-voorzitter; Mr. H .J. van de Poel, plv. lid- voorzitter; Dr. P. J. Platteel, H. L. Kooper, Jhr. Mr. G. Th. Gevers Deynoot, mevr. Mr. D. R. E. Oppenheimer-Belinfante, mevr. Ch. J. J. Feber-Hodes, E. P. A. Pieters en N. F. A. Vugts, leden; mevr. J. A. Neuteboom- Uljee, Jac. Dubbeldam en A. J. van Hagen, plaatsvervangende leden; H. Thierry secre taris. 57. Commissie voor de Huisvesting van Ouden van Dagen: voorzitter: de Wethouder van Sociale Zaken; leden: de hoofddirecteur van de Ge meentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling en de directeuren van de Gemeentelijke Woningdienst, van de Gemeen telijke Dienst voor Sociale Belangen en van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst. 58. Commissie voor de Bejaardenzorg: Wethouder C. H. P. W. van den Oever, lid-voorzitter; C. A. van Baasbank, rector W. Bokeloh, mevr. M. Fr. P. DaamenAllard, mevr. J. G. Dui- ker-Bleuland van Oordt, Jhr. Mr. G. Th. Ge vers Deynoot, H. Overmeijer, mevr. A. A. van de Kamp-Oskam, G. van den Heuvel, Tj. P. Koopmans, J. H. Krooshof, M. D. J. van der Meer, H. Neuteboom, Dr. P. J. Platteel, J. van Schie, Dr. N. Speyer, A. Treurniet, Ds. J. E. Tuininga en H. E. M. Klunder, leden; Mr. H. J. van de Poel, secretaris; mej. Mr. J. J. Marsman, adjunct-secretaresse. 59. Commissie Gemeentelijke Sociale Werkvoor ziening: R. P. Baas, lid-voorzitter; Ir. H. G. A. Bakhoven, I. Rijnveld, D. C. van Borselen, F. M. Steinmetz, H. Overmeijer, N. F. A. Vugts, J. H. Krooshof, Ir. F. van der Sluijs en J. Das, leden; M. W. van Daalen, Ir. W. K. Seyn, J. A. Quint, J. P. van den Dop, A. A. Nicolaï, Th. van Oort, M. J. Rotteveel, M. D. Stafleu, Ir. J. E. Willemsen en C. J. Veld- huijzen, plv. leden; A. Kruikemeier, secretaris. 60. Commissie Sociale Werkvoorziening Hoofdar beiders: R. P. Baas, lid-voorzitter; M. W. van Daalen, plv. lid-voorzitter; D. C. van Borselen, F. M. Steinmetz, H. Berends, C. N. de Graaf en A. J. van Verseveld, leden; J. P. van den ■jgk Dop, A. A. Nicolaï, L. O. de Coole, J. A. de Ries en A. de Graaf, plv. leden; A. Kruike meier, secretaris. Plaatselijke commissie voor sociaal-economi- sche hulpverlening aan kleine zelfstandigen: R. P. Baas, directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoor ziening, lid-voorzitter; J. Ph. H. Pleines (F. A. J. Albers, plv. lid), vertegenwoordiger van het Ministerie van Sociale Zaken en H. Neute boom (L. A. Mooy, plv. lid), vertegenwoor diger van het Ministerie van Economische Za ken, leden; A. H. Statema, secretaris en J. A. Borman, plv. secretaris. 62. „Plaatselijke Contact-Commissie": R. P. Baas, lid-voorzitter; M. W. van Daalen, plv. lid-voor zitter; J. P. van den Dop en F. M. Steinmetz, leden; D. C. van Borselen en A. A. Nicolaï, plaatsvervangende leden; F. H. Meijer, secre taris; A. Kruikemeier, plv. secretaris. 63. „Plaatselijke Revisie- en Contactinstantie” R. P. Baas, lid-voorzitter; M. W. van Daalen, plv. lid-voorzitter; J. P. van den Dop, F. M. Steinmetz, H. Overmeijer, N. F. A. Vugts, J. H. Krooshof, leden; D. C. van Borselen, A. A. Nicolaï, Th. van Oort, M. J. Rotteveel en M. D. Stafleu, plaatsvervangende leden; F. H. Meijer, secretaris; A. Kruikemeier, plaatsvervangend secretaris. 64. Bibliotheekcommissie van de medische en pharmaceutische bibliotheek: Jhr. P. H. Ver- spyck, geneesheer-directeur der Gemeentezie kenhuizen, lid-voorzitter; J. A. Putto, directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst, Dr. J. Doijer, vertegenwoor diger van de „Vereniging Medisch en Pharma- ceutisch Leesmuseum en Bibliotheek”, J. F. Kok, directeur van de Gemeenteapotheek, leden; Dr. J. W. de Klein, lid-secretaris-pen- ningmeester, referendaris ter Gemeentesecreta rie; Dr. H. van Wely, eerste geneesheer bij de Gemeenteziekenhuizen, P. M. Bakker, arts, patholoog-anatoom bij de Gemeenteziekenhui zen, Dr. J. A. Molhuysen, vertegenwoordiger van de „Vereniging Medisch en Pharmaceu- tisch Leesmuseum en Bibliotheek”, Dr. F. P. Koumans, bibliothecaris van de Medische en Pharmaceutische Bibliotheek, Dr. P. M. E. Ph. Nijst, chirurg bij het R.K. Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo en Dr. H. P. A. Smit, obstetricus-gynaecoloog bij het Diakonessen- huis „Bronovo” adviserende leden. Bestuur van de Stichting „Centraal Badbeheer”. Zie het verslag van die Stichting. 66. Commissie van advies inzake de wasgelegen heid: de hoofddirecteur van de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling,lid- voorzitter; de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, de secretaris van de Stichting

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 19