70. 71. 72. 73. 74. 75. a. b. c. 76. 11 - „Centraal Badbeheer”, de adjunct-directeur van Gemeentewerken, mevr. M. Brander, mevr. N. Dikshoorn, mevr. S. M. Treur, mevr. M. Klein-Coster en mevr. E. J. Wilzen-Bruins. 68. Commissie onderzoek exploitatiekosten Ge meenteziekenhuizen: Prof. Mr. D. Simons, lid- voorzitter; P. C. Cleyndert Jr., arts, W. K. Dicke, arts, H. A. F. Könings, H. J. Valk, Jhr. P. H. Verspyck, arts, Drs. J. A. van den Boogert, J. J. Riem Vis, L. N. A. M. Hendrichs, leden; Mr. H. J. van de Poel, secretaris; J. B. J. Eenstroom, adjunct-secre- taris. 67. Coördinatiecommissie voor Ziekenhuisbouw in ’s-Gravenhage en omgeving: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, lid- voorzitter; leden: voor het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: A. in ’t Veld, arts, genees kundig inspecteur van de volksgezondheid in Zuid-Holland; voor de gemeente ’s-Graven hage: Jhr. P. H. Verspyck, arts, geneesheer- directeur der Gemeenteziekenhuizen; J. A. Putto, arts, directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst; Dr. Ir. F. Bakker Schut, hoofddirecteur van de Ge meentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling; voor de gemeente Voorburg: Mr. L. A. J. M. Jonkergouw, Wethouder van Openbare Werken, (plv.: H. J. Langevoort, raadslid); voor de gemeente Wassenaar: Mr. A. J. M. van Moorsel, Wethouder van Sociale Zaken, (Mr. I. Heeringa, hoofd van de afd. Sociale Zaken der Gemeentesecretarie, plaats vervanger); voor de Ned. Mij tot bevordering der Geneeskunst, afd. ’s-Gravenhage en om streken: Dr. J. Obbink; voor de Rooms-Katho- lieke bevolkingsgroep: A. L. M. Dinkhuijsen, arts, Dr. L. J. J. M. Fick, geneesheer-directeur van het R.K. Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo; voor de Protestants-Christelijke bevol kingsgroep: Dr. H. J. J. Fesevur (Diakonessen- inrichting Bronovo), Ds. H. J. Dijckmeester; voor de niet-confessionele bevolkingsgroepen: W. K. Dicke, arts, geneesheer-directeur van het Juliana-Kinderziekenhuis; secretaris Dr. J. W. de Klein, referendaris ter Gemeentesecretarie. 69. Gemeentelijke Commissie voor de Kraamhulp: J. A. Putto, arts, lid-voorzitter; Mr. H. J. van de Poel, lid-secretaris; mevr. Dr. J. S. A. M. Knoop, arts, lid-penningmeesteres; H. J. Flei scher, arts, mej. J. M. Smelik, mevr. H. J. Meijer, Dra. K. G. van Overveldt, mevr. R. H. van Dijken, mevr. Th. A. Bals; arts, mevr. Dr. C. J. Wijckerheld Bisdom, arts, J. P. J. Verbeme, arts; mevr. E. J. N. M. Bogaerts, mevr. P. S. M. Bruinsma, F. Mijnlieff, arts, Dr. J. B. Ebbinge, arts, mevr. T. J. Wijnhold- Louwerse en mevr. C. N. de Jong, leden. Commissie van advies omtrent aan nieuw te bouwen scholen te stellen détail-eisen: P. S. Duinker, lid-voorzitter; mevr. E. van den Bosch-De Jongh, Dr. J. C. Streng, G. C. L. J. Renardel de Lavalette, J. C. Herpel, D. van Raalten en A. C. van Zwieten, leden. Commissie voor de Scholenbouw: Mr. J. Vel- ders, hoofd van de afdeling Onderwijs der Ge meentesecretarie, voorzitter; Ir. M. Valkenburg, Ir. J. P. van der Ploeg, J. C. Herpel, Ir. A. S. L. Rondel, Ir. J. E. Willemsen, Ir. F. van der Sluijs en P. S. Duinker, leden; Drs. W. J. de Blaey, secretaris. Commissie voor de verdeling van schoolruimte: E. H. Bos, voorzitter; H. F. B. Heijtveldt, secretaris; D. E. Nieborg, Dr. D. G. G. van Ringelestein, F. J. Schijf en A. G. Nieuwkerk, leden. Commissie van Overleg van de verschillende richtingen van het Onderwijs: de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, voorzitter; de inspecteur van het lager onderwijs in de in spectie ’s-Gravenhage, Jhr. Mr. P. J. W. de Brauw, Mr. J. G. M. Broekman, Mr. A. Even- huis, J. J. Klomp, Mr. K. Groen en Mr. J. Vel- ders, leden. Commissie van advies voor de verlening van studiebeurzen: J. van Andel, voorzitter; mej. Dr. W. Smidt, secretaresse; Dr. Ir. B. Bölger, Ir. R. J. V. Bongaerts, Mr. J. J. Hangelbroek, Jhr. Mr. L. H. Sandberg en Mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom, leden. Commissies voor de vernieuwing van het on derwijs. Commissie voor het openbaar en daarmede gelijk te stellen onderwijs: mej. J. W. Beek, mevr. W. Khan-De Koningh, mej. L. Vreugdenhil, A. E. Donia, W. Engels, W. van der Gevel, L. de Haan, W. A. Steenbergen, P. S. Duinker en Prof. Dr. Ir. J. P. Mazure. Commissie voor het Protestants-Christelijk onderwijs: H. de Boer, lid-voorzitter; A. E. van Eerten, J. de Jager, C ,J. van Milli- gen, A. C. Monster, J. Tigchelaar, mej. M. J. de Jonge, mej. A. Tak en W. A. Deur- man, leden; E. de Jong Azn., lid-secretaris. Commissie voor het Rooms-Katholieke on derwijs: W. Th. Müller, A. J. L. Bosman, J. van der Kleij, Dr. L. van Nieuwenhoven S.J., H. J. Osse en L. J. M. Rosdorff en L. J. W. Rust. Commissie van advies inzake het verlenen van bijdragen uit de Gemeentekas aan bijzondere kleuterscholen: mej. T. Langeraap, voorzitster; F. D. Zwagers, secretaris; Mr. J. Vollaers, A. Sijbesma en A. Verduyn, leden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 20