17 n 4 In 1954 werden 20 nieuwe ondergrondse zandberg- plaatsen gemaakt. Geledigd werden 239 (215) beerputten en 139 (208) bedrijfsputten. De hoeveelheid verwijderde afvalstof fen uit deze putten bedroeg 1278 (1217) m3. Bovendien werden 31 (18) ondergelopen kelders leeggezogen. Het aantal geplaatste tonnen ten behoeve van wo ningen, woonwagens e.d. waar de faecaliënafvoer door middel van het tonnenstelsel plaats heeft, bedroeg op 31 December 49 (47). Het aantal op verzoek van be langhebbenden tijdelijk geplaatste privaattonnen was op laatstvermelde datum 194 (201). Het hieronder opgenomen staatje geeft een verge lijkend overzicht met het vorige dienstjaar van de afvoer der verschillende afvalstoffen. In 1954, na een periode van strenge vorst, viel er op 7, 8, 18 en 19 Februari enige sneeuw; later nog op 1 en 2 Maart. De gevolgen van deze sneeuwval werden bestreden door het strooien van zout gemengd met zand. Werklieden van Gemeenteplantsoenen werden ingeschakeld voor hulp bij het ontdooien van de straat- kolken om het dooiwater te kunnen lozen. Alleen op 2 Maart werden losse sneeuwruimers (210) aan genomen. Gebruikt werden 1200 m3 zand en 300 000 kg zout. Aan lonen werd betaald ƒ29 176,23 45.851,06), waarin de kosten van het vullen, ledi gen en wegnemen van zandkisten zijn begrepen. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. In tonnen. In m3. Afvoer 1953. 1953. 5 352 62 246 5 656 63 040 133 545 455 023 471 494 Totaal het percentage van volume en gewicht Rederij afval. Oud ijzer. Huisvuil. Maanden. Jaargemiddelde Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Bergplaatsen voor zand. 77,2 (73,4) 86,9 (83,3) 62,6 (34,1) 155,2 (145,5) Gewicht pCt. 155,2 (145,2) 378 333 14 444 Volume pCt. 74,7 (72,1) Totaal der verzamelde afvalstoffen. 114 273 13 920 85,3 (83,2) Volume pCt. 75,8 79,4 77,9 74,7 72,8 70,1 74,4 74,6 76,7 77,- 87,5 87,3 Gewicht pCt. 80,2 93,7 92,7 90,2 80,5 77,- 81,1 93,4 80,4 84,1 92,9 94,4 Volume pCt. 11,1 (13,4) Volume pCt. 60,5 (40,7) Volume pCt. 70,6 74,4 75,3 72,7 71.4 69,4 69,9 73,1 73,3 78,- 84,7 87,1 Gewicht pCt. Ledigen van beerputten enz. Gewicht pCt. 38,7 24,5 48,1 74,9 79,1 74,9 71,6 77,1 64,7 63,5 51,5 66,3 Gewicht pCt. 6,9 5,6 11,1 96,- 11,6 12,- 16,9 13,5 17,5 15,9 16,3 9,6 65,6 44,4 184,7 126,8 275,6 188,9 138,7 104,8 222,- 171,9 240,- 359,- 65,6 44,8 185,- 126,5 277,2 188,2 138,7 104.7 222.2 172,9 237,9 357,7 78,1 92,3 91,7 84,4 82,8 78,- 77,3 84,9 83,1 86,2 86,4 97,3 Tonnenstelsel. Afvoer der afvalstoffen. 6,2 5,1 8,5 7,8 9,3 9,2 13,- 12,2 17,5 14,5 14,8 8,7 i 9,5 (11,-) 136 918 van enige soorten in 1954 Vergelijkend overzicht met 1939 100 van ingezamelde afvalstoHen. I) De werkelijke afvoer bedraagt 394 718 m3. 118 057 ton. Het verschil is een gevolg van het feit, dat wagons, welke aan het einde van een verslagjaar worden beladen, veelal in het begin van het volgende jaar worden verzonden. z) Hieronder zijn begrepen railvuil en rederijafval Naar Drenthe diverse stortpl.2) Verbrand en op andere wijze afgevoerd Brandgoed, uitsluitend aangevoerd door particulieren. 40, - 22,- 41, - 62,5 69,2 73,2 73,3 87,5 72,7 76,7 54,2 72,2 118 114 13 148 Sneeuwruimen. 1954. 394 839 13 615 1954.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 228