16 5 Het aantal verbruikers is gestegen van 164 009 op 31 December 1953 tot 166 308 op 31 December 1954. De totaal verkochte energie is 313 594 MWh, dat is 28,5 millioen meer dan in 1953 of 10 pCt. De leverantie aan de Nederlandse Spoorwegen be droeg 27 807 MWh (vorig jaar 27 529 MWh). Het verbruik van de stadslijnen der N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij vertoonde een stijging van ruim 1 millioen kWh en bedroeg 18 944 MWh of 5,3 pCt. meer dan in 1953. De levering aan de gemeente Voorburg steeg met bijna 1 millioen kWh of 11,7 pCt. tot 9 081 MWh. Het totale kleinverbruik is met 10 pCt. toegenomen. Het totale verbruik volgens bijzondere overeen komsten is eveneens met 10 pCt. gestegen. Het ver bruik volgens bijzondere overeenkomsten, exclusief de levering voor tractie en die aan de gemeente Voorburg, steeg met 14,6 pCt. Openbare verlichting A angesloten vermogen 31 Decin k W LAMPEN Aantal nachtlampen Aantal avondlampen Totaal Een overzicht van de verkochte energie treft men aan in tabel E op blz. 3. De tabellen F en G op blz. 4 geven vervolgens een inzicht in het aantal geplaatste meters, schakelklokken, hoofdfrequentontvangers en heetwatertoestellen. De volgende tabel vermeldt enige gegevens betreffende de openbare verlichting en de openbare dienst. (zie de grafische voorstellingen I en II op blz. 15 en 16). Aantal gloeilampen Aantal kwikdamplampen Aantal TL-buizen Totaal Openbare dienst Gloeilampen t.b.v. verkeersaanduidingen telefooncellen enz Totaal Openbare verlichting en openbare dienst samen De afdeling Openbare verlichting ontplooide tijdens het verslagjaar grote activiteit op het gebied van feest- telijke stadsverlichtingen. Naast de jaarlijks terugke rende festiviteiten ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin, de herdenking van de Bevrij- ding enz., gaven de bezoeken aan Den Haag van het Deense Koningspaar, de President van Frankrijk, de Koning van Noorwegen en de Keizer van Ethiopië aanleiding tot het aanbrengen van extra verlichting. In bovenstaande staat zijn enkele gegevens betref fende de openbare verlichting en openbare dienst vermeld. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. 1950 1952 1953 1954 3 257 2 547 3 444 2 480 2 755 21 817 19 648 20 678 22 923 23 780 2 745 3 262 3 403 3 510 3 721 22 393 23 940 25 220 26 433 27 501 I 18 327 1 321 2416 329 18 835 1 742 101 2 798 464 2 851 552 I 19 368 3 237 318 2 832 678 19 859 3 583 338 2 920 801 18 995 2 554 268 11 249 8 399 19 648 11 978 8 700 20 678 12 774 9 043 21 817 13 548 9 375 22 923 14 153 9 627 23 780 Openbare verlichting en openbare dienst. H. Openbare verlichting en openbare dienst per 31 December. 1951 Verbruikers en verkochte energie. Openbare verlichting en openbare dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 213