17 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 3.690.600,— 218.800,— 3.909.400,— 3.830.797,13 Per saldo minder 78.602,87 95.125,44 78.602,87 Minder uitgegeven dan geraamd 6 Baten: Hoger Behoudens de uitkomsten van de artikelen III, IV, VII en X bleven die der overige artikelen van de lasten gezamenlijk rond 75.600,beneden de Het onderstaande overzicht laat zien, welke van de ramingen afwij kende uitkomsten per saldo tot dit verschil hebben geleid. raming. Het bovenvermelde gunstige eindresultaat kan hiermede worden verklaard. Ter motivering van deze lagere uitgaven wordt vermeld, dat het door de schaarste aan werkkrachten niet mogelijk bleek de door ziekte en verlof ontstane leemten in de bezetting met tijdelijk personeel aan te vullen, waardoor de uitkomsten van de artikelen I en II der lasten geflatteerd zijn. Art. VIII bleef door een lager motorbrandstoffenverbruik met 10.000,beneden de raming, de uitkomsten van artikel IX waren 22.500,lager dan de raming, doordat minder werd uitgegeven voor onderhoudswerken door der den uit te voeren, terwijl door verlaging van de rente voet van kapitaal- en kasgeldrente te zamen 18.500,minder is uitgegeven op artikel XI. Lasten: Hoger 92.141,57 Lager 75.619, -16.522,57 Bij de oorspronkelijke begroting voor het dienst jaar 1954 is de door de Gemeente te betalen ver goeding voor de uitvoering van de dienst geraamd op Bij besluit van de Gemeenteraad dd. 14 Februari 1955, bijlage 111, werd dit bedrag, hoofdzakelijk als gevolg van salaris- en loonsverhogingen, ver hoogd met V orengenoemde vergoeding werd hierdoor gebracht op Volgens de uitkomsten over 1954 bedraagt genoem de bijdrage door de Gemeente VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST Afwijkingen van de raming. Afwijkingen van de raming. LASTEN. Art. BATEN. Lager. Lager. Hoger. Hoger. ƒ12.198,081 I. 7.673,841 1.074,29 lil. II. 1.225,75 7.821,75 III. 5.977,60 1.830,44 Vil. IV. 16,76 6.475,21 V. 18,84 84.921,46 VI. 18.500,— 3.927,67 75.619,— ƒ95.125,44 ƒ92.141,57 Toelichting. VII. IX. X. 42.387,59 25.603,48 5.986,17 I. II. 9.800,04 22.528,53 VIII. IX. X. XI. XII. XIII. IV. V. VI. 3.431,70 54,80 Inkomsten in verband met de uitvoering van de straatreini ging enz i Inkomsten in verband met het ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen j Vergoeding wegens het verwis selen van privaattonnen en ledigen van beerputten Inkomsten ten bate van de vuil afvoer Vergoeding door derden wegens rattenbestrijdingj Vergoeding wegens het verrich- j ten van buitengewone diensten voor gemeenteinstellingen e.d. Diverse baten Rente van kasgeld Verhaal van pensioensbijdragen enz Straatreiniging, besproeiing enz. Ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen Verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten Afvoeren der opgehaalde stoffen Rattenbestrijding Buitengewone diensten voor gemeenteinstellingen enz. Diverse werkzaamheden aan de afdelingsdepots Tractiekosten Onderhoudskosten Algemene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten 1.416,03 15-98

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 230