K 16 h - 6 f r De directeur, H. F. A. ROODENBURG. en ander steeg de schuld aan het leningsfonds van 56 millioen tot bijna 60 millioen gulden. De samenvoeging van de stroomadministratie met de gasadministratie (gewone meters) werd voltooid. Het vervaardigen van rond 280 000 kwitanties en nota’s per 2-maandelijkse opneempeiiode vergde zeer veel in spanning. Nu het betrokken personeel is ingewerkt, verlopen de werkzaamheden tot tevredenheid. De achterstand in de meteropneming, welke door de com binatie ontstond, bedroeg medio 1954 6 weken. Daar na is geleidelijk de achterstand tot 4 weken terugge bracht. In 1955 zullen alle pogingen moeten worden ge daan ook deze achterstand nog weg te werken. De bedrijfsrekening sluit met een voordelig saldo van ruim 5,7 millioen gulden. Dit gunstige resultaat kon vooral bereikt worden door een vrij sterke daling van de brandstofprijs en een toeneming van het debiet met rond 10 pCt. Volledigheidshalve moet worden medegedeeld, dat aan het einde van het verslag jaar enige stijging van de brandstofprijs viel waar te nemen. De verkoop van electrische energie had een opbrengst van 28,5 millioen gulden, dat is ongeveer 1,6 millioen gulden meer dan in 1953. Daartegenover staat, dat de kosten van stroominkoop, de distributiekosten en de verkoopkosten bijna 1,4 millioen hoger liggen dan in het vorige jaar. Per saldo werd nog een winst bereikt, die 4 ton hoger is dan in 1953. Voor aanleg en uitbreiding werd ruim 7 millioen gulden uitgegeven, terwijl ongeveer 3 */2 millioen gulden op de activa werd afgeschreven. Als gevolg van een ia I ADMINISTRATIEF EN FINANCIEEL OVERZICHT. j VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 214