17 34.322,— 28.663,— c. 28.230,— Totaal 91.215,— 7 De extra uitgaven werden gedekt door een hogere opbrengst van de artikelen der baten, rond 95.000,— bedragende. Voornamelijk waren het de hogere op brengsten van de artikelen VI en VII, onderscheiden lijk verband houdende met een toeneming van het aantal voor rekening van derden uitgevoerde werken en een belangrijke stijging van toevallige baten, hoofd zakelijk voortvloeiende uit verkoop van onderdelen van gesloopte vuilnisemmers. De over 1954 door de Gemeente betaalde vergoe ding voor de uitvoering van de Dienst bedraagt 310.992,43 meer dan die over 1953, nl. 3.830.797,13 tegenover 3.519.804,70. i*. 1 Artikel X der lasten werd aanmerkelijk overschre den door de volgende uitgaven, waarvoor geen gel den bij de begroting 1954 zijn gevoteerd: a. De in de vorm van een uitkering ineens over het vierde kwartaal van 1954, bij besluit dd. 18 October 1954 van de Gemeenteraad toege- stane loonsverhoging Het aan de werklieden, i.v.m. de invoering van maandelijkse uitbe taling, verlenen van niet terug ge vorderde voorschotten De ruimere verstrekking van dienstkleding, waartoe in de loop van het dienstjaar 1954 werd be sloten VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST b. 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 231