- I 58 I 549 728 Totaal 1 Vaste dienst Tijdelijke dienst Losse dienst GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Personeel. Het personeel was op 31 December 1954 als volgt samengesteld: 16 Tn Een 40- onderscheidenlijk 25-jarig ambtsjubileum werd door 8 resp. 25 personen herdacht. De in 1953 ingestelde „Ideeënbus” leverde 13 voor het Bedrijf bruikbare ideeën op, waarvoor 11 gratifi caties (waaronder 1 van 200,en 1 van 100,——) en 2 aanmoedigingspremies werden toegekend. 2 84 32 Storingen in de electriciteitsvoorziening. In de loop van het verslagjaar werd de electriciteits- levering in enige gedeelten van de stad tijdelijk onder broken tengevolge van enkele storingen. De ernstigste storing vond plaats op 4 Maart, toen een gedeelte van de 25 000-Volt-schakelinrichting van het 150/25-kV-koppelstation te Voorburg explodeerde. De districten Benoordenhout en Spoorwijk, die uit sluitend voeding van het gestoorde deel van de instal latie ontvingen, konden eerst na circa 26 uren weer van stroom worden voorzien. De schade werd in de loop van het jaar hersteld, terwijl wijzigingen werden aan gebracht, waardoor bovengenoemde districten op twee verschillende wijzen gevoed kunnen worden. Ultimo December 1953 Beheer van het Bedrijf. Het Bedrijf wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf en het Gemeentelijk Gasbedrijf, benoemd uit de Gemeenteraad. Deze commissie bestond gedurende het verslagjaar uit de heren Mr A. J. Dankelman, W. H. A. Nuij, Dr Mr J. A. M. van Staaij en W. Verburg. Voorzitter was de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen. Bedrijfsinstallaties en gebouwen. Het nieuwe gelijkrichterstation voor de H.T.M.’) aan de Dibbetsstraat kwam gereed en werd op 12 Augustus in gebruik genomen. De oude omvormerinstallaties werden verkocht en aan het einde van het verslagjaar was het deel van de machinezaal, waarin zich deze installaties bevonden, in zoverre ontruimd, dat met de bouwkundige werk zaamheden ten behoeve van de nieuwbouw aldaar een begin kon worden gemaakt. De overige bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de centrale vonden goede voortgang. De watertoe- en afvoerkanalen voor de twee nieuw te installeren machi nes kwamen practisch gereed en met de funderings- werkzaamheden voor het nieuwe ketelhuis werd een begin gemaakt. Een nieuwe 3000-Volt-schakelinrichting voor de voorziening van het eigen Bedrijf en voor de voeding van het gelijkrichterstation werd in gebruik genomen. In de onderstations Appelstraat en Westduinweg werd een eerste transformator 25/3 kV geïnstalleerd. Hierdoor was het mogelijk deze stations gedurende de wintermaanden in hoofdzaak via de 25-kV-hoofdscha- kelinrichting te voeden. Na de verplaatsing in het vorige jaar van de afde lingen, welke direct met het publiek in contact komen, is er dit jaar een belangrijke verbetering in de huis vesting van de afdelingen Kabelnet en Huisaanslui- tingen tot stand gekomen. In het aantal ambtenaren op 31 December zijn be grepen: 24 vrouwelijke ambtenaren en 5 ambtenaren in militaire dienst. In het aantal werklieden op 31 December zijn be grepen: 16 vrouwelijke werklieden en 21 werklieden in militaire dienst. In het verslagjaar ontvielen het Bedrijf 10 personeels leden door overlijden; 4 personen werden na een ge neeskundig onderzoek voor de dienst afgekeurd. We gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlieten 14 personen de dienst. Directie Centrale Kabelnet en huisaansluitingen Meterafdeling en electrotechnisch la boratorium Installatie-afdeling, storingendienst en nachtstroom Openbare verlichting Tekenkamer en bouwkundige afdeling Administratie Meteropneming, incasso en contröle buitendienst Magazijnen Huishoudelijke dienst en garage Totaal BIJLAGE 16 16 A. Samenstelling 503 495 510 503 480 60 9 549 39 9 38 236 51 26 435 176 117 699 661 585 558 220 101 102 102 83 19 43 I 1) Haagsche Tramweg Maatschappij. 1952 1951 1950 van het personeel per 31 December 1 954 Ambtenaren op: maandloon weekloon

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 209