16 I I I vin 7 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRUF. Bedrijfsrekening 1954 (Gewone dienst). I. Baten. Lasten. Art. Art. 28.610.000 Stroomopbrengst 28.587.439,28 I II II 16.090.000 16.089.619,28 2.700.000,— 2.622.494,53 Distributiekosten III III 70.000,— 149.820.86 4.921.000,— 4.920.437,92 IV IV Verkoopkosten 1.400.000,— 1.414.631,34 >5 V V 1.841.678,37 1.842.000,— 1.842.000,— 1.841.678,37 VI VI 155.685,04 156.000,— 156.000,— 155.685,04 VII VII VIII 49.395.000,— ƒ49.540.496,26 II. Bedrijfsrekening 1954 (Kapitaaldienst). Art. Art. Inkomsten. Uitgaven. Aanleg en uitbreiding 1 I 7.194.654,13 7.470.787,— 7.470.785,69 II II 3.693.992,— 3.693.992,— 276.132,— 276.131,56 Ill III 181.250,— 181.249,25 3.693.992,— 3.693.992,— IV IV r 181.250,— 181.249,25 ƒ11.346.026,94 ƒ11.346.029,— ƒ11.346.026,94 895.000,— 1.107.000,— 5.542.000,- Kosten der openbare verlichting Kosten van de open bare dienst Kosten werken voor anderen Bijzondere lasten Saldo winst Opbrengst van ver- vreeriide kapitaal goederen Kosten van stroomin- koop Productiekosten Kapitaalverstrekking door de Gemeente Begroot bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. Bedrag, waarmede de boekwaarde der voor raden per 31 Decem ber 1954 die per 1 Januari 1954 overtreft Begroot bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. Gezien: De directeur, H. F. A. ROODENBURG. De administrateur, TH. A. VAN HILST. 49.395.000,—i 49.540.496,26 Door afschrijving op de activa vrijgekomen gelden 16.142.000,— 16.090.000,— Aflossing op de schuld aan de Gemeente I 7.194.655,— 1.106.522,85 195.099,24 Gezien: De directeur, H. F. A. ROODENBURG. De administrateur, TH. A. VAN HILST. Uitkering aan de Ge meente wegens op brengst boven de boekwaarde van ver vreemde kapitaal goederen 1.106.522,85 8^4.515,72 5.767.611,05 11.346.029,— 16.141.931,50 16.089.619,28 Bedrag, waarmede de boekwaarde der voor- I raden per 1 Januari 1954 die per 31 De cember 1954 overtreft Vergoeding productie kosten Vergoeding distributie kosten .7 Vergoeding verkoop kosten Vergoeding kosten der openbare verlichting Vergoeding kosten van de openbare dienst Vergoeding kosten wer ken voor anderen Bijzondere baten 1.107.000,— 120.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 215