77. 81. 12 B. Swanenburg, I. M. Hoste, D. A. P. Tiele- man, W. Boer, Drs. K. Rijsdorp en J. Netten, leden; W. A. van Kesteren, lid-secretaris. 86. Bestuur van de Stichting Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Gravenhage”Zie het verslag van die Stichting. 87. Commissie tot wering van schoolverzuim. Zie het verslag van het lager onderwijs. 88. Commissie voor het gezamenlijk zingen door leerlingen van openbare en bijzondere scholen: Dr. D. G. G. van Ringelestein, voorzitter; mej. T. Langeraap, wnd. voorzitter; J. W. Bertels, Dr. M. van Crevel, H. F. Feenstra, G. Fran cois, R. A. van Pelt, A. van Raamsdonk, J. Ydens, F. S. Dieleman, J. Smit, leden; F. C. de Joode, secretaris. 89. Commissie van onderzoek naar de geschiktheid van sollicitanten voor de betrekking van onder wijzeres) bij het openhaar buitengewoon lager onderwijs: mej. T. Langeraap, lid-voorzitster; Dr. D. G. G. van Ringelestein en Drs. K. Rijs dorp, plaatsvervangende leden-voorzitters; M. A. Koeman, W. Helder, G. J. Brouwer, P. van de Griend, F. W. Krens, G. J. Borgers en J. A. Meyer, leden. 90. Commissie voor de nazorg buitengewoon lager onderwijs: mej. T. Langeraap, voorzitster; Drs. A. W. Haenen, secretaris; G. H. van Dijk, W. Helder, H. J. Jacobs, J. Netten, Dr. D. Wiersma, P. G. Woltman, Dr. F. Hogewind en Drs. K. Rijsdorp, leden. 91. Plaatselijk Schoolmelk-Comité ’s-Gravenhage: de Wethouder van Sociale Zaken, lid-voorzit- ter; Dr. J. C. Streng, J. Rensen, A. B. Thape, Mr. I. van Woerden, N. L. J. Vroomans, A. Sijbesma, Dr. D. G. G. van Ringelestein en mevr. A. van Rossen—Gerritsen, leden; D. Hoekstra en W. Greve, plv. leden; G. van den Beukel, lid-secretaris. 92. Commissie voor het avondnijverheidsonderwijs: mej. T. Langeraap, lid-voorzitster; mej. A. G. Alberts, P. S. Duinker, J. C. Koop, J. Netten, S. H. Posthuma en C. W. Luwema, leden. Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Land- en Tuinbouwcursus te Loosduinen: H. A. van Tol, voorzitter; E. van der Gaag, secretaris; P. Th. van Bergen Henegouwen, O. Bottinga, J. van Stel en G. van Vliet, leden; mej. T. Langeraap, gedelegeerde van het Ge meentebestuur. 94. Commissie van toezicht op de Visserij school en de Zeevaartschool te Scheveningen. Zie het verslag van die commissie. 95. Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Avondnijverheidsschool voor jongens, voorbe reidende tot de Visserijschool te Scheveningen: mej. T. Langeraap, voorzitster; W. A. van Commissie van advies, bedoeld in Hoofdstuk II van het Pensioenreglement Bijzondere Kleu terscholen: Mr. J. Velders, lid-voorzitter; A. J. M. Lingeman, plv. lid-voorzitter; mej. L. van den Burg, mej. W. Th. Miiller, Mr. I. van Woerden, D. de Boer en mej. L. L. Marselis, leden; mej. J. M. van Wely, mej. J. M. van Kuijk, mej. B. Mellema, mej. T. Langeraap en H. J. Osse, plaatsvervangende leden; C. de Mooij, secretaris; L. E. J. Sikkema, plaatsver vangend secretaris. 78. Commissie van onderzoek omtrent de geschikt heid van sollicitanten voor de betrekking van onderwijzeres bij het openbaar voorbereidend onderwijs (kleuteronderwijs): mej. T. Lange raap, lid-voorzitster, mej. M .E. van Heeswijk, mej. H .Buddingh, mej. J. Peppinck en mej. M. M. Mica, leden; A .E. Dekkers, secretaris. 79. Coördinatie-commissie voor het gemeentelijk Paedagogisch Centrum: Drs. A. W. Haenen, lid-voorzitter; mevr. W. Khan-De Koningh, W. Engels, W. van der Gevel, mej. W. Th. Miiller, Dr. L. van Nieuwenhoven S.J., H. J. Osse, mej. M. J. de Jonge, A. E. van Eerten en A. C. Monster, leden. 80. Haagse Coördinatiecommissie voor opvoedings moeilijkheden: Dr. A. F. W. van Meurs, Drs. A. W. Haenen, Dr. J. C. Streng, Dr. D. Wiers ma en Dr. N. Speyer, leden; mevr. H .M. Prins, secretaresse. Commissie van advies voor eerste aanschaffing leermiddelen ten behoeve van de scholen voor bijzonder lager onderwijs: Dr. D. G. G. van Ringelestein, voorzitter; D. van Raalten, secre taris; P. S. Duinker, A. Verduyn en H. J. Osse, leden. 82. Ouderraad (openbaar onderwijs). Zie het ver slag omtrent het lager onderwijs. 83. Adviesraad voor het Openbaar onderwijs te ’s-Gravenhage: D. A. P. Tieleman, voorzitter; A. van Dam, plv. voorzitter; Dr. P. van der Meulen, C. D. Zaal, Mr. H. D. Hofkes, mevr. A. van Rossen-Gerritsen, W. van der Gevel, mej. M .M. Mica en C. Roos, leden. 84. Commissie tot onderzoek van sollicitanten voor onderwijzer)es) bij het openbaar lager en voort gezet lager onderwijs: P. S. Duinker, lid-voor zitter; mej. T. Langeraap, plv. lid-voorzitster en Dr. D. G. G. van Ringelestein, plv. lid- voorzitter; D. A. P. Tieleman, J. C. van der Heide, A. van Rijswijk, C. Eegdeman, I. M. Hoste, H. van Leeuwen, G. C. L. J. Renardel de Lavalette, H. van der Zee en H. A. van der Giezen, leden; H. Aaldriks, secretaris. 85. Commissie tot onderzoek van moeilijkheden, welke kunnen voortvloeien uit een mogelijk tekort aan personeel bij de openbare lagere scholen: mej. T. Langeraap, lid-voorzitster; 93.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 21