17 l GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. (410) werklieden en in tijdelijke dienst 41 (25) werk lieden. Ultimo December waren derhalve in totaal 435 (446) werklieden (vaste en tijdelijke) aan de Dienst verbonden. Bovendien waren in de Werkplaatsen nog 14 (8) jongmaatjes te werk gesteld. Voor het schoon houden van de diverse gebouwen en posthuizen waren gedurende enige uren per dag 3 (3) werkvrouwen in vaste dienst. Ter aanvulling van het tekort aan personeel en wegens ziekte, verlof, rusturen, seizoenarbeid e.d. waren over het gehele jaar gerekend gemiddeld 104 (84) werklieden, alsmede 4 (2) werkvrouwen in losse dienst. Het volgende staatje geeft een overzicht van het ziekteverzuim van het personeel over het jaar 1954. De commissie van Bijstand bestond aan het eind van het jaar uit de Wethouder van Economische Za ken Mr J. van Aartsen, voorzitter en de leden me vrouw A. C. Mayer-Landman, mejuffrouw Mr J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, F. H. M. Lem en P. J. de Mos. Secretaris der Commissie is Mr M. Blei Weiss mann, administrateur ter Gemeentesecretarie. Het aantal vaste ambtenaren bedroeg op 31 Decem ber 1954: 77 (77). In tijdelijke dienst waren op ge noemde datum volgens art. 6a, 6b en 6c van het Ambtenarenreglement onderscheidenlijk 0 (0), 4 (4) en 2 (1) ambtenaren. Op 31 December 1954 waren in vaste dienst 394 Onder het vermelde aantal ziektegevallen en ziekte dagen zijn begrepen 172 (161) ongevallen met in totaal 1576 (1380) verzuimdagen. De nettokosten voor de Gemeente wegens zieken geld hebben bedragen 159.609,36 139.505,12). De Veiligheidscommissie heeft in 1954 geen ver gadering gehouden. De Ambtenaren- en Werklieden-dienstcommissie heeft in 1954 tweemaal vergaderd. De Subcommissie „Uitvoerende Dienst” kwam in 1954 éénmaal bijeen. Op 2 Augustus van dit jaar werd het posthuis in de Raaltestraat in gebruik genomen. Met de bouw van een posthuis in de Tannhauserstraat werd een aan vang gemaakt. Deze was aan het eind van het jaar bijna voltooid. De nummering van de secties in de afdeling West werd i.m.v. de veranderde omstandigheden gewijzigd. In de sectie West 2 werden de vuilnisemmers ver vangen door nieuwe. In de loop van het jaar zijn bij wijze van proef twee huisvuilauto’s aan de achterzijde voorzien van hydraulische heffers voor het mechanisch ledigen van de vuilnisemmers. Het met de hand omhoog brengen van de gevulde vuilnisemmers komt hiermede geheel te vervallen. Dit betekent een verlichting van de han denarbeid van de laders en het openen van de moge lijkheid in de toekomst ook laders van gevorderde leeftijd dit werk te doen verrichten. Daarnaast werden in enige huisvuilauto’s hydraulische keerplanken ge monteerd, waardoor de laadcapaciteit van de auto’s BIJLAGE het personeel in 1954. Categorie Gehele personeel Ambtenaren Werklieden in vaste en tijdelijke dienst Losse werklieden Werkvrouwen 640 (627) 83 447 104 6 Aantal ziek meldingen in 1954, welke tot verzuim aanleiding hebben gegeven. 1 022 (879) 44 762 207 9 Ziekte. Totaal aantal ziektedagen. 19 643 (18 451) 2 051 15 818 1 610 164 Gemiddeld aantal ziektedagen per ziektegeval. 19,22 (20,99) 46,61 20,76 7,78 18,22 30,69 (29,43) 24,71 35,39 15,48 27,33 Gemiddeld aantal ziekte gevallen per persoon. 1,60 (1,40) 0,53 1,70 1,99 1,50 10,20 (9,43) 7,89 11,31 4,95 8,73 Gemiddeld aantal in dienst in 1954. Commissie van Bijstand. Ziektecijfer (aantal verzuim dagen op 100 arbeids dagen). Personeel. Ziekteverzuim van Gemiddeld aantal ziektedagen per persoon, i Ongevallen. Ziekengeld. Veiligheidscommissie. Dienstcommissie. Bedrijfsefficiency. 1) De tussen haakjes geplaatste cijfers in dit verslag hebben betrekking op het dienstjaar 1953. Algemene beschouwingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 225