I 17 u - Totaal 268 346 (256 384) km 1,5 1,4 4,8 455 023 136918 133 545 3 4, 100 3,4 100 2,7 Huisvuil Veegvuil Rioolmodder Aangevoerd door particulieren Railvuil Rederijafval Oud ijzer Brandgoed Slakken van de verbrandingsoven Faecaliën, carbid enz. Totaal Verscheidene dienstgebouwen werden geverfd, o.a. het hoofdkantoor, enige posthuizen en de reserve- vuilnisbergplaats. Aan het afdelingsdepót West wer den 3, aan het afdelingsdepót Oost 4 afsluitingen van garages, bestaande uit rolluiken, vervangen door val deuren. In de kap van de landinrichting werden de bestaande ramen vervangen door stalen ramen met securitglas. De vloeren in de overdekte werkhal en de testafdeling kregen een bedekking van cementcar borundum. Belangrijke dakreparaties werden verricht. De afvoer van het hemelwater aan de werkplaatsen werd gedeeltelijk verbeterd. 350 374 1 583 333 431 36 511 12 123 3 330 1 364 1 307 1 643 100 038 4 028 4 788 3 749 948 95 914 14 749 4 258 216 5 136 1 721 Fijn vuil (onder 5/16" of tot 8 mm) Kleine sintels Grote sintels Plantaardig en an der rottend mat. Oud papier Metalen I. Etensblikken II. Andere metalen Lompen Jute en alle textiel Glas I. Flessen en potten II. Gebroken glas Beenderen Brandbaar afval, niet hierboven genoemd Dit jaar werden op verschillende punten papier- bakjes bijgeplaatst. Het totaal aantal geplaatste papier- bakjes en plantsoenkorven bedroeg aan het einde van het jaar 962. Bovendien werden er gedurende het bad seizoen nog 61 papierbakjes op de boulevard en omge ving en 79 plantsoenkorven op het strand geplaatst. Deze analyse, waarvan de grondslagen door de heer Dawes (Engeland) zijn aangegeven, welke grondslagen in het rapport van de Commissie voor reinigings- aangelegenheden uit de O.E.E.C.1) zijn gepubliceerd, gaf voor de gemeente ’s-Gravenhage over de jaren 1951 t/m 1954 de hieronder vermelde gemiddelde uit komsten. Op het einde van het jaar 1954 waren in gebruik 214 574 (209 068) vuilnisemmers van 33 liter en 1742 (1672) vuilnisemmers van 80 1. inhoud. De bij de Dienst gebruikte personenauto’s legden in totaal af 204 929 (170 688) km. 31,9 5,8 26,9 20,7 Hiervoor werd 1787 (3869 m3) duinwater gebruikt. Het aantal in de Gemeente geplaatste urinoirs be droeg 128. In de hiervoren opgenomen algemene beschouwingen is reeds gememoreerd het in eigen beheer aanbrengen aan de achterzijde van twee huisvuilauto’s van hydrau lische hefifers voor het mechanisch ledigen van huis- vuilemmers en het monteren in enige huisvuilauto’s van een hydraulische keerplank. Van twee vrachtauto’s werd de bovenbouw veranderdeen aantal kleinere uit breidingswerken kreeg zijn beslag. Met de auto’s in gebruik bij de Gemeentelijke Ge neeskundige en Gezondheidsdienst werden afgslegd: voor ziekenvervoer voor goederenvervoer voor personenvervoer Onbrandbaar afval, niet hierbo ven genoemd (stenen, enz.) 193 469 (188 467) km 22 772 21 269) 52 105 46 648) Met uitzondering van de particuliere terreinen, welke voor rekening van derden worden schoongehouden, bedroeg het totale oppervlak der straten en wegen, dat dagelijks moest worden behandeld aan het einde van het verslagjaar 9 561 627 m2. Onderstaande tabellen geven een vergelijkend over zicht van de over 1954 en 1953 ingezamelde en aange voerde afvalstoffen. In dit verslag is een overzicht opgenomen van de resultaten van een elk kwartaal op uitgebreide schaal gemaakte analyse van het aangeboden huisvuil. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Percentages. Aard van de afvalstoffen. 1951 1952 1953 1954 1.3 1,9 7,- 6,9 6,8 In m3. 1954. 1954. 1953. 471 494 In tonnen. 1953. i 100 Onderhoudswerkzaamheden. 35 851 2 877 1 461 3 041 1 392 60 881 14 690 1 338 321 5 335 1 683 4916 4 366 1 252 1 017 Papierkorven. Vuilnisemmers. 2,6 0,8 22,2 20,4 2,3 0,8 21,8 24,2 2,1 0,8 22,2 25,4 2,2 0,3 2,3 1,- 12 159 2 664 1 485 2 503 60 537 2,- 0,5 3, i loo 33,4 7,5 1,7 0,2 29,3 6,5 2,3 0,2 29,5 5,5 Spoelen van asphaltstraten. Urinoirs. 1) O.E.E.C. Organization for European Economie Cooperation Vervaardiging van materieel in eigen beheer. Oppervlakte der straten en wegen. Huisvuil. Aard van de afvalstoffen. Analyse van het huisvuil.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 227