105. 97. 106. 107. 98. 111. 112. 13 104. Commissie van advies voor de leerlingenbiblio theken der gemeentelijke scholen voor middel baar en voorbereidend hoger onderwijs: Dr. J. van IJzeren, voorzitter; W. A. van Kesteren, lid-secretaris; G. de Haas, H. van Loghem, J. P. A. Koelink, F. Koote en S. E. ten Cate, leden. Commissie van advies inzake het beheer van het Gemeentelijk leermiddelenmagazijn: Mr. J. Velders, voorzitter; H. L. Kooper, secretaris; Drs. J. A. van den Boogert, Dr. D. G. G. van Ringelestein en de directeur van de Gemeen telijke Accountantsdienst of zijn plaatsvervan ger. Commissie van advies voor het Museum voor het Onderwijs: Prof. Dr. D. H. Wester, voor zitter; Mr. J. Velders, secretaris; mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichers-Van Voorst Vader, P. Tazelaar, W. Steinbuch, A. M. Pol derman en Dr. J. N. van den Ende, leden. Commissie voor de jeugdconcerten voor leer lingen van het uitgebreid lager, middelbaar, voorbereidend hoger en kweekschoolonderwijs: Dr. M. van Crevel, voorzitter; J. P. Doedens, J .P. A. Koelink en Ir. N. C. F. Perquin, leden. 108. Commissie tot voorbereiding van schoolopvoe- ringen voor leerlingen van het uit gebreid lager, middelbaar, voorbereidend hoger en kweek schoolonderwijs: A. Bartels, voorzitter; Dr. J. van Gelder, secretaris; G. J. de Voogd, pen ningmeester. 109. Commissie van toezicht en advies voor de Ge meentelijke school- en kindertuinen: Mr. J. Velders, voorzitter; D. E. Nieborg, plv. voor zitter; C. W. van Leeuwen, secretaris; S. G. A. Doorenbos, Ir. J. M. Riemens, N. L. J. Vroo- mans en mevr. A. C. Klooster, leden. 110. Onderwijscommissie voor veilig verkeer: Drs. K. Rijsdorp, voorzitter; A. W. F. Sprink, secre taris; G. de Haas, J. P. Blom, A. Th. van der Wart, Dr. J. W. B. van der Stigchel, mej. J. H. van Wijk, Jhr. Mr. K. D. J. van Haeften, J. van der Poel, J. H. Klijzing, Mr. J. F. E. Hopman en W. Boer, leden. Commissie voor de Beroepskeuze: G .J. Schee pers, lid-voorzitter; mej. Dra. N. Ongerboer, C. H. Sonneveld, A. T. Kuperus, mevr. Dra. W. Kahn-De Koningh en J. N. Verkley, leden; Mr. W. Nieuwhoff Jr., secretaris. Studie-commissie voor het opstellen van maat staven ter beoordeling van het prestatiever mogen op het gebied van de lichamelijke op voeding van de leerlingen der openbare scho len: Drs. K. Rijsdorp, lid-voorzitter; J. P. C. Braamzeel, mej. W .van Dam, mej. M .J. Hacquebart, A. A. Leeuwenhoek, P ,M. Ver beek, mej. Th. F. W. de Chavonnes Vrugt en mej. H. Leeksma; mej. A. A. Goerin, secre taresse. Kesteren, lid-secretaris; A. C. van der Toorn, D. van der Zwan, A. F. W. Verdu en G. H. van Veen, leden. 96. Commissie onderzoek sollicitanten voor onder- wijzer(es) bij het openbaar uitgebreid lager onderwijs: P. S. Duinker, lid-voorzitter; mej. T. Langeraap, plv. lid-voorzitster en Dr. D. G. G. van Ringelestein, plv. lid-voorzitter; mej. A. G. Alberts, A. van Dam, R. G. K. Arentsen, H. de Boer, A. E. Donia en J. Visser, leden; H. Aaldriks, secretaris. Commissie van advies voor de verlening van studietoelagen ten behoeve van leerlingen van te ’s-Gravenhage gevestigde dagscholen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs: Dr. D. H. Prins, lid-voorzitter; H. F. B. Heijt- veldt, secretaris; R. Bos, Mr. J.G.M. Broekman, Dr. J. W. Fuchs en G. de Groot, leden; C. de Mooij, administrateur van het Gemeentelijk Boekenfonds, adviserend lid. Boekenfonds voor het middelbaar en voorbe reidend hoger onderwijs: bestuurder: Mr. J. Velders, hoofd van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie; administrateur: C. de Mooij. 99. College van Curatoren der Gemeentelijke gym nasia. Zie het verslag omtrent het openbaar en bijzonder voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. 100. College van Curatoren der Gemeentelijke lycea. Zie het verslag omtrent het openbaar en bij zonder voorbereidend hoger en middelbaar on derwijs. 101. Plaatselijke Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs. Zie het verslag omtrent het openbaar en bijzonder voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. 102. Commissie voor onderzoek verlichting leer programma der gemeentelijke hogere burger scholen en h.b.s.-afdelingen van gemeentelijke lycea (ingesteld bij besluit van B. en W. van 14 Juli 1954): D. J. E. Timmers, lid-voorzit ter; W. de Lange, plv. lid-voorzitter; mevr. W. Kahn-De Koningh, A. G. Trommel, L. M. v. d. Bijl, W. J. Bouman, D. H. Gobius du Sart, W. H. v. d. Gun, mej. Dr. A. J. Porten gen, A. J. van Riel, A. L. I. Sivirsky, E. J. Wasscher en E. E. F. Zweers, leden. 103. Commissiën voor de toelatingsexamens voor de Gemeentelijke inrichtingen voor voorberei dend hoger en voor middelbaar onderwijs: voor de eerste klassen van de lycea en de hogere burgerscholen: A. G. Trommel, voor zitter; voor de tweede en hogere klassen van de hogere burgerscholen: J. Mulder, voorzitter; vóór de gemeentelijke handelsdagschool met 4-jarige cursus: A. van der Wijden, voorzitter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 22