15 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. het Gasbedrijf over 1954. 9 Het gasverlies heeft 2,472 bedragen tegen 2,569 in 1953. Dit geringe verschil wijst niet op een daling van het gasverlies, doch is een gevolg van de moeilijke schatting van het per 31 December nog op te nemen gas. Aangenomen moet dan ook worden, dat het gas verlies op ongeveer hetzelfde peil (2,5 is gehand haafd. De bedrijfsrekening sluit met een batig saldo van ƒ922 640,41. Geraamd was oorspronkelijk ƒ455.000, na herziening ƒ831.000,Het verschil tussen de her ziene raming en het batige saldo is vnl. veroorzaakt, doordat de kapitaalrente werd verlaagd van 3,8 op 3,5 Wanneer bij de herziening van de begroting met deze verlaging was rekening gehouden zou de begroting hebben gesloten met een batig saldo van ƒ923.000,—. Een vergelijking met het jaar 1953 toont aan, dat het bedrijfsresultaat in 1954 327.867,99 gunstiger is ge weest. De baten stegen met 1.328,849,70 doch de lasten stegen slechts met 1.000.981,71. Dit gunstige resultaat is voornamelijk een gevolg van de lage kolenprijs en de hierop steunende zeer lage prijs voor het raffinaderijgas. Bovendien heeft de leve ring van raffinaderijgas het mogelijk gemaakt een niet onbelangrijke hoeveelheid armgas toe te voegen aan het stadsgas. De lengte van het hoofdbuizennet in het verzorgings gebied is in 1954 met 16 042 m toegenomen en bedroeg aan het einde van het jaar 850 743 m. Voor de hoofd leidingen binnen de Gemeente zijn deze cijfers 13 692 m en 761 004 m. Het totaal van de aanleg en uitbreiding bedroeg in 1954 10.085.941,55 waar tegenover een afschrijving stond van slechts ƒ2.004.241,05. Rekening van Terwijl de nuttige gasafgifte in de jaren 1952 en 1953 beneden de raming is gebleven en wel resp. 0,65 en 4,43 heeft deze in 1954 ruim 3 000 000 m3 of 2,53 meer bedragen dan begroot. De gaslevering aan ver bruikers heeft 2,75 meer en de levering aan andere gemeenten 2,46 minder bedragen dan was geraamd. Een vergelijking tussen de nuttige afgiften in de jaren 1953 en 1954 vertoont het volgende beeld. In 1954 is de nuttige afgifte t.o.v. 1953 toegenomen met 11 695 430 m3 of 10,62 De levering aan ver bruikers is toegenomen met 9 777 446 m3 of 9,44 en die aan andere gemeenten met 1 917 984 m3 of 29,42 Het aantal gasverbruikers is gestegen met 3 674 (2,26 tot 166 366. Hieruit blijkt, dat ook dit jaar de stijging van het gasverbruik sterker is geweest dan de toeneming van het aantal gasverbruikers m.a.w. het gebruik per aansluiting nam toe met rond 7 De sterke stijging van het verbruik kan voor een deel worden toegeschreven aan de korte doch vrij hevige vorstperiode in Februari 1954, terwijl ook het weer in het najaar van 1954 kouder is geweest dan het buiten gewoon zachte weer in dezelfde periode van 1953. De gemiddelde opbrengst van het gas met inbegrip van het gasverlies bedroeg 13,24 cent per m3 tegenover 13,33 cent in 1953. De gemiddelde opbrengst van het gas na aftrek van het gasverlies bedroeg 13,575 cent per m3, terwijl deze gemiddelde opbrengst over 1953 13,68 cent per m3 heeft bedragen. Er is dus een daling van 0,105 cent per m3 opgetreden, welke verband houdt met de stijging van het gasverbruik per verbrui ker en met de grotere levering aan de buitengemeen ten. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 202