18 ALGEMEEN OVERZICHT. I. BEHEER. 1 29 (30) II. ORGANISATIE. De organisatie onderging geen wijziging. III. PERSONEEL. Gehele personeel 322 (297) 575 (496) 9 262 (8 297) 521 (492) 17,78 (16,86) 1,10 (1,01) 6,14 (5,75) 1 ta. A Ambtenaren Werklieden Ambtenaren Werklieden Het personeel was op 31 December 1954 als volgt samengesteld: 9.436,83 3.868,61). De te betalen premie is dus 7.876,81 11.979,10) hoger dan de uitkerin gen van de Rijksverzekeringsbank. Overheidsdiensten bedroegen in het afgelopen jaar 12.930,73 13.249,85). Deze uitkeringen zijn dus 629,21 1.951,85) hoger dan de door de Gemeenteplantsoenen te be talen premie. 29 (30) 36(33) GEMEENTEPLANTSOENEN VAN ’S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. - - A. Overzichl van Aan premie ingevolge de Ziektewet was over 1954 verschuldigd 15.800,73 14.489,40). Het verhaal heeft bedragen 3.499,21 3.191,40). Te betalen door Gemeenteplantsoenen 12.301,52 11.298, De uitkeringen van de Bedrijfsvereniging voor Aan premie ingevolge de Ongevallenwet was over 1954 verschuldigd 17.313,64 15.847,7.9. Aan litkeringen tijdens ongevallen werd in 1954 van de tijksverzekeringsbank ontvangen een bedrag van De Dienst der Gemeenteplantsoenen werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie van Bijstand in het beheer van de Plaatselijke Werken en Eigendommen. Het voorzitterschap van deze Commissie werd be kleed door de heer Ir L. J. M. Feber, Wethouder van Wederopbouw en Volkshuisvesting, voorzover het betrof de vraagstukken nopens de Wederopbouw; voor de overige vraagstukken werd de Commissie voorgezeten door de heer D. W. Dettmeijer, Wet houder van Openbare Werken. i Van de ambtenaren waren gedetacheerd: één boek houder C in algemene dienst der gemeente en één boekhouder C bij de Gemeentelijke Credietbank. In militaire dienst waren op 31 December 1954: vier jongmaatjes-plantsoenwerker. In de loop van het verslagjaar werden in totaal 1 075 (1 187) werkdagen buitengewoon verlof ver leend, waarvan lOSVz (129) aan de ambtenaren en 966 Vi (1 058) aan de werklieden (ambtenaren op weekloon). In het verslagjaar was het verzuim tengevolge van ziekte en ongeval als volgt: a. Ambtenaren: Technische dienst Administra tieve dienst b. Ambtenaren op weekloon: 247 (238) 60(58) 186(88) 493 (384) BIJLAGE 7(2) 1 2) 37 (34) Categorie. Z) Aantal arbeidsdagen per jaar: ambtenaren 21 878: werklieden 129 033. het verzuim wegens ongevallen over het jaar 1954. Categorie. 0,25 (0, 1) Gehele personeel. 90 (68) 84 (58) 1 274(468) 521 (492) 15,2 8,1)2,45 (0,95) 0,22 (0,16) 0,84 (0,32) 40 33) 282 (264) 66 52) 509 (444) 763 576) 8 499(7 721) Totaal aantal ziektedagen. 1(2) 83 (56) 20 32) 1 254 (436) 71 66) 450 (426) 71 66) 450 (426) 10,7 8,7 18,89 (18,12) Gemiddeld aantal l ziektegevallen per man. 0,93 (0,79) 1,13 (1,04) 3,49 (2,79) 6,59 (6,25) 0,09 (0,15) 0,97 (0,35) Aantal ziekgemelde personen, 1(3) 89 (65) Aantal ziek meldingen. Gemiddeld aantal ziektedagen per man. Gemiddeld aantal ongevallen per man. Gemiddeld aantal ziektedagen per ziektegeval. Ziektecyfer (per 100 arbeidsdagen ).Z) Ongev&Hen- cyfer(per 100 arbeids dagen). 2) Gemiddeld aantal perso neelsleden in dienst over 1954. Vast. Totaal. Aantal getroffenen. Gemiddeld aantal onge- val-verzuim per man. 11,56(11,08) 16,70 (17,39) 16,11 (16,73) 20 (16 0,28 0,48) 0,028 (0,045) 15,1 7,8)2,79 (1,02) Gemiddeld aantal ver zuimdagen per ongeval. Tijd. Arb.overeenk. 6(3) het personeel over het jaar 1954. B. Overzicht van aamaTvèr- a^Zl’^rso- zuimdagen. o“- me1dingen8welke aanSXn. I 2( 3)j 113 76) 115 79) 1) De tussen haakjes geplaatste cijfers geven getallen aan voor het dienst jaar 1953. het ziekteverzuim van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 237